Monday, June 26, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး(၂၁)ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္  ၂၆
ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းရေငြ၏ အျမတ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္သြင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ က ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခမ္း ေအး၏ ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ Gas ၁၂ ဘီလီယံကုဗေပကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ရန္ စီမံ ကိန္းကာလႏွစ္(၃၀) အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ ၇၉၃ ကီလိုမီတာရွည္သည့္ ျမန္မာ ႏွင့္တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သြယ္တန္း မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏွစ္တြင္ Gas ေရာင္းရေငြမည္မွ် ရွိၿပီးအျမတ္မည္မွ်ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ Gas ေရာင္း ရေငြအျမတ္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးမည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက  ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စုကျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္း ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ားကိုသာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လိုေငြမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြမွရရွိေသာ ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၁ သန္းေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ ေပးသြင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။
ရခုိင္ကမ္းလြန္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကာလ ၃ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ CNPC ကုမၸဏီမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Daewoo ကုမၸဏီမွ ၂၅ ဒသမ ၀၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ONGC ကုမၸဏီမွ ၈ ဒသမ ၃၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ GAIL ကုမၸဏီမွ ၄ ဒသမ ၁၇၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ KOGAS ကုမၸဏီမွ ၄ ဒသမ ၁၇၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ၇ ဒသမ ၃၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း။
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက China Development Bank ထံမွ ေခ်းေငြ ယူ႐ို ၈၆ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူခဲ့၍ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်းယူ ေငြအနက္ အတိုးအရင္းေပါင္း ယူ႐ိုေငြ ၁၀၃ ဒသမ ၆၄ သန္း ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါေခ်းေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ေနဆဲ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ မရရွိေသးေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ သထုံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚမာမာခိုင္၏ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား လုံ ေလာက္ေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သုံးဆီမ်ား၊ ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ ရိကၡာမ်ားျဖည့္တင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ရဲတပ္ဖြဲ႕ တြင္အသုံးျပဳေသာ ေခတ္မမီသည့္လက္နက္မ်ား အစား လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ေခတ္မီေမာင္းျပန္လက္နက္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အဓိက ႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး လက္နက္ မ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးျခင္းတုိ႔ကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကိုလည္း ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ေပးရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးေ၀းဆက္သြယ္ေရးစက္ ၁၀၂ လုံးသာ တပ္ဆင္ေပးထား ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးေ၀းဆက္သြယ္ေရးစက္ ၈၆၉ လုံးအထိ ျဖည့္တင္းေပး ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ခရီးတုိဆက္သြယ္ေရးစက္ (အထုိင္စက္၊ လက္ကုိင္စက္) ၂၈၃၈ လုံး ကုိလည္း ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုိအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား ဆက္လက္ျဖည့္ တင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံလုိအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ တင္ျပ ေတာင္းခံလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္၍ ဆက္သြယ္ ေရးပစၥည္း အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၇ မ်ဳိး စုစုေပါင္း ၈၁၆ စုံ ကုိ ၀ယ္ယူ ျဖည့္တင္းရန္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲ ယမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြတု စသည္တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးေသာ စက္မ်ားအပါအ၀င္ Computer Forensic၊ Network Forensic ၊ Video Forensic အမ်ဳိးအစား ၇ မ်ဳိး စုစုေပါင္း ၁၀ လုံးကုိ ၀ယ္ယူျဖည့္ တင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လက္ေဗြရာစနစ္၊ Social Forensic (မႈခင္းဆုိင္ရာ လူမႈေရး ၀က္ဆုိက္မ်ားစစ္ေဆးသည့္ပစၥည္း)၊ ပုံရိပ္အား လ်င္ ျမန္စြာေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးႏုိင္သည့္ Protable X-Ray စက္၊ လက္ကုိင္သုံးေပါက္ကြဲ ပစၥည္း အနံ႔ခံစက္ ၊ Drone ပ်ံသန္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သည့္စက္၊ Video Pole Camera၊ Bullet Catcher Collection Chamber စသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ထား ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အိမ္ငွားစရိတ္ႏႈန္းထားအသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ ေရးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၈၄၄ စီးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၆၄၈ စီး ထပ္မံ ျဖည့္တင္းႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လ လွ်င္ ဂါလန္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔သာရရွိခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ တစ္လလွ်င္ ဂါလန္ ၁၇၃၆၀၉ အထိ တုိးျမႇင့္သုံးစြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလွ်င္ ယူနီေဖာင္းပိတ္စတစ္စုံ(ခ်ဳပ္ခအပါ)ႏွင့္ အျခား ရဲ၀တ္တန္ဆာမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလွ်င္ ယူနီေဖာင္းပိတ္စ ႏွစ္စုံ (ခ်ဳပ္ခ အပါ)ႏွင့္ အျခား ရဲ၀တ္တန္ဆာမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေငြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစ၍             တစ္ဦးလွ်င္ ၁ ရက္ ၁၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ ခံစားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အမႈစုံစမ္းျခင္းဆုိင္ရာခရီးစရိတ္အျဖစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွစ၍ အမႈ ၁ မႈလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တရားခံ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ခအျဖစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အမႈႀကီး ၁ မႈလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ႏႈန္း၊ အျခားအမႈ ၁ မႈလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏႈန္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ၁ မႈလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ ေၾကာင္း။
အမႈျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၈ သိန္းမွ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၁ သိန္းအထိ လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမရဲစခန္းတစ္ခုလွ်င္ အမ်ား ဆုံး ၁၂ သိန္းက်ပ္မွ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃ ေသာင္းအထိလည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ေဆာင္ေငြမ်ား ခြဲေ၀ေပးထားသျဖင့္ စိုက္ထုတ္ သံုးစြဲရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ႏု၊ ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚတင္တင္ရီ၊ သာစည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းစိုး၊ နတ္တလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေအး၊ ပုေလာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ ရန္ကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚဇင္မာေအာင္တုိ႔၏ ျပည္သူမ်ားလုံျခံဳမႈအတြက္ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ရဲကင္းမ်ားခ်ထားေပးေရး၊ ေက်းရြာမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ(၂) ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ မီတာခကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာခ်ျပေရး ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္တုိ႔က ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဦးဝင္းျမင့္ဦး(ခ)ဦးေနမ်ိဳး၊ ေညာင္ေ႐ႊမဲဆႏၵနယ္မွ တင္သြင္းထားသည့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ နယ္ရွိ အင္းေလးကန္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ အားလုံးပါဝင္ေသာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚ သန္းေငြ၊ ရြာငံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိုးမင္း၊ မုိးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ႏုိင္(ခ) ဦးႏုိင္ငံေက်ာ္၊ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ဳိ၊ ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္သိုက္၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခင္ေစာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ ကေလာ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚၿပံဳးေကသီ ႏုိင္တုိ႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။           
အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက အင္းေလးကန္ေရရည္တည္တံ့ေရး ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္စပ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၏သေဘာထားရယူၿပီး စီမံကိန္း အဆိုျပဳ လႊာမ်ားေခၚယူ၍ ဝိုင္ဝန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္နည္း ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနဆိုင္ ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားရယူၿပီး  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္ သမားေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္ “တရားခံလႊဲေျပာင္း ေရးဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာ္သူထက္၊ ေအးေအးသန္႔(သတင္းစဥ္)


No comments:

Post a Comment