Monday, May 1, 2017

ကမၻာ၊ ေနႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္လူသားတို႔ေနထိုင္ရာကမၻာႀကီးသည္ စၾကဝဠာ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္လံုး ျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမႀကီးက လိုအပ္ေသာ အလင္းေရာင္၊ အပူရွိန္တို႔ကို ေနမွရသည္။ လူသားတို႔ တည္မွီေနေသာ ကမၻာသည္ သူရိယေနႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၄၄ သန္း ကြာေဝးသည္။ သူရိယေနမွ ေရာင္ျခည္အလင္းက ေလဟာနယ္အတြင္း တစ္စကၠန္႔ ကီလိုမီတာ သံုးသိန္းႏႈန္း ေရြ႕လ်ားသည္။ သူရိယေန၏ အလင္းေရာင္က ကမၻာေျမသားထုအေပၚ ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ ၈ မိနစ္ေက်ာ္ ၾကာသည္။

သူရိယေနလံုးႀကီး၏ ျပင္းေသာအပူရွိန္က ကမၻာေပၚသို႔ က်ေရာက္ရာ ေန၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အဂၤလိပ္အကၡရာ S ပံုသဏၭာန္ရွိ ဆစ္(ဂ)မိႈက္ ဓာတ္ေငြ႕တိမ္တိုက္မ်ားက တစ္ေန႔တာအတြင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ေပါက္ကြဲသည္။ သူရိယေန၏ သဘာဝျဖစ္စဥ္ ေပါက္ကြဲမႈက လူသားကမၻာအတြက္ အလင္းေရာင္ကို ဖန္တီးေပးသည္။
ကမၻာႀကီး၏ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ၊ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမွ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးလာရသည္။ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈႏွင့္အတူ အရိပ္ပါလာေသာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ျမင့္မားမႈက လူသားကို ဖိႏွိပ္လာသည္။ ျမန္မာျပည္ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ လြန္ကဲေသာ အပူဒဏ္ကို မွ်ေဝ ခံစားေနၾကရသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း ၈ ၏ အထက္ကို ေက်ာ္လြန္လာလွ်င္ လူသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္က ပိုမိုဖိစီးလာသည္။ အသားေနေလာင္သည္။ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံု ထိခိုက္သည္။ DNA မ်ား ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ သားသမီးမရႏိုင္ ျဖစ္လာသည္။
သဘာဝ အလင္းေရာင္ ေနေရာင္ျခည္တြင္ ခရမ္း၊ မဲနယ္၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အဝါ၊ လိေမၼာ္၊ အနီ ေရာင္စဥ္ ခုနစ္မ်ဳိး၏ လိႈင္းအလ်ားကို နာႏိုမီတာျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ခရမ္းေရာင္ လိႈင္းအလ်ားက နာႏိုမီတာ ၄ဝဝရွိ ၿပီး အနီေရာင္လိႈင္း အလ်ားက နာႏိုမီတာ ၇၆ဝ ျဖစ္သည္။
သိပၸံသုေတသီပညာရွင္တို႔က နာႏိုမီတာ ၄ဝဝ ေအာက္ရွိေသာေရာင္ျခည္ကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သတ္မွတ္ၿပီး လိႈင္းအလ်ား နာႏိုမီတာ ၇၆ဝ ထက္ပိုေသာ ေရာင္ျခည္ကို အနီေအာက္ေရာင္ျခည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။
သူရိယေနမင္းက တစ္ႏွစ္လွ်င္ မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီး ၂၅ ႀကိမ္ခန္႔ျဖစ္ေပၚၿပီး ေပါက္ကြဲမႈတိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ သယ္ေဆာင္ထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕တန္ခ်ိန္ သန္း ၁ဝဝဝဝ ခန္႔ကိုထုတ္လႊတ္ရာ သံလိုက္ဓာတ္အား မုန္တိုင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။
သူရိယေနလံုး ေပါက္ကြဲတိုင္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ (Ultra Violet Rays)၊ ေကာ့စမစ္ေရာင္ျခည္ (Comic Rays)မ်ားျဖာထြက္သည္။ အဆိုပါ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ လြန္ကဲစြာေရာက္ရွိပါက ျပင္းထန္ေသာ အေရျပားေရာဂါ၊ မ်က္စိတိမ္စြဲေဝဒနာမ်ားေပၚၿပီး ကိုယ္လက္အဂၤါမစံုလင္ေသာ ကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားရသည္။
အာကာသထဲရွိ သံလိုက္အျမႇဳပ္ (Magnetic Bubble)က ေကာ့စမစ္ေရာင္ျခည္မ်ား ကမၻာေျမေပၚသို႔ က်ေရာက္ မလာေစရန္ ကာရံေပးသည္။ ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၆ ကီလိုမီတာမွ ၄၈ ကီလိုမီတာအတြင္းရွိ အိုဇုန္းလႊာႀကီးက ကမၻာေျမထုေပၚ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ မက်ေရာက္ေစရန္ ကာရံေပးသည္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္က အိုဇုန္းလႊာအေပါက္ႀကီးက စတုရန္းမိုင္ ၁ဝ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔အထိ အရြယ္ပမာဏျဖစ္သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အႏၲာတိကတိုက္အေပၚရွိ အိုဇုန္းလႊာအေပါက္ႀကီးကို ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါအိုဇုန္းလႊာ အေပါက္ႀကီးက စတုရန္းမိုင္ ၁၁ သန္းအထိ ႀကီးမားၿပီး အႏၲာတိကေဒသတစ္ခုလံုးသာမက ေတာင္အေမရိကတိုက္ ေတာင္ဘက္အထိ တိုးခ်ဲ႕လာသည္။
ေနလံုးေပါက္ကြဲမႈက လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း နာႏိုမီတာ ၁ဝဝ မွ ၄ဝဝ အၾကားရွိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ထြက္ေစသည္။ နာႏိုမီတာ ၂၅ဝ ေအာက္ရွိ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္က ကမၻာေျမေပၚသို႔ မက်ေရာက္ႏိုင္ပါ။
ကမၻာ့လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ မ်က္စိအတြင္းရွိ အာ႐ံုခံလႊာတြင္ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ကလာပ္စည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလင္းေရာင္အာ႐ံုခံအေျမႇးပါး (Visual Pigment)သည္ လိႈင္းအလ်ား နာႏိုမီတာ ၄ဝဝ မွ ၇၆ဝ အတြင္းရွိေသာ အေရာင္ကို ခံစားသိႏိုင္သည္။ လူသားက နာႏိုမီတာ ၄ဝဝ ထက္နည္းေသာ နာႏိုမီတာ ၇၆ဝ ထက္မ်ားေသာ ေရာင္ျခည္ကို မျမင္ႏိုင္ပါ။
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို အုပ္စုသံုးစုခြဲျခားထားသည္။ နာႏိုမီတာ ၂၅ဝ ေအာက္က C အုပ္စု၊ နာႏိုမီတာ ၂၅ဝ ႏွင့္ ၃၁၅ ၾကားက B အုပ္စု၊ နာႏိုမီတာ ၃၁၅ ႏွင့္ ၄ဝဝ ၾကားက A အုပ္စုတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
B အုပ္စုခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္က လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အေရျပား၏ အေပၚယံအထိသာေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ A အုပ္စုခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္က လူ႔ခႏၶာကိုယ္အေရျပား၏ အတြင္းအထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သက္ေရာက္မႈ အၫႊန္းကိန္း (UV Index) မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အရ UV Index 3 က ေနပူထဲတြင္ အကာအကြယ္မဲ့သြား လာေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ျပႆနာ မရွိပါ။ UV Index 3-6 က ထီး၊ ဦးထုပ္ အကာအကြယ္မ်ား လိုအပ္သည္။ UV Index 6-9 က အေရျပား၊ မ်က္စိတို႔ကို ေနေရာင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မထိေတြ႕ေစသင့္ပါ။ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ရမည္။ ေနေရာင္ဒဏ္ခံလိမ္းေဆးလိမ္းရသည္။ UV Index 10-11 က ေနေရာင္ထိေတြ႕ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ပါက အေရျပား၊ မ်က္စိ၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ အရိပ္၌သာေန၍ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ ေနပူထဲသို႔ သြားပါက ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္၊ အက်ႌလက္ရွည္မ်ား ဝတ္ဆင္သင့္သည္။
အမိျမန္မာျပည္ထြက္ သနပ္ခါးက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးသဘာဝ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ခံေဆးထက္ ပိုမိုေကာင္းသည္။ လူသားတို႔အတြက္ ဗီတာမင္ဒီဓာတ္ကို ရသည္။ မ်က္လံုးကိုထိခိုက္လွ်င္ အျမင္အာ႐ံုပ်က္စီးေစသည္။ အေရျပားကို ေရာင္ျခည္ႏွင့္ထိေတြ႕ပါက အတြင္းဆဲလ္မ်ားကို ထိခိုက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုပမာ ရင့္ေရာ္ေစသည္။ ခြန္အားဆုတ္ယုတ္သည္။
သဘာဝကိုထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ အသိစိတ္၊ အသိတရားျပည့္ဝေသာ ကမၻာ့လူသားမ်ားက အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။ ကမၻာ့အပူရွိန္ျမင့္တက္မႈကို ဥေပကၡာျပဳထားပါက ရာသီဥတုကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မည္။ မိုးေခါင္မည္။ အပူလြန္ကဲမည္။ အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးရြာမည္။
တစ္ကမၻာလံုး ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ မက္ထရစ္တန္ေပါင္း မ်ားစြာစုၿပံဳေရာက္ရွိပါက ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ (Green House Effect) အဆမတန္တိုးႏိုင္သည္။ ၂ဝ ရာစုအပူခ်ိန္ ၅၈ ဒသမ ၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုမကုန္မီ ၆ ဒီဂရီအထိျမင့္မားလာႏိုင္သည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈႏႈန္းအရ သုညမွ ၂ ဒသမ ၉ UV Range ႏႈန္းရွိလွ်င္ အႏၲရာယ္ရွိမႈနည္းသည္။ ၃ မွ ၅ ဒသမ ၉ UV Range ရွိလွ်င္ အသင့္ အတင့္ျဖစ္သည္။ ၆ မွ ၇ ဒသမ ၉ UV Range ရွိလွ်င္ ျမင့္သည္ဟူ၍သတ္မွတ္သည္။ ၈ မွ ၁ဝ ဒသမ ၉ UV Range ရွိလွ်င္ အလြန္ျမင့္မားၿပီး UV Range ၁၁ အထက္ရွိလွ်င္ အလြန္႔အလြန္အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ အျပင္ဘက္သို႔ေရာင္ျပန္ဟပ္ႏိုင္ေသာထီးကို ေဆာင္းပါ။ ထီးမရွိပါက ဦးထုပ္ႀကီးႀကီးကိုေဆာင္းပါ။ ပခံုး၊ လည္ပင္း၊ မ်က္ႏွာကို အကာအကြယ္ျပဳပါ။ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ပါ။ ပိတ္သားက်စ္လ်စ္ေသာ၊ အလင္းေရာင္ ျပန္ႏိုင္ေသာအဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ပါ။ အရိပ္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ပါ။ ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးမ်ားကို ေနေရာင္ေအာက္သို႔ မေခၚသင့္ပါ။ အရိပ္ေကာင္းတြင္ခိုလံႈပါ။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က လူသားကို ဆိုးက်ဳိးသာေပးသည္ မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းက်ဳိးကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သင့္တင့္မွ်တစြာ က်ေရာက္ပါက ခႏၶာကိုယ္မွလိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ဒီကို ရရွိ၍ ေသြးထဲမွ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ အာ႐ံုေၾကာ ၾကြက္သားကလာပ္စည္းကို ရရွိသည္။ ရင္ေသြးကေလးမ်ားအတြက္ အ႐ိုးေပ်ာ့ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အသားဝါျဖစ္ေသာ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္တြင္ ျပသရသည္။ ေနေရာင္ျခည္မွ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္အီးကို ရရွိသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနေလာင္ျခင္း၊ အသားအေရာင္ညိဳမည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိေတြ႕မႈ ကာလၾကာေသာအခါ မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္း၊ အေရျပားမ်ား အရြယ္မတိုင္မီ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ ခုခံအားက်ဆင္းျခင္း၊ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ျခင္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္မားစြာက်ေရာက္ ႏိုင္ေသာ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီၾကား အခ်ိန္ပိုင္းကို သတိထားသင့္သည္။ အလြန္ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဆင္ပါ။ ခ်ည္သားထူထူပြပြအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အရိပ္တြင္သာထားပါ။ ေနေရာင္ခံလိမ္းေဆး၊ သနပ္ခါးတို႔ကို ထူထူလိမ္းပါ။
သဘာဝတည္ေဆာက္ ျဖစ္တည္ေနပံုအရ စၾကဝဠာတြင္ ၿဂိဳဟ္ေပါင္းကုေဋကုဋာမ်ားလွသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ ေရရွိခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရသည္။ လူသားသက္ရွိမ်ား တည္ရွိရာသည္ ကမၻာေျမထုတြင္သာ ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာတြင္ သက္ရွိမ်ား အသက္ရွင္ရပ္တည္ခဲ့ပံုကို လူသားမ်ားကသာ ကမၻာဦးကပင္ စိတ္ဝင္စား ခဲ့ၾကသည္။
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ရွိတို႔ကအပင္မွ အစာအာဟာရကို ရယူမွီခို၍ အသက္ရွင္ၾကသည္။ သစ္ပင္တို႔ကလည္း ေနေရာင္ျခည္မွစြမ္းအင္ကို ရယူ၍ အစာခ်က္လုပ္ၿပီး အသက္ရွင္ေစသည္။
ေနေရာင္ျခည္က သက္ရွိတို႔အား အသက္ရွင္မႈကိုေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေနေရာင္ျခည္က အႏၲရာယ္ကို ေပးျပန္သည္။
သက္ရွိလူသား၊ အသိဉာဏ္ရွိေသာလူသားတို႔အား ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေရာဂါပိုးမႊား၊ တိရစၧာန္တို႔က ဒုကၡေပးၾကသည္။ အဆိပ္အေတာက္ျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာထဲမွ လူသားတစ္ဦးခ်င္းက ေနႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အသိဉာဏ္ရွိေသာလူသားကသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို အႏိုင္ယူၿပီး ကမၻာကို အေကာင္းဆံုး ပိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔ .....။ ။

No comments:

Post a Comment