Wednesday, August 2, 2017

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပ သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးျမမင္းေဆြ၏ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၅၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပခုကၠဴၿမဳိ႕နယ္ ကၽြန္းညဳိႀကီး - က်ပ္တန္းကုန္း ေက်းရြာ ကမ္းၿပဳိ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းအပ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ကမ္းၿပဳိပ်က္စီးခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္း အရင္းကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ပခုကၠဴၿမဳိ႕နယ္ ကၽြန္းညဳိႀကီး ေက်းရြာ ကမ္းၿပဳိကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ အေျခခံ စံႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား ျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေဒသေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတိုင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
လက္ရွိကမ္းၿပဳိမႈ အေျခအေနမွာ အမ်ားဆံုး ၂၅ ေပခန္႔ ကမ္းပါးေနာက္သို႔ ၿပဳိက်ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ လူေန အိမ္မ်ားႏွင့္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ကြာေ၀းပါေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ ေရစား ကမ္းၿပဳိမႈအား အေရးေပၚကမ္းၿပဳိ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Floating Structure ၁၁၅ ခု ခ်ထား ေပးျခင္း၊ အေလး၀န္ဆြဲသစ္ကိုင္းမ်ား ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ ခ်ထားေပး ျခင္း၊ Steel Cable Groyne စုစုေပါင္း ၁၈ ခုႏွင့္ ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ Slope ေျဖ၍ Polyfelt မ်ား ခင္းၿပီး ေမ်ာတိုင္မ်ား႐ိုက္ကာ သဲအိတ္ မ်ားျဖင့္ ဖိေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ ထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေရးေပၚကမ္းၿပဳိ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အတြက္ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရတိုက္ စားကမ္းၿပဳိမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖဳိး၏ အိမ္မဲၿမဳိ႕နယ္၏ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနေသာ လမ္းေဘးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ အခ်ိန္ ကာလတြင္ အၿပီးသတ္ဖယ္ရွားမည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက အိမ္မဲေခ်ာင္းကမ္းပါး တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ လုပ္ငန္း ၃ ခု ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမဳိ႕အဂၤါ ရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထား ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိပါက ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ဦးဘြဲခိန္း၏ ထန္တလန္ၿမဳိ႕မွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉ မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ႏွာဟရိန္ေက်းရြာ နယ္ေျမရွိ ဘြဳိင္ႏုျမစ္အား ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ထန္ တလန္ၿမဳိ႕နယ္ ႏွာရိန္ေက်းရြာအနီးရွိ လ်ာထားစီမံ ကိန္း တည္ေနရာသည္ ဘူမိေဗဒ အေျခအေနအရ အျမင့္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရသြယ္ဥမင္ လိုဏ္ျဖင့္ ေရသြယ္ယူ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိပါေၾကာင္း၊ ဘိြဳင္ႏုျမစ္ေပၚ တြင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ဘူမိေဗဒအေျခအေနတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အနိမ့္ တမံစနစ္ သို႔မဟုတ္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ပထမပတ္တြင္ စူးစမ္း တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စူးစမ္းတိုင္းတာေတြ႕ရွိမႈ အေျခအေနအား အစီရင္ ခံစာျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။
ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ေဒါက္တာခင္မႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ ေဒၚေမသန္းႏြဲ႕ တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္  တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)မွ ဦးလားလ္မင္းထန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူအတည္ျပဳသည္။
ဆက္လက္၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက အဆိုတင္သြင္းရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း အား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးေအာင္ သိန္း၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ေဒၚျမသီတာထြန္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္မွဴး ကိုကိုႏိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေဌးဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးျမင့္ႏိုင္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးဥကၠာမင္း၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးစိုးသိန္း(ခ) ဦးေမာင္စိုးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ တို႔က အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကြလြင့္ပ်က္စီး သြားခဲ့ရသည္ကို မိမိမျငင္းေသာ္လည္း အစိုးရတစ္ရပ္၏ မွားယြင္းေသာ မူ၀ါဒ သည္ ယခုထက္ပိုသည့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္ကို မိမိလက္ခံယံုၾကည္သည္  ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ အရွိဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔ေဆြးေႏြးၾကသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျပဳၿပီး အမွားအယြင္းကင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းအရ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ မေပးသည့္အတြက္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား ပိုမိုအတင့္ရဲမ်ားျပား လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ယခုအတိုင္း လႊတ္ထား၍ မျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဆး၀ါးကုသေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ေရး အႏွစ္ ၂၀ စီမံခ်က္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္၍ ယေန႔တိုင္ အက်ဳံး၀င္ ေနသည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲထားပါ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက အခက္အခဲ ႏွစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘ႑ာေငြ ပိုမိုျဖည့္တင္းေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိႏိုင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦ၊ အေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ဤဥပေဒ အတည္ျဖစ္သြားပါက သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိလာႏိုင္ၿပီး အစိုးရအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္လာႏိုင္ သျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္မွသာ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ လတ္တေလာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ မသင့္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသည္။
အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ျပန္လည္ၾကားနာေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ယင္းေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ ၀င္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ မန္းထြန္းႀကဳိင္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေ၀စိန္ေအာင္ တို႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးလို သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပ သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေဇာ္၊ မီမီၿဖဳိး (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment