Wednesday, July 12, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၉) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၂

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၉)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ က်င္းပရာ ေမးခြန္း (၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ (၂)ခု အတည္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခု လက္ခံ ရရွိေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ နမၼတူ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခမ္းေအး၏ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းတြင္ ေခတၱေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ေရရွည္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူသားဘ၀ လုံၿခဳံေရးအတြက္ မည္သည့္ မူဝါဒျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္္က နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၁၃၈ ဒသမ ၉၈၂ သန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

ျပည္တြင္းစစ္ ေဘးဒဏ္သင့္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းတြင္ ေခတၱ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္ IDPs မ်ား၏ စားေသာက္ေရး၊ ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတုိ႔ အတြက္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ရန္ပုံေငြ ခြင့္ျပဳ၀င္ဆံ့မႈ ေဘာင္အတြင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ (UN) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO၊ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား ေရရွည္အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လူသားဘ၀ လုံၿခဳံေရးတုိ႔ အတြက္ ေျမေနရာရရွိေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏုိင္ေရး တုိ႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဦးစားေပးအလုိက္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျပည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ခင္စိုးစိုးၾကည္၏ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ လမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနရသည့္ လမ္းအသုံးျပဳခ ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ ထိုက္တန္မႈမရွိ ျဖစ္ေနျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ စိစစ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ခရီးလမ္း ေျဖာင့္ျဖဴး ေခ်ာေမြ႕သြားလာႏုိင္ေသာ အရည္အေသြး ျပည့္မီသည့္ လမ္းတစ္လမ္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ ရန္ကုန္-ျပည္ လမ္းပိုင္း ၁၅၈ မုိင္ ၂ ဖာလံုအား AC လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကုမၸဏီအား ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ခံကတိ ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

B. O. T လမ္းပိုင္းေပၚရွိ တုိးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေပါင္း၍ ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္၍ ယခုေကာက္ခံမႈ မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕က ေလလံေပး၍ ကုမၸဏီက ေကာက္ခံေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိုင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္၊ ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္ခင္၊ ျမင္းမူ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးစံသက္ထြန္းႏွင့္ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းတုိ႔၏ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထား ရာတြင္ မည္သည့္မူ၀ါဒျဖင့္ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ လ်ာထားသည္ကို သိလုိေၾကာင္း၊ ရတနာပုံ စီလီကြန္စီမံကိန္း အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ အသုံးျပဳရန္ မလိုေသာ ေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ သိလုိေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္း-မုံ႐ြာကားလမ္းေပၚရွိ ေ႐ႊေတာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီ၏ လမ္း/တံတားအသုံးျပဳခ ေကာက္ခံ ေရးဂိတ္အား ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ သိလုိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတင္ဒါ ရရွိသူမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ သိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထီးလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမတ္ေလးဦး၊ ဖားေဆာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းေထြးသူႏွင့္ ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးလွေစာတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လႊတ္ ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳသည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံစာအား လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္း ႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment