Saturday, June 24, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၂၀) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၃
ႏိိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး ျပည္သူအမ်ား သေဘာမေတြ႕ လက္မခံေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္၍ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယခုအခါ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာပါက လုပ္ကြက္ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆး အေရးယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာသျဖင့္ နည္းလမ္းတက် တင္ျပလာသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္၍ လုိအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃)ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ျပည္သူမ်ား၏ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား မည္မွ် ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမည္မွ် ရွိေနေၾကာင္းကို ဒီမုိကေရစီ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သီလဝါ ျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ေျမကြက္ေပါင္း ၁၈၁ ကြက္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲမွ ေျမကြက္ ၂၀ ေက်ာ္တြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေျမကြက္ ၃၀ ခန္႔မွာ လယ္ေျမကဲ့သို႔ ကြက္လပ္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး က်န္သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ျခံစည္း႐ိုး ခတ္ထားထားပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးမွ ယခုစီမံကိန္းကို ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္း အသံုးျပဳခြင့္ရၿပီး ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္မွ ၆ လအတြင္း သတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္အသံုးျပဳျခင္း မရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ မရွိ၍ျဖစ္ေစ လယ္ယာေျမအား ျပန္လည္ သိမ္းယူခံရမည္။ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ အနည္းဆံုး ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သည္။
ထို႔အတူ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းကလည္း လြဲမွားသည့္ စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုသည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားေနရပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ေတာင္မ်ားၿဖိဳျခင္း၊ မုိင္းမ်ားခြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ျမစ္ညႇာတြင္ ဆည္မ်ား ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်ားစုပ္ယူ ျခင္း၊ ေရႊက်င္ျခင္း၊ သတၳဳတူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္မွာ တစ္ျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ တရား၀င္ ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ သင့္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အားကစားကြင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါေၾကာင္း။ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ား လက္မခံေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအေျမာက္ အမ်ားရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ- ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၆၀ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကၽြန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊  ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ရွာေဖြထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သတၳဳရွာေဖြ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းခင္း ေက်ာက္မုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္ပ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ စက္ရုံ၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ပါေၾကာင္း။
ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးၿပီး ျပည္သူအမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခုိက္နစ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အရ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ စသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအျပင္ ျပည္ တြင္းရွိ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူၿပီး ျပန္လည္ စိစစ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအဆုိကို ေပါင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ေရႊ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀င္းျမင့္ဦး(ခ) ဦးေနမ်ဳိး၊ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္ဟိန္း၊ ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒါက္တာဦးေအာင္ခင္၊ ဘုတ္ျပင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနလင္းထြန္း၊ သရက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္၊ သထံုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚမာမာခုိင္၊ ဂြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ေ၀၊ ဖားေဆာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းေထြးသူ၊ စမ္းေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘုိဘိုဦး၊ ပုဗၺသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရည္မြန္(ခ) ဦးေမာင္တင္သစ္ႏွင့္ ဆားလင္းႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀င္းသိန္းေဇာ္တုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း၊ အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္  အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔လာေသာ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း လက္ခံရရွိေၾကာင္း အသိေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၀)ရက္ ေျမာက္ေန႔ကို မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရပ္နားလုိက္ၿပီး အစည္းအေဝး (၂၁)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာ္သူထက္၊ ေမႊးၾကဴဇင္ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment