Tuesday, May 30, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၀
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၁)ခု၊ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခုႏွင့္ အဆုိ(၁)ခုတုိ႔အား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရ ယူျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ လြိဳင္လင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သီ၏ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဟြေတာက္ ေခ်ာင္းကူးသစ္သားတံတားေနရာတြင္ သံကူကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ မိုင္းပြန္တုိက္နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္ႀကီးေဖးရြာအထိ ေျမသားလမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေတာင္ႀကီးေဖးရြာလမ္္းႏွင့္ ေဟြေတာက္ေခ်ာင္းကူး ကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္လ်ာထားပါ၀င္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ ေသာ္လည္း ႏွစ္အလိုက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစားေပးလ်ာထားမႈအေပၚမူ တည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
မုဒုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာထြန္း၏ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ဝဲကလိေခ်ာင္းတံတားအား သံကူကြန္ ကရစ္ တံတားအျဖစ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက မုဒုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၀ဲကလိေခ်ာင္း ကူးတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားပါ၀င္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အလိုက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစားေပးလ်ာထားမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ သရက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္၊ ဓႏုျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္လွႏွင့္ ထီးခ်ိဳင့္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္တုိ႔၏ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးေရး ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ကေလးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ) ေဒၚရွားမီး တင္သြင္းသည့္ “အဂတိလိုက္စားမႈ(လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ)က်ဆင္းရန္အတြက္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ျပည္သူ လူထု ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရန္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုဘဲ ႐ံုးခ်ိန္း ခဏခဏမေျပာင္းရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈ၊ အမိန္႔၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဘုိကေလးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိုင္းက ဌာနအသီးသီး၏ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈသည္ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္ရန္အတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က သံုးသပ္ထား ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၏ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေၾကညာသည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးမည္ဆုိပါက အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
က်ဳံေပ်ာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးေအာင္ႏုိင္က အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားတြင္ မသိနားမလည္ေသာ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ႐ံုးကိုေရာက္လာသည့္အခါ မယဥ္ေက်းေသာ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမႈမ်ားျဖင့္ အေပၚစီးမွဆက္ဆံမႈမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနသည္ကို ၾကားသိေနရ ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ျပည္သူမ်ားသည္ ႐ံုးခ်ိန္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္ပ်က္ခံ၍ တစ္ေနကုန္ ႐ံုးတြင္ေစာင့္ရျခင္း၊ ညေနေရာက္သည့္ အခါမွ မအားသည္ဟုဆုိကာ တာ၀န္မဲ့စြာျဖင့္ ႐ံုးခ်ိန္းေျပာင္းျခင္း၊ ရက္ခ်ိန္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္ ျပည္သူ႔အမ်ားအျပားရွိေနပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မုိးညႇင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစန္းစန္းအိက ႐ံုးခ်ိန္းမ်ား ခဏခဏ သြားၾကရသည့္အခါ တြင္ အစိုးရယႏၲရားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒတြင္ ျပည္သူကို႐ိုေသေလးစားစြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထုိ႔ျပင္ တံတားဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစိုးႏြယ္ေအး၊ စဥ့္ကိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚၾကည္မုိ႔မုိ႔လြင္ႏွင့္ ကေလး၀မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းထြန္းျမင့္တုိ႔ကလည္း အဆုိႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမ၀င္းက ၀န္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူလူထုကို ႐ုံးဌာနမ်ားသို႔ အႀကိမ္္ႀကိမ္ခ်ိန္းဆိုကာ အခ်ိန္ဆြဲ၊ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး လာဘ္ေပးလာေအာင္ ဖန္တီးသည့္ကိစၥမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေစရန္ ျပည္သူလူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ရန္၊ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမွတ္တမ္းမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ၿပီးျပတ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို တိက်စြာသတ္္မွတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ ရန္အတြက္ ပြင့့္လင္းျမင္သာစြာ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သို႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိဌာနအလိုက္ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀ ကြဲျပားျခားနားမႈအေျခအေနကိုမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၿပီးျပတ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ယူေဆာင္လာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ လူထုသိရွိႏိုင္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာ႐ုံးတိုင္း၏ ျမင္သာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေၾကညာထားရန္၊ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းမရွိဘဲ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းမျပဳပါက ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ Complaint Center မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမႈအေပၚ တိုင္ၾကားသည့္ တုိင္စာကိုစစ္ေဆးရာတြင္ တုိင္ၾကားခံရသူသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကို လုပ္ပိုင္ခြင့့္ေဘာင္ အတြင္းမွ ပညာျပအခ်ိန္ဆြဲေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက အဆိုပါ၀န္ထမ္းအား ၀န္ထမ္းစည္းကမ္း အရ အေရးယူေရးႏွင့္ လာဘ္ယူေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း။
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလိုအပ္ ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္ ထားရွိသင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။
ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိ မ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ တာတမံဥပေဒၾကမ္း တုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment