Wednesday, June 7, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၇
 
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ ဦးေ၀ွ႔တင္း၏ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းေဒါက္ေက်းရြာ၊ တရြန္အိုင္ေက်းရြာႏွင့္ က်ီးေလေက်းရြာ တို႔ရွိ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မ်ားအား အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ လာမည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အဆင့္တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းေဒါက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ) တရြန္အိုင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ႏွင့္ က်ီးေလ ေအာက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တို႔အား ခရီးအကြာအေ၀း ကြာျခားမႈအရ ေက်ာင္းသားဦးေရ ျပည့္မီမႈ မရွိေသာ္လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ ေဒၚေမသန္းႏြဲ႕ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔၏ ပညာေရး က႑ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာေသာ တရားခံ လႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံ စာကို ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ   ဦးေအာင္သိန္း က ျပန္လည္ဖတ္ ၾကား ရွင္းလင္းသည္။ 

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ ၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္း၏ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ (၁၇)ခ်က္မွ စတုတၳအခ်က္ျဖစ္ေသာ Quality Education အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပညာေရးေကာလိပ္၊ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အေထြေထြဘာသာရပ္အခန္း၌ “မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး” “ျပည္သူ႔နီတိ” “ဒီမိုကေရစီ” တို႔ကို ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ မိတ္ဆက္ သင္ေပးရံုမွ်မက လက္ခံက်င့္သံုးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္ တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇)မွ ေဒၚေနာ္ခရစၥထြန္း (ခ) ေဒါက္တာ အားကာမိုးက ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၂၁ရာစု Education Skills မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity ဆိုသည့္ Skill ၄ခု ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Communication Skill တြင္ မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သူလူထုအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ ဆိုသည့္ ျပည္သူ႔နိတိႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ သေဘာ၏ အေရးႀကီးပံုကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Collaboration Skill တြင္ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္၊ အမ်ား အက်ိဳးသယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈမ်ား အားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ က်င့္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Critical Thinking Skill ဟုေခၚသည့္ အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္း အက်ိဳးႏွင့္ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ ေတြးေခၚႏုိင္မႈသည္ Capacity Building အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အေျခတည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

Creativity Skill ဟုေခၚသည့္ ဖန္တီး တီထြင္ႏိုင္စြမ္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ က႑တိုင္းတြင္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္သည့္ ေနရာတြင္ Evolutionary System ႏွင့္အညီ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ Quality Education ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပည္သူ႔နိတိႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဘာသာရပ္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ား မိတ္ဆက္ေပးရံု သာမက လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးရဲထြဋ္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး သိန္းလြင္ေဌး၊ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ ေဒၚလြီးဇာ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ ဦးေဇာ္မင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ခ်စ္၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) မွ ဦးလွဦးတို႔က ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။  

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ ေန႔ကို ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ရဲသြင္၊ ေအးေအးသန္႔ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment