Friday, October 28, 2016

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၂၄  / ၂၀၁၆)
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္  ၁၁  ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇  ရက္)
လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၁၆ ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုက်င့္သုံးလ်က္ ေအာက္ပါေန႔ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္ေၾကညာ လိုက္သည္ -

(က)
လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ စာရင္း စတင္တင္သြင္းႏိုင္သည့္ေန႔ရက္
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္)
(ခ)
လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၈ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္)
(ဂ)
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက ႐ုပ္သိမ္း ႏိုင္သည့္ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၀ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္)
(ဃ)
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ား စိစစ္မည့္ေန႔ရက္
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၃ ရက္ မွ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ အထိ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ မွ ၁၈ ရက္ အထိ)
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

No comments:

Post a Comment