Friday, November 4, 2016

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္အုပ္စုမ်ား၏ အခန္းက႑
မင္းမင္း (ထား၀ယ္)
ျပည္သူ႔သေဘာထားစင္ျမင့္

တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ႈေထာင့္စံုမွ သေဘာထားအျမင္စံုတုိ႔ကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ တင္ျပေပးႏိုင္ရန္ ဤက႑ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္၍ စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူ မဆို ပါဝင္ေရးသားရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာ အယူအဆ၊ အေရးအသားမ်ားကိုမူ သတင္းစာ၏ မူဝါဒ အရ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤက႑တြင္ ပါရွိသမွ်တုိ႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးရွင္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

(စာတည္းအဖြဲ႕)

ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(Sustainable Development) ဟူေသာ စကားရပ္သည္ လူတိုင္း ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ အထူး ေရပန္းစားလာပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လူသားအားလုံး အညီအမွ် ေပါင္းစည္းပါဝင္ႏိုင္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး (အထူးသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ အပါအဝင္)ရွိ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အထူး အေလးထား ျမႇင့္ တင္ေပးရန္လိုအပ္လာ ပါသည္။


ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ နည္းပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ လူသားမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ား ေကာင္းစြာ ရွင္သန္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ကာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ ျပင္းထန္လာျခင္း၊ နည္းပညာရပ္ဝန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ရန္စြယ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ မည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈတို႔ႏွင့္အတူ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑တို႔တြင္ မ်ားစြာနိမ့္ပါးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ဟူသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ ခံစားရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိခိုက္လြယ္မႈ တိုင္းတာရာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕မွ တီထြင္ထားသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို အေျခခံစံႏႈန္း (၁ဝ) ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေၾကြးၿမီ၊ ဝင္ေငြ၊ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တစ္ခုထက္ပို၍ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ မွီခိုရမႈ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ စသည့္အခ်က္ (၁ဝ) ခ်က္ ျဖင့္ တိုင္းတာေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေနအထား အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ လူမႈဖူလုံေရးအပိုင္းကို ဦးတည္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအပါ အဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ ေဘးဒုကၡတစ္ခုအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္-

ကေလးသူငယ္မ်ား
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးကင္းစ မွ အသက္ ငါးႏွစ္အထိ ၅ ဒသမ ၄ သန္း၊ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္အရြယ္အသက္ ေျခာက္ ႏွစ္ မွ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ၄ ဒသမ ၈ သန္း၊ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ၆ ဒသမ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေမြးကင္းစအရြယ္မွ အသက္ရွစ္ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အဟာရျမႇင့္တင္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအားလုံးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Early Childhood Care and Development (ECCD) ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝ၊ ေမြးကင္းစ အရြယ္မွ သုံးႏွစ္၊ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အရြယ္ မူႀကိဳအရြယ္၊ ငါးႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္ အိမ္မွ ေက်ာင္းသို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလ စသျဖင့္ ကာလအပိုင္းအျခား အလိုက္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ ထားရာ အဆိုပါ မူဝါဒမွတစ္ဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္(၁)ျဖစ္သည့္ ေနရာအႏွံ႔ ဆင္းရဲမႈပုံစံအားလုံး အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ပန္းတိုင္ (၄) ျဖစ္သည့္ လူသားအားလုံး အက်ဳံးဝင္ေစၿပီး ညီၫြတ္မွ်တၿပီး အရည္အေသြး ရွိသည့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား
ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံျဖစ္သည့္ အရြယ္မတိုင္မီ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါ သည္။ သို႔ပါ၍ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးက႑ တို႔တြင္ မိမိႏွင့္ရြယ္တူ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ မ်ားစြာ နိမ့္ပါးေနေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁၅-၁၉ ႏွစ္ အုပ္စုတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဒသမ ၂ သန္းရွိၿပီး ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရြယ္မတိုင္မီ မိခင္ဘဝ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ အတူ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားဆုံး႐ႈံးၿပီး ပညာေရးခရီးလမ္း ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ရပါသည္။ သို႔ပါ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္(၅) ျဖစ္သည့္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ စြမ္းပကား ျမႇင့္တင္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ျပည့္မွီေစရန္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ရပ္ဝန္းက႑တို႔တြင္ အေလး ထား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အေရအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာ သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ ၏ ၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူဦးေရ ၄ ဒသမ ၅ သန္း၊ လူ ၁၁ ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ အသက္ (၆ဝ) ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အို စုစုေပါင္း၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ပါ၍ သက္ႀကီးရြယ္အို တိုးပြားလာ ျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူ မႈေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ ရပ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢညီလာခံႀကီး၏ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄၆/၉၁ ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ (၅) ရပ္ျဖစ္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အမွီအခို ကင္းမဲ့စြာ မိမိ ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေရး၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ လုံျခံဳမႈရွိစြာ ရပ္တည္ခြင့္ရရွိေရး စသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူအားလုံးကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးသည့္အဆင့္ (Universal Health Coverage)သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္း ကိုစတင္ ခ်ီတက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံး ဝင္ေစမည့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မရွိေစသည့္ က်န္းမာေရးကို သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိခံစားႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္(၃) ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းေစ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာ ေရးဟူသည့္ ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္ခ်ီတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ (၅၁)သန္းေက်ာ္ အနက္ ၂ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူ ၅၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူ ၄၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ ၃၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။မသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ရရွိေစရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒ ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရလဒ္ေကာင္းေစ မည့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ၿပီး က်ရာအခန္းက႑မွ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ဳိးသား အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇) ကို ေရးဆြဲထားပါသည္။သာဓကအေနျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား သည္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာထက္ နည္းေသာ ပမာဏသာရရွိၾကၿပီး ဘဝကို ခက္ခဲစြာ႐ုန္းကန္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)၏ တြက္ခ်က္မႈအရ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို လုပ္သားအင္အားစုအတြင္း သင့္ေလ်ာ္စြာ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခုတန္ဖိုးထက္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ပိုမို ျမင့္မားႏိုင္လာ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၈၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူ႔အသိုက္အဝန္းအတြင္း ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဝင္ေငြရရွိေရးကို ဦးတည္ ပုံေဖာ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (၈) ျဖစ္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေစ ေရး၊ လုပ္သားျပည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အားလုံး အတြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ျဖစ္ေပၚေစေရးဟူသည့္ ပန္းတိုင္ ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ပါ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ အားေကာင္းလာေစရန္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကဦးတည္ မီးေမာင္းထိုး၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment