Saturday, June 29, 2013

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁ -ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္ (၁)တြင္ ရဟန္းေတာ္ ဦးဝိရသူအား မ်က္ႏွာဖုံးတင္၍ ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁ -ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္ (၁)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶ၏  သားေတာ္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးဝီရသူအား မ်က္ႏွာဖုံးတင္၍ "THE FACE OF BUDDHIST TERROR " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ " When the Buddhist go bad (ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြ ဆိုးသြမ္း လာေသာအခါ)"  ေဆာင္းပါးကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ယုံၾကည္ေလးျမတ္စြာ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ "မြန္ျမတ္သိမ့္ေမြ႕ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာ "ႏွင့္ ဗုဒၶသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားအေပၚ  ဘာသာေရး အစြန္း ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒီမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄။)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။
၁။ဤဥပေဒကို ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

Thursday, June 27, 2013

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ သတင္းမ်ား တင္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာျခင္း

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ Web Media Portal အား http://www.moi.gov.mm အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Web Media Portal တြင္ သတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ website လိပ္စာမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး

Wednesday, June 26, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ပုံႏွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုအဖြဲ႕(၅/၂၀၁၃) အစည္း အေဝးမွ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

၁။ပုံႏွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈဗဟို အဖြဲ႕ (၄/၂၀၁၃) အစည္းအေဝး အထိ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ (၂၆)ေစာင္အား ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုထပ္မံ တင္ျပလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢလိက သတင္းစာ (၅)ေစာင္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ျပည့္စုံသျဖင့္ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳသည္-
(က)People Net Daily (ေလၽွာက္ထားသူ ေဒၚလဲ့ယဥ္ဝင္း)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာျခင္း

အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၃
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာျခင္း

Tuesday, June 25, 2013

တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝလၽွက္ရွိေသာ The New Light of Myanmar  သတင္းစာအား အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၄-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ထုခြဲ ေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ တင္ဒါစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

Thursday, June 20, 2013

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔တင္ျပလာသည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ အေဆာက္ အအုံ ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ႔ခ်သတ္ မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရး ယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

၁။ေျမ၊အိမ္၊အေဆာက္အအုံ၊ တိုက္ခန္း အစရွိသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအေပၚ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ေငြေၾကးအတြက္ ျပည္သူအမ်ား စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ဝယ္ယူေဆာင္ ႐ြက္ေစ ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက အျမတ္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔အရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ (၁၃၅/၂၀၀၇)ထုတ္ျပန္၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သက္သာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ တိုက္ခန္း စသည့္ အေျခပစၥည္းတန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အထက္ဆိုပါက တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အပါအဝင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ ဝင္ေငြရလမ္း တင္ျပပါက တည္ဆဲအခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္စည္းၾကပ္မႈ ခံယူရန္ လည္း ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ပါသည္။