Tuesday, May 23, 2017

Coffee Forum အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ Coffee Forum အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ ေဒါက္ သန္းျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ယေန႔ ကမၻာ့ကုန္စည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေရနံ ေရာင္း၀ယ္မႈ ၿပီးလွ်င္ ေကာ္ဖီသည္ ဒုတိယအဆင့္ အေရးပါဆံုးေသာ ကုန္စည္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑မွ ထြက္ရွိသည့္ ျပည္ပ ပို႔ကုန္မ်ားအနက္ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔သည္ အဓိက ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေပးေသာ သီးႏွံ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကာ္ဖီ သီးႏွံသည္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြရရွိသည့္ တန္ဖ္ုိုးျမင့္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာငံေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အာေရးဗီးကား ေကာ္ဖီသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ (Special Coffee) အဆင့္တြင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေကာ္ဖီ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း သင့္တင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိလာသည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိလာၿပီး ျမန္မာ့ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ က႑သည္ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပညာ အားနည္းျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေကာဖီသီးႏွံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အားနည္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် ေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။
ယခုလို ေကာ္ဖီဖိုရမ္ က်င္းပ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္၍ ေကာ္ဖီက႑ တိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိလာေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ယခုအခါ ကမၻာ့တ၀န္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အတြက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး အက်ိဳးရွိေစသည့္ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ယခုေကာ္ဖီ ဖိုရမ္တြင္ အားလုံးပါ၀င္၍ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း။
ျမန္မာ့ေကာ္ဖီက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အနာဂတ္ေကာ္ဖီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ရွိ ေကာ္ဖီ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားကလည္း တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ အတြက္ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီစိုက္ဧက ၂၀၀၀၀၀ ျပည့္မီရန္ ရည္မွန္းထားရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီး ေသာက္သုံးမႈ အရည္အေသြးေကာင္း ေကာ္ဖီစုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ ေကာ္ဖီအသင္း ကဲ့သို႔ အစုအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာ့ ေကာ္ဖီအား ႏုိင္ငံျခားသို႔ပင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ထုိးေဖာက္လ်က္ ရွိရာ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ အလားအလာ ေကာင္းမြန္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲတင့္ထြန္း က Coffee Forum က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Coffee ႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးရာ အထူးေဒသမ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ၊ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနမႈ၊ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ ေစ်းကြက္ အလားအလာ၊ ေကာ္ဖီ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၊ ေကာ္ဖီပညာရွင္ ဦးဥကၠာေအာင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ တန္ဖိုး ကြင္းဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ- ႏုိင္ငံတကာ သင္ခန္းစာမ်ား၊  ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ အရည္အေသြး၊ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖတ္ၾကား ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
ျမန္မာ့ေကာ္ဖီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္နွင့္ ေကာ္ဖီ စိုက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ အေျခအေန ေပးေသာ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္ေစာင္း စိုက္ပ်ဳိး နည္းပညာျဖင့္ ေကာ္ဖီစိုက္ ေဒသမ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားရန္၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ အရည္အေသြး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာ ေစရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေသာက္သံုးသည့္ ေကာ္ဖီ အရည္အေသြး ေကာင္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ဖူလံုရံုသာမက ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက Coffee Forum ကုိ ႀကီးမွဴး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment