Thursday, July 27, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၃၄)ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္  ၂၇

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၃၄)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပရာ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုန္းေခ်ာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမွ ရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ကို မုန္းတမံ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံေက်း ႐ြာမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က မုန္းေခ်ာင္းေရ အားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမွ ရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို မုန္းတမံတည္ ေဆာက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကိစၥသည္  ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါေၾကာင္း။


၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရန္ပံုေငြကို ေတာင္းခံ၍လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါတြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ပံု၊ ေညာင္ကုန္း၊ ခဲခ်စ္ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလုိင္း ၆ ဒသမ ၅ မုိင္၊ ၁၁/ ၀ ဒသမ  ၄ ေကဗြီ ၂၀၀ ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာ ၂ လံုးႏွင့္ ၁၆၀ ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာ ၁ လံုးတုိ႔ကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ ေျဖၾကားသည္။

ေ႐ႊက်င္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာသေလးေစာ၏ ေ႐ႊက်င္ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ေဆာင္ ႐ြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာမႈအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘ႑ာေငြ မ်ားအား မည္သည့္ကာလတြင္ မည္သို႔စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က နစ္နာေၾကး ရသင့္သည့္သူမ်ား နစ္နာေၾကး ရရွိရန္ႏွင့္ နစ္နာေၾကး မရရွိသင့္သည့္ သူမ်ားမွ နစ္နာေၾကးမ်ား ရယူသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ေလလြင့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသျဖင့္ နစ္နာေၾကးေပး အပ္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံေဆာင္ရြက္သြား ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

စာရင္းဇယားမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ ရရွိေစေရး စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  ျပန္လည္စိစစ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ား အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္္နာခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္  က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္အား ဘတ္ဂ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ား စိစစ္ျပဳစု၍ အတည္ျပဳၿပီး ပါက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ားအား လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထားဝယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိန္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနမ်ိဳး ထက္တုိ႔၏ ညႇိႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေပးေရးဆိုင္ရာ (Mediation Law) ေရးဆြဲေရး၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဒီဇယ္၊ ေလာင္စာႏွစ္မ်ိဳးသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စက္ဝယ္ယူၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို သိလိုျခင္း ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ ခ်ဴပ္တရားသူႀကီး ဦးျမသိန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္တို႔က ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ေျမသာစံ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးလွမိုး တင္သြင္းထားသည့္ ျမန္မာ့ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ပညာေရး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္း (Government Education TV Channel) တစ္လိုင္း သီးျခားထုတ္လႊင့္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထီးခ်ဳိင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္က ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ပညာေရးက႑ တေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေစရန္အတြက္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ပါမက်န္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံး ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ စြမ္းရည္ရရွိေစရန္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္လုိပါေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသီးသန္႔ အခမဲ့လုိင္းမွ ထုတ္လႊင့္မည္ ဆုိပါက တစ္ႏုိ္င္ငံလုံးရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံး စနစ္တက်တစ္ပုံစံထဲ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိး မမွ်တျခင္းသည္ စာသင္ၾကားရာတြင္ သင္ၾကား နည္းမ်ား၊ စနစ္မ်ား မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ထိေရာက္သည့္ သင္ၾကားမႈကုိ ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

သက္ရက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္က ပညာေရးဟူသည္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္မွ အစျပဳကာ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူရမည့္အရာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက အရင္းအႏွီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ သာတူ ညီမွ်မႈရွိေစျခင္း၊ မိသားစု၀င္ေငြ ျမင့္မားေစျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ မိသားစု က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိုင္မာေစျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈတြင္ အဓိက အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနပါေၾကာင္း။ ပညာေရး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္္ႏုိင္ေစရန္ အစုိးရ၏ ပညာေရး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း (Governmemt Education TV Channel) လိုအပ္ပါေၾကာင္း။ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစျခင္း၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးမွ သင္ယူႏုိင္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွ အစျပဳ၍ ေလ့လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး႐ုပ္ျမင္ သံၾကား တစ္လိုင္းထုတ္လႊင့္ေပးရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးေအာင္ခင္၊ တြံေတး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေရႊတုိ႔ကလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက “ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္း” တင္သြင္းျခင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီ ရင္ခံစာ ဖတ္ၾကား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ အထူး ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက သေဘာတူသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္း ဥပေဒ ၁၉၂ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ)တုိ႔အရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာ္သူထက္၊ ေမႊးၾကဴဇင္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment