Sunday, May 7, 2017

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အေျဖရွာႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (Peace Commission)
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း (၁၁)ရက္ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆)ရက္)
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) (KIO, SSPP, KNPP, NMSP, ANC, LDU, WNO)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရး၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။
၃။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ DPN မွ အဆုိျပဳထားေသာ အခ်က္(၉)ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ (Deed of Commit- ment-DoC) ေရးထုိးႏုိင္ ေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။

၄။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးပါဝင္ေရး တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ ထုိသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment