Monday, May 15, 2017

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမွင့္ တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ ေခတ္မီဆန္စက္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ကုန္ ေမ ၁၅
ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမွင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ရွိ MAPCO Golden Lace ေခတ္မီဆန္စက္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။

ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေခတ္မီ ဆန္စက္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ တုိ႔က MAPCO Golden Lace ဆုိင္းဘုတ္ကုိ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ  စက္ရုံအတြင္းရွိ ေခတ္မီဆန္စက္၊ သုိေလွာင္ရုံမ်ား၊ Siloမ်ားႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂ဒသမ၂ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္စက္ တုိ႔ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရာ MAPCOမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ပုံကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတက လမ္းညြန္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ့လယ္ယာ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး၏ လယ္ယာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိက လုိအပ္သည့္ ေခတ္မီဆန္စက္ႀကီးႏွင့္အတူ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကုိပါ ပူးတြဲတည္ေဆာက္ထားေသာ စက္႐ုံရပ္၀န္း တစ္ခုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ပုဂၢလိက က႑အေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ မိပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ အစားအစာဖူလုံေရးသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပုိၿပီး အေရးႀကီးလာသည့္အတြက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ကလည္း အေရးပါတဲ့ကိစၥ တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ကန္ထရုိက္ လယ္ယာစနစ္သည္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ တြက္ေခ်ကုိက္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ပုိမုိရရွိႏုိင္သည့္ အာမခံေစ်းကြက္ႏွင့္ အာမခံေစ်းႏႈန္းကုိ ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

စက္မႈလယ္ယာ အငွားလုိက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သီးႏွံအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ သုိ္ေလွာင္႐ုံႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ထြက္ကုန္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေခတ္မီ ႀကိတ္ခြဲသန္႔စက္ ထုပ္ပုိး စက္မ်ားသည္လည္း မျဖစ္မေနထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေ၀စု ပုိမ္ိုရရွိရန္ အတြက္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အထူးႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ေရးပ်ိဳးေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြတုိးျမႇင့္ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ေရးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွ အတုိ္းႏႈန္း သက္သာသည့္ ေခ်းေငြမ်ားရယူၿပီး  လယ္ယာက႑အတြက္ ကာလတုိ၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ ေခ်းေငြမ်ားေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ။ 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ခံစားခဲ့ၾက ရသည့္ ေတာင္သူမ်ားကုိလည္း ပ်က္စီး သြားသည့္ သီးႏွံမ်ား ျပန္လည္အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ႏွင့္ တာတမံမ်ားႏွင့္ လမ္း တံတားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀ေဘးသီးသန္႔ရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

ယခုကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ စြန္႔ပစ္စပါးခြံေလာင္စာ အသုံးျပဳၿပီး ရယူထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္း ေပးရာေရာက္သကဲ့သုိ႔ စပါးခြံမ်ားစြန္႔ပစ္၊ မီး႐ႈိ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ကုိ ထိန္းသိမ္း ရာလည္း ေရာက္ေစပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ဆန္စက္အတြက္ အသုံးျပဳၿပီးပုိလွ်ံသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္သ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကုိ တုိးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

လယ္ယာက႑ကုိ မွီတည္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုန္သည္ပြဲစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လယ္ယာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ ၀င္အရည္အေသြးျမင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပုိမုိ ထြက္ရွိေအာင္၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိးတုိးျမႇင့္ရရွိေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါဟု တုိက္တြန္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခုိင္က ေခတ္မီဆန္စက္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပကာ စပါးခြံသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံ Lucky Export Co မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဖဲြ႔ႏုဆီစက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရန္ Myanmar Agribusiness public Corporation Ltd မန္းေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္ႏွင့္ Fukuoka Seiyu Co.,Ltd ဥကၠဌ Katsuyasu Aoyagi တုိ႔က MoU လတ္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အက်ဳိးတူကန္ထရုိက္ လယ္ယာစနစ္အရ ေဆာင္ရြက္မည့္ မ်ဳိးစပါး(၆၀၀)ဧကႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္ စပါး(၅၅၀၀)ဧက စုိက္ပ်ဳိးရန္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္၊ မ်ဳိး၊ သြင္းအားစုႏွင့္ ရိတ္သိမ္းစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၂၂၅၅) သိန္းအား က်ဳိက္လတ္၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပုံႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာ ေတာင္သူ (၁၈၅၀)ဦးထံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတက ဆန္စက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိန္းအမွတ္အျဖစ္  အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ကုိယ္စား ေတာင္သူသုံးဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။
ယေန႔ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေခတ္မီတန္ (၂၄၀) ဆန္စက္၊ တန္ (၂၀၀) ေပါင္းဆန္စက္၊ တန္ (၅၀၀) သုိေလွာင္ရုံ (၄)လုံး၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ားႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂ ဒသမ ၂ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္စက္ တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိ ေရးရွင္းလီမီတက္၏ စီမံကိန္းပထမ အဆင့္ျဖစ္ၿပီး  စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ဖဲြႏုဆီစက္၊ တိရိစာၦန္အစားစာ စက္မ်ား၊ ဆန္မႈန္႔ႏွင့္ ဆန္ေခါက္ဆဲြ၊ဆန္ၾကာဇံ ထုတ္လုပ္ေရးစက္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္  ဒုတိယသမၼတႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ရွိ ၂၃၀ေကဗြီ က်ဳိက္လတ္ပင္မ ဓာတ္အားခဲြရုံသုိ႔ သြားေရာက္ရာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ၂၃၀ေကဗြီ ဓာတ္အားခဲြရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယသမၼတက သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညြန္မွာၾကားၿပီး က်ဳိက္လတ္ပင္မ ဓာတ္အားခဲြရုံးအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္း သာေစ်း ျမစ္ေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈႏွင့္ ပန္းျခံအနီး ကမ္းၿပိဳမႈတုိ႔ကုိုိ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ျမစ္ေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဒုတိယသမၼတက ျမစ္ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား မုိးမက်မီ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။ 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္း ျမစ္ေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈအတြက္ ကမ္းထိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလ်ား ေပ ၁၆၀၊ကြန္ကရစ္ ဘုိးပုိင္အေျချပဳ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment