Monday, June 5, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၅
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး န၀မေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၈)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၁)ခုႏွင့္ အဆုိ(၁)ခုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခု ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ ရြက္ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘရွိန္၏ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား အပါ အဝင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈ အကာအကြယ္ရရွိ ႏိုင္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုပီျပင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာဥပေဒေပါင္း(၂၃)ခုႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ(၈)ခုရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ က်န္းမားေရး၀န္ထမ္းမ်ား အား လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒ မရွိေသးပါေၾကာင္း။
အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးေပၚေဆးကုသျခင္းမ်ား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ျပည္သူ႔ က်န္းမားေရးဦးစီးဌာနက ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကေသာ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား  အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလံုး လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒ ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အသင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ခ်ီေဖြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဇံုးတိန္႔၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ရွိသင့္ရွိ ထိုက္ေသာ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား အျမန္ဆံုး ခန္႔ ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ အထူးကုဆရာ၀န္ လိုအပ္ခ်က္အား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး ေပးမည္ဆုိပါက ေမ့ေဆး၊ ဓာတ္မွန္၊ ခြဲစိတ္၊ သူနာျပဳ၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားပါ တြဲဖက္ေပးရ သည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းမေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ရမည္းသင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း၊ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ဦးစိုးမိုးသူ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဌးမင္းသိန္း၊ မိုင္းကိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္း ဆိုင္မိုင္း၊ လိြဳင္လင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သီႏွင့္ ကသာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ၾကည္တုိ႔၏ အားကစားကြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးေရး၊ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ခြဲမ်ား အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးေရးဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးစံေရႊဝင္းက လူတို္င္းလက္လွမ္းမီ သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Universal Health Coverage) ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ထိေရာက္သည့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်ိန္မီရရွိေစေရး၊ ယင္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံစနစ္(National Health Insurance System)တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကရန္ အသိေပးေၾကညာ သည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္ “တူးေျမာင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။ ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment