Monday, November 21, 2016

ေနရာမွန္စြာရသည့္ ေစတနာသမၻာရ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔တင္ေအာင္ထြန္း (သုေတသန၊ သာသနာေရး)
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္က သာသနာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ကစတင္၍ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္၌ တည္ရွိခဲ့၏။ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန သီးသန္႔ေပၚေပါက္ ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္၌ ဦးစီးဌာန ၂-ခု၊ တကၠသိုလ္ ၁-ခုတို႔ႏွင့္အတူရွိခဲ့၏။ ယခုအခါ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ႀကီးဌာန ၂-ခုပူးတြဲေအာက္တြင္ တည္ရွိေနေပသည္။

မိမိအထက္ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းမႈ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစ ကာမူ ေခတ္ကာလ အလိုက္ မူဝါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ အေခၚအေဝၚ ေရးသားခ်က္တို႔ အဘယ္သို႔ျပဳျပင္ တိုးခ်ဲ႕ေစကာမူ သာသနာေရးဌာနသည္ ဘာသာအသီးသီး တို႔၏ အေရးအရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္မွာ မေျပာင္းလဲေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
သာသနာေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္႐ံုးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသို႔ ဗုဒၶဘာသာရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ကိစၥအေလ်ာက္ ေန႔စဥ္ဝင္ထြက္ၿမဲဝင္ထြက္လ်က္ရွိၾက ပါသည္။
ထိုသို႔သြားလာဝင္ထြက္ရင္း ဝန္ႀကီးဌာနအမည္အေခၚ ေျပာင္းလဲတိုင္း လိုက္၍အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ႐ံုးတြင္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆြဲထားတတ္သည့္ မေျပာင္းလဲ ေသာဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကို သတိျပဳမိၾကေလ၏။
ယင္းဆိုင္းဘုတ္မွာ သာမန္လမ္းòန္ဆိုင္းဘုတ္မဟုတ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးမစာအလကၤာေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ဗီႏိုင္း စေပၚတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာစီကာ သစ္သားေဘာင္ၾကက္၍ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။
ငရဲမီးႏွင့္အဆိပ္သီး
၁။ ဘုရားပစၥည္း ငရဲမီး သံုးနည္းအလြန္ခက္။
၂။ သံဃာ့ပစၥည္း အဆိပ္သီး စားနည္းအလြန္ခက္။
၃။ စားသံုးမိလွ်င္ တနင္နင္ ေသလွ်င္အလြန္ခက္။
၄။ ငရဲသို႔က် ဝဋ္ဒုကၡ လြတ္ျပန္ရဖို႔ခက္။
၅။ ငရဲဘဝ လြတ္ျပန္က ၿပိတၱာဘံုသို႔ဆက္။
၆။ ၿပိတၱာဘဝ လြတ္ျပန္က လူ႔ဘံုေရာက္ဖို႔ခက္။
၇။ လူ႔ဘံုေရာက္လာ သာသနာ ႀကံဳရျပန္ဖို႔ခက္။
၈။ သာသနာတြင္း ႀကံဳႀကိဳက္လွ်င္း က်င့္ျခင္းသာလို႔ခက္။
၉။ ဘုရားသခင္ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဖူးျမင္ရဖို႔ခက္။
၁ဝ။ အရိယာသံဃာ ေပၚေသာခါ လွဴဒါန္းရဖို႔ခက္။
(ေပတဝတၴဳ၊ တိေရာကု႗သုတ္)
ဘာသာေရး သာသနာေရးေဆာင္ရြက္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးမစာျဖစ္ပါသည္ ။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးပါး၊ ပညာရွင္တစ္ဦးဦး စီကံုးေရးသားထားေသာ လကၤာျဖစ္ၿပီး ယခုဘဝမွေသလြန္ၿပီး နံရံတစ္ဖက္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိ သြားၾက သည့္ ၿပိတၱာတို႔ အေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထားေသာ ေပတဝတၴဳပိဋက က်မ္းစာ၊ တိေရာကု႗သုတ္အဖြင့္မွ အဓိပၸာယ္ကိုယူ၍ ေရးသား ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
ဌာနတြင္းသို႔အဝင္ နံရံ၌ ျမင္သာေအာင္ခ်ိတ္ဆြဲထား ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္၍ ဝင္လာသူအေပါင္းဖတ္ျဖစ္ၾကသည္ ကမ်ား၏။ ဖတ္ၿပီးၿပံဳးစိစိသေဘာက်သြားသူမ်ားလည္းရွိ၏။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ပါလာေသာဖုန္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူသြားၾက ေသး၏။ ထိုအထဲတြင္ ဘုရားေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အမ်ား ဆံုးျဖစ္၍ ေက်နပ္ရပါသည္။
မည္သည့္ဘာသာမဆို၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး ေဆာင္ရြက္ၾကသူ မ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေငြ ေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဝတၴဳကိုသံုးစြဲ၍ စီမံခန္႔ခြဲၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထိုေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဝတၴဳတို႔မွာ သာမန္ မဟုတ္ၾကသည္ ကို သတိျပဳသင့္ၾကပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုး ကြယ္ ယံုၾကည္မႈအရ ေစတနာသဒၶါအားျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ရွိ ဘ႑ာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ေလာကီစည္းစိမ္အတြက္ လိုအင္ေလာဘအရင္းခံျဖင့္ သိမ္းပိုက္ရယူ ထားေသာအရာႏွင့္ သံသရာေနာင္ေရးပါ၍ စြန္႔ လႊတ္မႈအေလာဘ ဓာတ္ ေစတနာ အင္အားျဖင့္ ေပးလွဴထား ေသာအရာဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြာျခားပါသည္။ ႐ုပ္ဝတၴဳ မဟုတ္သျဖင့္ မျမင္ရလင့္ကစား စိတ္စြမ္းအင္ခ်င္း ျခားနား ပါသည္။ ေနာက္ခံတန္ခိုးပါဝါရွိေသာ ဝတၴဳပစၥည္းကို မိမိကိုယ္ က်ဳိး အတြက္ လိုအင္ေလာဘပစၥည္းအျဖစ္ ယူငင္ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲပစ္သူအဖို႔ စိတ္၌ အလိုလိုလိပ္ျပာမသန္႔ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဤသို႔ေသာ အခ်က္သည္ပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းပါက''ဘုရား ပစၥည္း၊ ငရဲမီး၊ သံဃာ့ပစၥည္း အဆိပ္သီး'' ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ဆင္ျခင္စရာအလြန္ေကာင္း ပါသည္။
ဘုရားေစတီေဂါပကအဖြဲ႕၊ သာသနာ့ဗိမာန္ေဂါပကအဖြဲ႕၊ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၊ ဝတ္အဖြဲ႕၊ ဆြမ္းေလာင္းအဖြဲ႕စသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ဘာသာေရး သာသနာေရးသက္သက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနအသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ဘာသာ ေရး၊ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို မွတ္ပံုတင္မွသာ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ဳိး မသက္ေရာက္ေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဂါပကအဖြဲ႕အတြင္း ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕အတြင္း အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက သာသနာေရးဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားလာမႈ အရ ေျဖရွင္းေပးေနရ၏။ သာသနာေရးဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဝင္ပါ၍ရွင္းေပးရျခင္းမ ဟုတ္ပါ။ တာဝန္အရ လူမႈေရးသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရ ျခင္းျဖစ္သည္။
ခက္သည္မွာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္ က မ်ား၏။ အသင္းအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲထား ရွိမႈလည္း အားနည္းၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားေစတီမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္တိုင္း၌ ရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ မၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕ က်ဳိက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ စသျဖင့္ တန္ခိုး ႀကီးဘုရားေစတီတို႔တြင္သာ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း စာအုပ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း၍ ဥပေဒအရ တရားဝင္ေစရန္ တရားမက်င့္ထံုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္၏။ ဥပေဒေဘာင္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မထားေသာ္မွ အမ်ား လက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲထားေသာ စည္းမ်ဥ္းရွိလွ်င္ပင္ အသင္းအဖြဲ႕အား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေစတီမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္(၃၆) ကို ထုတ္ျပန္၍ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထား ရွိေစေရး သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက အဆင့္ ဆင့္သို႔ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ညႊန္ၾကားလႊာ၌ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္၍ ေဂါပကအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ဘုရားေစတီမ်ားကို ထိုေဂါပက အဖြဲ႕ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ အစဥ္အလာအရ ဖြဲ႔စည္းမႈရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္တက်ရွိေစေရး ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္စုက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘုရားေစတီမ်ားရွိပါက ထို အဖြဲ႕မ်ားကိုဖယ္ရွား၍ အမ်ားဆိုင္ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား စနစ္တက် အစားထိုး ဖြဲ႕စည္းထားရွိေစျခင္းဟူ၍ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ ဘုရားေစတီအားလံုး ထိုနည္း လမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား မရွိ မဟုတ္ပါ။ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ ရြာဦးထိပ္ရွိ ကိုးေထာင္ျပည့္ ေစတီကအစ ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိၾကပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ စာရင္းႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း စာရြက္စာတမ္းသာမျပ ႏိုင္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာထဲက သမာသမတ္ရွိသည့္ လူႀကီး ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦး အမည္နာမမ်ားကို ရြတ္ျပ၍ ေဂါပကအဖြဲ႕ ဘုရားလူႀကီးမ်ား အသင့္ရွိေနၾကပါသည္။ ဤရပ္ ဤရြာမွာ ႀကီးျပင္း၍ အက်င့္သိကၡာအရ ရပ္ရြာက ေလးစားသည့္ ထိုလူႀကီးမ်ားသည္သာ ရာသက္ပန္ေဂါပကအဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သြားၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရြာဦးေစတီဘုရား ေဂါပက အဖြဲ႕ဝင္မွာလည္း မိမိတို႔ရပ္ေရး၊ ရြာေရးကိစၥျဖစ္၍ ေစတနာသဒၶါျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား သက္သက္ျဖစ္ၾက သျဖင့္ အျငင္းပြားမႈရွိႏိုင္ခဲပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘုရားပြဲ က်င္းပၿပီး သည္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြလက္က်န္ ရွင္းစရာမလိုဘဲ ေၾကြးက်န္ အနည္းအက်ဥ္းကိုပင္ ထိုေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးမ်ားက စု၍ ေၾကြးဆပ္ၾက ရသည္က မ်ားေလ၏။ ရြာဦးေစတီ ထီးတင္ပြဲ၊ ေရႊေဆးသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚပါကလည္း ထိုနည္းျဖင့္ ေငြလက္က်န္မထား၊ ဘ႑ာေငြ ထိန္းသိမ္းစရာမလိုေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီမ်ားစြာတို႔ ေဒသအလိုက္ တည္ရွိေန ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အဖို႔ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ရည္မွန္း ၾကသျဖင့္ ဘုရားေစတီတိုင္း တန္ခိုးႀကီးျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လာေရာက္ဘုရားဖူးသူမ်ားျပားၿပီး အလွဴရွင္ တို႔၏ေစတနာေၾကာင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံု အၿခံအရံ ခမ္းနားမ်ားျပားမႈအေပၚ အာ႐ံုေရာက္၍ အမ်ားနားလည္ ေအာင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီဟူ၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီမ်ား၌ ဝတၱကေျမ မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶသႏၲကေစတိယသႏၲကပစၥည္းမ်ား၊ ဘ႑ာ ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တျခား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပား ေနရာ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အက်ဳိး ရွိစြာ အသံုးျပဳျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဂါပက အဖြဲ႕ျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြဲမေသြလိုအပ္ပါသည္။
တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီမ်ား၌ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း မ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္က မ်ားပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းပါအတိုင္း လက္ ရွိေဆာင္ရြက္မႈရွိ မရွိမွာမူ တခ်ဳိ႕ထင္သာျမင္သာရွိခ်င္မွ ရွိၾက ပါမည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕သည္ ကိုယ္ က်ဳိးရွာမႈမရွိ၊ ပကတိေစတနာသဒၶါျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက သူမ်ားျဖစ္၍ တစ္စံုတစ္ရာ အျငင္းပြားစရာမရွိ၍ အမ်ားက လက္ခံေနေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအရ အဖြဲ႕သစ္လဲလွယ္ရန္ ကာလေက်ာ္ လြန္ေနေသာ္လည္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မေပၚေပါက္ သျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းကို မသိက်ဳိးကြၽံျပဳထားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္၍ေနေသာ အဖြဲ႕လည္းရွိ၏။ ေဂါပကေနရာတြင္ အစားဝင္ လိုသူတစ္ဦးဦးက ကန္႔ကြက္ခ်က္ေပၚေပါက္ေတာ့မွ ေဂါပက စည္းမ်ဥ္းကိုင္၍ ျငင္းဆိုလ်က္ အေျပာင္းအလဲကို အခ်ိန္ဆြဲ ေနေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရေသး၏။ အခ်ဳိ႕ကမူ ေဂါပကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းကို မိမိတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ ေရးဆြဲ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ဳိးလည္း ေဂါပကအဖြဲ႕ မ်ား၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕အေျခအေနမ်ား မည္သို႔ ရွိေစ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုရွိေနၿပီျဖစ္ျခင္းက ေဂါပက အဖြဲ႕အတြင္းေပၚေပါက္သမွ် အျငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို ေျဖရွင္းရန္ ေျခရာခံရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ေပ၏။
ထိုေစတနာသဒၶါပစၥည္း မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း သူမွာလည္း ရတနာျမတ္သံုးပါးအေပၚ ေစတနာသဒၶါထက္သန္ သူမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ဂုဏ္အဂၤါ အရည္အခ်င္းတြင္ ျပည့္စံုရမည့္ အျခားအေျခခံအရည္ အခ်င္းမ်ားထက္ ရတနာ ျမတ္သံုးပါး၌ ေစတနာသဒၶါထက္သန္သူျဖစ္ျခင္းဂုဏ္ကို ပိုမိုထင္ရွား ေပၚလြင္ေစသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္တိုင္း၌ ထိုဂုဏ္အဂၤါအရည္ အခ်င္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနလွ်င္ က်န္ရွိေသာ ေခတ္အေလွ်ာက္ တတ္ကြၽမ္းမႈပိုင္း၌ ႐ိုးသားမႈ ႀကိဳးစားမႈ ပံုရိပ္ေကာင္းကို ႐ိုက္ခတ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာမက ဘုရားဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေစေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွစ၍ လံုၿခံဳေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဂိတ္ေစာင့္ အထိ ေစတနာသဒၶါဓာတ္ခံရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဘုရားဖူး အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေစတနာသဒၶါ လွဴဒါန္းေငြမ်ား အေၾကာင္းခံေနသျဖင့္ ဗုဒၶ ေဝယ်ာဝစၥကုသိုလ္အက်ိဳးကိုပါ ပြားစည္းေစမႈပါမွ တာဝန္ေက် ႏိုင္ပါမည္။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီမ်ားတြင္ အမ်ားအား ျဖင့္ေတြ႕ျမင္ရမည္မွာ ကားပါကင္ ဂိတ္ေစာင့္၊ အိမ္သာေစာင့္၊ ဖိနပ္သိမ္း၊ ခိုစာေရာင္းစသည့္ အေသးအမႊားကိစၥမ်ားကို ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ကန္ထ႐ိုက္ေပးစနစ္ျဖင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေဆာင္ ရြက္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၏။ အမွန္စင္စစ္ ထိုေနရာမ်ား သည္ ဘုရားဖူးလာအမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕၏ တာဝန္ပိုင္းကို အလြယ္တကူ႐ိုက္ခတ္ေစမည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ အားရက္တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ဘုရားလာဖူးသူတို႔မွာ ဘုရား မုခ္ဦးမွာပင္ ဖိနပ္သိမ္းဌာနကန္ထ႐ိုက္တာဝန္ခ်သူမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုမႈကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ရင္ဆိုင္ရ၏။ ဘုရားဖူး ကုသိုလ္သဒၶါ မညိႇဳးႏြမ္းေစခ်င္၍သာ သည္းခံလိုက္ရေသာ္လည္း စိတ္စႏိုးစေနာင့္ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ထိုနည္းတူ အိမ္သာေစာင့္၊ ဓာတ္ေလွကားအဝင္အထြက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ မေခ်မငံ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ေစတနာသဒၶါနည္းၾကသည္ဟု ခံစား ၾကရပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ား၌ ေစတနာသဒၶါမနည္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားေစ၍ ဘုရားဖူးလာသူတို႔အား အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေစတနာသဒၶါစိတ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ေစၾကပါလွ်င္ ဘုရားဖူးျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူမ်ား သည္ထက္မက ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕ၾကေလမလားဟု ေတြးဆ ၾကည့္မိပါသည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ရင္ျပင္ေတာ္ အရပ္ ရွစ္မ်က္ႏွာတြင္ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္မုခ္မ်ား၌ အာ႐ံုခံတန္ေဆာင္းရွိေနရာ ဝဲယာညီေအာင္ ၿဂိဳဟ္တိုင္တစ္ခုစီ တိုးထားသျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တိုင္ ၁၂-တိုင္ ေနရာရွိသည္။ ေရွးယခင္က ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ၿဂိဳဟ္တိုင္ ၁၂-ခုတြင္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ေရသပၸာယ္ျခင္း လုပ္ငန္းခန္႔ထားခဲ့ဖူး၏။ မိမိေမြးနံၿဂိဳဟ္တိုင္၌ ဘုရားေရသပၸာယ္လိုသူက သတ္မွတ္ ေငြေၾကးေပးလိုက္မွ ေရတစ္ပံုးခပ္ေပးၿပီး ေရသပၸာယ္ခြင့္ရ၏။
မိမိေမြးနံေျပာ၍ ၿဂဳိဟ္တိုင္ေစာင့္သူအား တတ္သမွ် မွတ္သမွ် ရြတ္ဆုိေပးေစလုိက ေငြေၾကးထပ္ေဆာင္းေပးကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက၏။ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ ၿဂဳိဟ္တိုင္ေစာင့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ရရွိေရးအတြက္ ေစ်းၿပိဳင္သူခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပစ္ေျပာ၍ အၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေဂါပကအဖဲြ႕အား တုိင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ တင္ျပခ်က္ အရ သာသနာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဒသအာဏာပုိင္အဖဲြ႕တုိ႔ ညိႇႏႈိင္း၍ ၿဂဳိဟ္တိုင္ေစာင့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ပယ္ၿပီး ၿဂဳိဟ္တုိင္အသီးသီးတြင္ ေရသပၸာယ္ရန္ေရႏွင့္ပန္းမ်ား အဆင္သင့္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ေရသပၸာယ္လုိသူ အလွဴရွင္ကိုယ္တုိင္ မိမိစိတ္ႀကဳိက္ေလာင္းလွဴေစၿပီး အလွဴရွင္ အေနႏွင့္လွဴဒါန္းလုိပါက ၿဂဳိဟ္တုိင္ေရွ႕ အလွဴခံပုံးထားရွိေပး ထားသျဖင့္ မိမိတုိ႔သဒၶါသလို လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္စနစ္ျဖင့္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚေရာက္လွ်င္ ၿဂိဳဟ္တိုင္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ေမြးနံ သက္ဆိုင္ရာၿဂိဳဟ္တုိင္၌ ေန႔သားတူခ်င္း ႏွစ္ဖက္အၿပဳိင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေစာင့္၍ျဖစ္ေစ ေရသပၸာယ္ေလာင္းလွဴ ၾကသည္ကုိ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရလာမလာစစ္ေဆးသူမွ အပ ၿဂိဳဟ္တုိင္အေစာင့္မထားရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္တိုင္ေစာင့္ ႏွင့္ စကားေျပာအဆင္မေျပစရာလည္း မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ ၿဂိဳဟ္တုိင္အသီးသီး လွဴဒါန္းရရွိေငြကုိ စစ္တမ္းျပဳ ေလ့လာၾကည့္ ေတာ့လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၿဂဳိဟ္တုိင္ေစာင့္ ကန္ထ႐ိုက္ စနစ္အရ ၿဂိဳဟ္တိုင္ ၁၂ တိုင္အတြက္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသာ အလွဴေငြရရွိခဲ့ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္တုိင္တြင္ အလွဴရန္ပုံေငြစနစ္ျဖင့္ က်င့္သုံးသည့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ၿဂိဳဟ္တိုင္ေပါင္း ၁၂ တိုင္အတြက္ တစ္ရက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းခန္႔ အလွဴေငြရရွိခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္က်ပ္သိန္း ၃၆ဝ ခန္႔အထိ မႏႈိင္းယွဥ္ ေလာက္ေအာင္ အလွဴေငြတိုးတက္သြားပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဇူလိုင္လတစ္လတည္း စာရင္းခ်ဳပ္အရ ၿဂိဳဟ္တုိင္ ၁၂ တုိင္တြင္ထားရွိေသာ အလွဴခံပုံးမ်ားမွ အလွဴခံရရွိေငြေပါင္း မွာ ၂၅၉၈၁ဝဝဝိ/- (ႏွစ္ရာငါး ဆယ့္ကုိးသိန္းေက်ာ္)ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးသတင္း ေလ့လာခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။
ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အပန္းေျဖေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းၿခံမ်ား၊ အင္းလ်ားကန္ ပန္းၿခံမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အားလပ္ရက္အပန္းေျဖ လာေရာက္သူမ်ားအား ယာဥ္ႏွင့္လူဝင္ခြင့္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ေပးထားၿပီး ပန္းၿခံသာယာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးတို႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕က ဝန္ထမ္းမ်ားခ်ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေခတ္မီ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပဲြမ်ား၌လည္း ယာဥ္ရပ္နားခြင့္၊ ဓာတ္ေလွကားသုံးစြဲခြင့္၊ ေရအိမ္သုံးစြဲခြင့္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၾကပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄ဝ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္အရ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔အား ေပးကမ္းမႈ အရက္ေရာဆုံး နံပါတ္တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကၻာ့ေပးကမ္းမႈအၫႊန္းကိန္း၌ ေဖာ္ျပခံ ရေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဂါပကအဖဲြ႕၌ ဘ႑ာေတာ္ထိန္းအျဖစ္ ေစတနာသဒၶါပါပါ တာဝန္ယူခြင့္ရရွိေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ဥပါသကမ်ားအေနႏွင့္ အရာရာတုိင္း၌ ေစတနာသဒၶါေရွး႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကုိ အေလးျပဳလ်က္ ေတြးႀကံစီမံသင့္ၾက ပါသည္။ ေစတနာသဒၶါအရင္းခံျဖင့္ ဘုရားဖူးလာသူတုိ႔၏ အခိုက္အတန္႔ မြန္ျမတ္ေနေသာ ႏွလုံးသားကုိအေလးထား ေသာအားျဖင့္ မိမိတို႔ ေဂါပကဝန္ထမ္းမဟုတ္သျဖင့္ ထိန္း သိမ္းရန္ခက္ခဲလွသည့္ မ်က္ႏွာလႊဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစေသာ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္က်င့္သုံးမႈ ေနရာတြင္ ေစတနာပါပါ သဒၶါရွိရွိ အျပဳအမူျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ ဆီးႀကဳိမႈ မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ စီမံႏုိင္ၾကပါလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ႏွင့္အတူ ဗုဒၶပူဇာေစတိယပူဇာတန္ဖိုးကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသတည္း။

No comments:

Post a Comment