Wednesday, June 7, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဒသမေန႔ က်င္းပေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၇
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဒသမေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၈)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၁)ခုႏွင့္ အဆုိ(၂)ခု တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခု ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ ရြက္ၾကသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၏ ေမာက္မယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု (ကံုးလုမ္း - ပန္းက်ိဳင္း - မိုက္ရွားေစး - ပံုစုတ္) ရြာခ်င္း ဆက္ေျမသားလမ္း ေဖာက္လုပ္ ျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ကံုးလုမ္း- ပန္းက်ဳိင္း- မိုက္ရွားေစး- ပံုစုတ္ ေျမသားလမ္း ၄  မိုင္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔က စိစစ္ ေထာက္ခံတင္ျပ လာပါက နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳ လ်ာထားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခမ္းေအး၏ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ နားက်ဲေက်းရြာအနီးရွိ နားက်ဲေဘလီတံတားအား ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ က နားက်ဲတံတားသည္ စုစုေပါင္းေပ ၁၁၀ အရွည္ရွိၿပီး ၁၂ ေပအက်ယ္ ႏွစ္လႊာတစ္ ထပ္ ေဘလီတံတား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နားက်ဲတံတားကို အရွည္ေပ ၁၁၀ႏွင့္ ယာဥ္သြား လမ္းအက်ယ္ ၂၄ ေပ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၄၈၅ သန္းလ်ာ ထားတင္ျပ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မရရွ္ိသျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပံုေငြတြင္ လ်ာထားတင္ျပ ေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအးႏိုင္၏ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း(၁၀)လမ္းအား အျမန္ဆံုးခင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ လမ္း(၁၀)လမ္းအနက္ ပင္လံုလမ္း၊ ရတနာပံုပတ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု လမ္းသြယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၿမိတ္လမ္း စသည့္လမ္း(၆)လမ္းမွာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္စစ္သားလမ္းမွာ ကတၱရာ ခင္းထားေသာ လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ လမ္း(၃)လမ္းအနက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာနက အလ်ား ၁၃၅၁၂ ေပရွည္သည့္ ႐ိုးမရိပ္သာလမ္းမႀကီး ( အမွတ္- ၂ လမ္းမႀကီးမွ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း က်ီစု - ၁၆၈ ပဲခူးျမစ္ ကမ္းနားပတ္လမ္းအထိ) လမ္းပိုင္းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းျပင္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လမ္း(၁၀)လမ္းအနက္ ေလွာ္ကားလမ္း (႐ိုးမရိပ္သာလမ္းမွ က်ီစုရြာအထိႏွင့္ က်ီစုရြာမွ အမွတ္- ၂ လမ္းမႀကီးအထိ) ေျမသားလမ္း ၂၁၈၃၂ ေပ လမ္းပိုင္း ၂ ခုကို လမ္းအသစ္ခင္းေပးရန္ ကြင္းဆင္း တိုင္းတာ၍ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ေလွာ္ကားလမ္း အသစ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ရတနာပံုပတ္္လမ္း ( ၅၄ ရပ္ကြက္္မွ က်န္စစ္သားလမ္းအထိ) ေျမသားလမ္း ၅၁၄၁ ေပ လမ္းပိုင္းအား ကြန္ကရစ္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔ ညႇိႏႈိင္း၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဇံ၊ ေခါင္လန္ဖူး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအာမိုးဆီ၊ ဗန္းေမာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ ေရႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္လင္း တုိ႔၏ လမ္း၊ တံတား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေရး ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္တုိ႔က ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြးက ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ထူးခၽြန္ အားကစားသမားမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေက်းလက္ ေဒသမွ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအထိ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ား အထိလည္းေကာင္း အားကစား ျပကၡဒိန္မ်ား ေရးဆြဲ၍ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္ က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

ဦးတင္ေထြးက အဆုိတင္သြင္းရာတြင္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေက်းလက္မ်ားရွိ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားရွိ အားကစားကြင္းမ်ားသည္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္လာပါေၾကာင္း၊ အားကစားကြင္း မ်ားသည္ အားကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ လယ္ကြင္းႀကီးမ်ား အတုိင္း ျဖစ္ေနသည့္ေနရာ မ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ အားကစား႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ အားကစားမွဴးမ်ား၊ နည္းစနစ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထားရွိ ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ႐ံုးတက္၊ ႐ံုးဆင္း ျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အားကစား တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကက်၍အေရး ပါလွေသာ ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ သူနာျပဳေလာကအား ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး က႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတင္ ျပျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုမ်ား ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment