Thursday, June 15, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၅
 
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ရက္ေျမာက္ ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)မွ ဦးေက်ာ္သန္း၏ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မစည္ပင္ သာယာေစ်းႀကီး၏ ပ်ံက်ေစ်းသစ္ ေနရာ အား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေရာင္းခ်ထားသူမ်ားကို အေရးယူေပး ရန္ႏွင့္ ကူးတို႔ခကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ပို၍ ေကာက္ခံမႈကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ပိုင္ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး အတြင္း ပ်ံက်ေစ်းခံု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ေစ်းသန္႔ ရွင္းမႈႏွင့္ စနစ္တက် ေရာင္း၀ယ္မႈတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေဆာင္ အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးလွေဖာ္ဇံႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ေစ်းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဦးမွ ေခတၱေငြစိုက္ထုတ္ကာ ေအာက္ခံ အုတ္႐ိုးခင္း၊ သံဟင္ဂလင္၊  သံျပားခင္း ပ်ံက်ေစ်းခံု ၃၂၁ ခံု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
သို႔ေသာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္သို႔ တင္ျပမႈမရွိျခင္း၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္ မ်ားအား မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း၊ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ား၏ ဆႏၵခံယူမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညြန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္အေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏  ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ပ်ံက်ေစ်းခံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၃ႏွစ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ပိုင္ ကင္းကူးတို႔ႏွင့္ အုန္းေခ်ာင္းကူးတို႔ လုပ္ငန္း ဟူ၍ ကူးတို႔ ၂ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ကူးတို႔လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတို႔အား ကူးတို႔ လိုင္စင္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ပါက သတိေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လိုက္နာျခင္း မရွိပါက လိုင္စင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အုန္းေခ်ာင္းကူးတို႔ လိုင္စင္မူလရရွိသူက ခရီးသည္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေငြက်ပ္ ၃၀၀ႏႈန္း တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံ ေနသည္ဟု တင္ျပ လာျခင္းအေပၚ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အလားတူ ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေခၚယူ သတိေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးကိုကိုႏိုင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၆၆ေထာင္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳ မ်ား၊ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ သီးသန္႔ ခန္႔အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး က အက်ဥ္းဦးစီးဌာနရွိ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စံုသူ ၀န္ထမ္းကို သာလွ်င္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳရသျဖင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖည့္တင္းႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္၊  ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ ရက္စြဲပါ စာမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ထုိသုိ႔ ညွိႏႈိင္းခ်က္အရ အက်ဥ္းေထာင္၊ စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ကုသေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေႏၶက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ အလွည့္က် တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊ လိုအပ္ ပါက ေဆး႐ံုတင္ေစၿပီး အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုပါကလည္း အထူးကု ဆရာ၀န္ ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈကို အျခားလူနာမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိေစဘဲ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ဗဟိုအဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္မ်ား တာ၀န္ခ်ထားျခင္း အျပင္ အင္းစိန္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၊ မႏၱေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ သာယာ၀တီ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတို႔မွ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး မ်ားမွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႕မွလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေရြ႕လ်ားေဆးခန္း (Mobile Team) အျဖစ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ ခ်ထား၍ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ခန္႔ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ မိခင္ဌာန၌ပင္ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ နည္းပါး မလံုေလာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အမ်ားစုကို အလွည့္က် တာ၀န္ခ်ထားျခင္းျဖင့္သာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္တင္း ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္အင္အား လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ ထပ္မံခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အက်ဥ္း ေထာင္၊ စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႕ရမ်ားထဲမွ ဆႏၵျပဳသူ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက သီးသန္႔ ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ၾကည့္႐ႈ ကုသမႈေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက အက်ဥ္း ေထာင္ေဆး႐ံုႏွင့္ ျပင္ပ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိျခင္း၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ ေဆး႐ံုမ်ားမွ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက လစဥ္ လာေရာက္ကုသေပးလ်က္ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးကို အေထာက္ အကူျပဳေစေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ အိမ္သာႏွင့္ အိပ္ေဆာင္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ႏွစ္အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးတက္ထြန္းေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ ဦးလွျမင့္(ခ) ဦးလွျမင့္သန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးေဖခ်စ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးေနာင္နဂ်ာတန္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ေမးခြန္းႏွင့္ စားက်က္ ေျမသတ္မွတ္ေပးရန္ ေမးခြန္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ ေဒၚေနာ္ခရစၥထြန္း(ခ) ေဒါက္တာအား ကာမိုးက  ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ရမည္ဟု မသိသည့္အျပင္ အလြယ္တကူ စာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မူလဥပေဒ၏ အက်ိဳးကို မခံစားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ ခိုင္မာမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို သိရွိလာပါက တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္လာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္လည္း တိုးတက္ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ဌာန၊ အခြန္ဌာနႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္လာေစရန္ စည္းရံုးပညာေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းဥပေဒႀကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးတင္ေအာင္ ထြန္းတို႔က ဆက္္လက္ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၅ရက္ေျမာက္ ေန႔ကို ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ရဲသြင္၊ ေအးေအးသန္႔(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment