Thursday, May 11, 2017

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းမ်ား အားခြင့္ျပဳ ေပးေနမႈအေျခအေန

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားလာပါက ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္၍ လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ (၈-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ (၃-၄-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၁-၄-၂၀၁၇) ရက္    ေန႔ထိ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားလာသည့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အသစ္ ေလၽွာက္ထားသူ (၅) ဦးကိုလည္းေကာင္း ၊ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အသစ္ေလၽွာက္ထားသူ ဂ်ာနယ္ (၁) ဦးႏွင့္ အေထြေထြ (၅) ဦး၊ ေပါင္း (၆) ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူ (၁) ဦးကိုလည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္  ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါ သည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသည့္ (၁၀-၁၀-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ မွစ၍ ယေန႔အထိ ပုံႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁၄၂၆) ဦး၊ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း (၂၀၉၂)ဦးႏွင့္ သတင္း ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း (၆၅) ဦး ၊ စုစုေပါင္း ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း (၃၅၈၃) ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း ေလၽွာက္ထားသူ (၁) ဦးအား အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ေဆာင္ ႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Post a Comment