Monday, May 22, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး တတိယေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂
လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံလွ်ပ္စစ္ေရတင္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအပိုင္း (၂) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၂၄၆၈ ဒသမ ၃၈၄ သန္း ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ စီမံထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တတိယေန႔ တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းတန္၏ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ပံလွ်ပ္စစ္ေရတင္ စီမံကိန္း(အပုိင္း-၂၊ ကင္မြန္းခ်ံဳ)ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထိုသုိ႔ထည့္သြင္း ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ပ်ိဳးေထာင္ေရႏွင့္ ေအာင္ေရေပးေဝႏိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ပံလွ်ပ္စစ္ေရတင္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအပိုင္း (၂)သည္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ပံလွ်ပ္စစ္ေရတင္စီမံကိန္း လုပ္ငန္း အပိုင္း(၂) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၂၄၆၈ ဒသမ ၃၈၄ သန္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြတြင္ တည့္သြင္းလ်ာထားေတာင္းခံခဲ့ရာ ရန္ပံုေငြရရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထား ေပးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚသႏၲာ၏ ဆိုလာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ကုမၸဏီအား အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အာမခံ ေဖာက္ဖ်က္ပါက တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါအတိုင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါဆြဲ၀ယ္ယူခြင့္ ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီအား အမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက တရားစြဲဆိုျခင္းအထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး၊ မိုးမိတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတိုးေသာင္ႏွင့္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဌးမင္းသိန္းတုိ႔၏ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ေ၀ါ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြးက တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အား တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းအဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကုိယ္စား မိမိမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယိမ္းယုိင္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္ဟု စြပ္စြဲထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစ သည့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ားကုိ မထင္မဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း(၁၇)၊  အပုိဒ္ ၁၅၈ ၊ အပုိဒ္ခြဲ (ခ)တြင္ မဆီေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမပါရွိသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရကုိထိခုိက္ေစေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိေသာအဆုိျဖစ္ရမည္ဟု အတိအလင္း တားျမစ္ထားပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနသည္ဆုိသည့္ အဆုိသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အပုိဒ္(၁၅၈)၊ အပုိဒ္ခြဲ (ခ)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤနည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး လုိက္နာေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း။
မိမိအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ထိခုိက္ေစရန္၊ နစ္နာေစရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္လုံး၀မရွိပါေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစမူမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အတြက္ မိမိ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲမွ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိပါေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္း မွ ျပန္ဖ်က္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ တင္ျပလုိပါေၾကာင္း။
ဦးတင္ေထြး၏ အဆုိကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတြင္သာ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစရန္၊ နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိ၊ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥရပ္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၈၀)ေက်ာ္ကပင္ ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္မ်ားကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၊ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း  အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မင္းဘူးမဲဆႏၵမွ ဦး၀င္း၀င္း ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္  တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းတုိ႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က အဆုိတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ အဆုိကို ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ယင္းအဆုိကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ယေန႔အစည္းအေ၀း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ “တူးေျမာင္းဥပေဒၾကမ္း” တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္သူထက္ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment