Tuesday, June 27, 2017

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၇
 
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။


မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ (FOC) စနစ္ျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ မည္မွ်သံုးစြဲ၍ မည္သို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ျပည္သူလူထု စိုက္ထုတ္ကုန္က်ေနသည့္ စရိတ္မ်ား က်ဆင္းေရးအတြက္ National Health Insurance System အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိမီ Short Term Solution အေနျဖင့္ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးစနစ္ျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် ေထာက္ပံ့ျခင္းအား အခမဲ့ေထာက္ ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးျမႇင့္ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြအရ ကင္ဆာ ေဆး၀ါးမ်ား အခမဲ့ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါေၾကာင္း။

ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀ယ္ယူေထာက္ပံ့ၿပီး အျခား ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဌာနမွ တိုးခ်ဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုး စီမံခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆး အခမဲ့ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ခဲြ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု မ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြပမာဏႏွင့္ ေဆး႐ံုရွိ ဓာတ္ခြဲခန္း အမ်ဳိးအစား အေပၚမူတည္၍ ျပည္သူလူထုအား အခ်ဳိ႕ေသာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားအား အခမဲ့ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္အဆင့္ျမင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားအား စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး စနစ္အသြင္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၇ - ၂၀၂၁) ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျခခံက်သည့္ မရွိမျဖစ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးကုန္က်မႈ နည္းပါးစြာျဖင့္ ေနရာမေရြး၊ ေဒသမေရြး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးစိုင္းစံေအာင္၏ "၀" ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဟိုပန္ခ႐ိုင္ ဟိုပန္ၿမဳိ႕ရွိ လက္ရွိအားကစားကြင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ေပးၿပီး မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဟိုပန္ၿမဳိ႕ အားကစားကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွ ေငြက်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၅၇၄ သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အားကစားကြင္း အုတ္တံတိုင္း ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းအား ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွ ေငြက်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၈၉၀ သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အားကစားကြင္း ေျမထိုးေျမညႇိ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၄ သန္း တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းအျဖစ္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံု ေငြ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ စာရင္းတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သန္းထြန္း (ကန္တုန္) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသ အႏွံ႔အျပား ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ရွိ အသံုးခ် သဘာ၀ သယံဇာတ အပင္ႏွင့္ ေဆး ပစၥည္း တို႔အား စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိေသာ နႏြင္းတက္၊ ကြမ္းစားဂမုန္း၊ စကားပန္းပြင့္ေျခာက္၊ ဖန္ခါးသီးေျခာက္၊ ေၾကာင္လွ်ာေစ့၊ ေၾကာင္ပန္းေစ့၊ ေနလဲေစ့၊ ခေပါင္းေစ့၊ စမုန္နက္၊ ေတာဂ်င္း၊ ေရြးရြက္၊ နႏြင္းေခါင္း၊ မာလာဥ၊ ေတာဂ်ဴးျမစ္၊ ေဆးျမင္းခြာ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ဖာလာ အစရွိေသာ ပရေဆး မ်ားကို ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ပရေဆးျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၂၆၁၁ ဒသမ ၃၅၄ တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆၆၀ သန္း၊ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၄၉၁၈ ဒသမ ၈၈၁ တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၀၀၉ သန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၁၁၅၉ ဒသမ ၇၀၃ တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၈၉၅ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာစန္းေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ႀကီးၾကပ္အေရး ယူမႈ မရွိသေလာက္ အားနည္းေနျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးခင္မ်ဳိး၀င္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ဳိး၀င္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးလွဆန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးလွဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁)မွ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ဦးႏိုင္သီဟႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆို အတည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ကုိ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

သူရေဇာ္၊ ေမႊးၾကဴဇင္ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment