Monday, May 1, 2017

ႏိုင္ငံ့စြမ္းအား အလုပ္သမားႀကီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုဖန္တီးေပးေစခ်င္ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)
ကာယ၊ ဉာဏလုပ္သားႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုအလုပ္သမားႀကီးမ်ားကို အတန္းအစားႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ (White Collar Worker) ဉာဏလုပ္သားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို အရင္းအႏွီးျပဳ၍ ႐ုန္းကန္ေနၾကရေသာ (Blue Collar Worker) ကာယလုပ္သားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ ဉာဏလုပ္သား အျဖစ္သာ အသက္ေမြးလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝေပး အေျခအေနအရ ေလွထိုး၊ လႊတိုက္၊ ကုန္ထမ္း၊ လယ္ထြန္ေနရေသာ ဉာဏလုပ္သားမ်ားစြာလည္း ရွိေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာအင္အားအေပၚ မူတည္၍ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟသြားၾကသည္။

ဘဝခက္ခဲပင္ပန္း
ငယ္စဥ္က ဧရာဝတီျမစ္ဆိပ္တြင္ ကုန္တင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားေပၚမွ ကုန္တင္၊ ကုန္ခ်လုပ္ေနေသာ အျပာေရာင္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အလုပ္သမားႀကီးမ်ားကို ျမင္ရသည့္အခါ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားႀကီးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္အိုမင္းၿပီး အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ္လည္း ၂၄ ျပည္ဝင္ ဆန္အိတ္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းကာ အတင္အခ်လုပ္ေနၾကရသည္။ မည္မွ်ပင္ပင္ပန္းေနေစကာမူ တာလီမ်ားမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ကုန္တင္၊ ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို မနား၊မေနလုပ္ၾကရသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ လက္လုပ္လက္စားတို႔၏ ဘဝသည္ ခက္ခဲပင္ပန္းလြန္းလွသည္။ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏွစ္ေပါက္ငွားထားေသာ လယ္သူရင္းငွားတို႔၏ဘဝကိုလည္း ကုိယ္ခ်င္းစာမိခဲ့သည္။ သူရင္းငွားမ်ားသည္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားႏွင့္အတူ ေနပူ၊မိုးရြာမေရွာင္ လယ္ထဲဆင္းၾကရသည္။ တစ္ႏွစ္လံုး ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမွသာလွ်င္ မိသားစု၏ေန႔စဥ္ စားဝတ္ေနေရး လုပ္ငန္း အဆင္ေျပႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူရင္းငွားမ်ားသည္ မိမိ၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား သာသနာ့ေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအိမ္တြင္ ႏွစ္ေပါက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
ထို႔အတူ ဧရာဝတီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီစလံုး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ငါးရွာေနရေသာ တံငါသည္မ်ား ဘဝသည္လည္း မ်ားစြာပင္ပန္းလွသည္။ ယခင္က ျမစ္တြင္း၌ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား ေပါမ်ားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တျဖည္းျဖည္း ရွားပါးလာၿပီျဖစ္သည္။ ကိုတံငါတို႔၏ ဘဝသည္လည္း မ်ားစြာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွေပသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ အျခားေသာ ကာယ လုပ္သားႀကီးမ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သမာအာဇီဝ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးေနၾကသည့္ ထိုအလုပ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ေလးစားထိုက္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားႀကီးမ်ား ဂုဏ္ျပဳ
ထိုအလုပ္သမားႀကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ရာစုက ဝိသမာေလာဘသမား အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၆ နာရီမွ နာရီ ၂ဝ ခန္႔ ခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ္လည္း ထိုက္တန္ေသာလုပ္ခလစာ မရရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းသည္ နိမ့္က်ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၈၂ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၈၄ဝ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အလုပ္သမားတို႔၏ တိုက္ပြဲသည္ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္သို႔ပင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာခဲ့သည္။ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္ အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕က တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီသာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ
ထိုေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားမ်ားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔တြင္ တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ေပးထားသည္။
ထိုေန႔တြင္ ကာယ၊ ဉာဏလုပ္သားႀကီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္မလိုဘဲ အနားရေသာ္လည္း လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝ ရရွိၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒအရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ အေျခခံအဆင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၉၁၇ ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၁ဝ၅ ဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၁၄ ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ျပဳထားခဲ့ရာ အေျခခံအဆင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕ ၂၈ ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ဖြဲ႕တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ၏စြမ္းအား
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလ်က္ ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္းအားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခလစာ မရရွိေသာေၾကာင့္သာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြၾကရသည္။ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ သြားေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခလစာ ရရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တရားမဝင္ သြားေရာက္ၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို ခံၾက ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ ဘဝပင္ ပ်က္ၾကရသည္။
ေပါင္းစပ္ႀကိဳးပမ္း
အနာဂတ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္ အတြက္ႀကံဆ ဖန္တီးေပးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေပါင္းစပ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ ထင္ပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မတတ္၍သာ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် ေရျခားေျမျခားတြင္ မိေဝး၊ ဖေဝးဘဝျဖင့္ မေနလိုၾကေပ။ တတ္ႏိုင္ပါက မိမိ တိုင္းျပည္သို႔သာ ျပန္လာခ်င္ၾကသည္။
စာေရးသူ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သံတမန္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ႏွစ္ခ်ီ၍ ၾကာလာသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္ ျပန္လာခ်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားကို ဖူးေျမာ္လိုစိတ္ ျပင္းျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လစာ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေနရေသာ္လည္း မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို တမ္းတမိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ စီးပြားေရး အေျခအေန အရသာ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္း အားလံုး၏ တူညီေသာ ဆႏၵသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ခ်င္သည္ ဆိုေသာ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။
အေလးတယူ ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္း
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေလးတယူ ေဆာင္ရြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလာခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ သံအရာရွိမ်ားထားကာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုပ္ခလစာခံစားခြင့္တို႔ ပိုမိုရရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔ႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ ရွင္းပါသည္။ အလုပ္သမား မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကာယ၊ ဥာဏလုပ္သားႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ အလုပ္သမားႀကီးမ်ား၏ လူမႈဘဝဖူလံုေရး အာမခံခ်က္ ရွိေနေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လုိေပသည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားအနက္ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္သည္ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခလစာရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္ျပည့္အားျပည့္ ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အနာဂတ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာႏိုင္သည္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ခလစာ ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါေစ။

No comments:

Post a Comment