Wednesday, January 11, 2017

(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပ


 ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ယေန႕နံနက္ (၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဟိုတယ္ေရႊျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား က႑ ေပါင္းစုံ၌ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဘင္းမ္ စတက္ အဖြဲ႕သည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားတုိ႔ကို အေျခခံ၍ စြမ္းအင္က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ကာ ေဒသတြင္းစြမ္းအင္ ဖူလုံေရးွႏွင့္ ပိုမို ခုိင္မာေကာင္းမြန္သည့္ အသုိက္အ၀န္းေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ဘင္းမ္စတက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဧရိယာ ၁၄ ခု၌ စြမ္းအင္က႑ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက  ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ ကၽြမ္းက်င္ အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းကို (၅)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးခဲ့ေၾကာင္း။
ယခု ဘင္းမ္စတက္ စြမ္းအင္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္း ပျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္၏ နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုသာမက ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ အျခားအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ျပသျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဂုိအာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္  BRICS  BIMSTEC  Leaders’ Outreach  Summit ၌ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စြမ္းအင္ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားပုိမုိတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဘင္းမ္စတက္ ဓာတ္အားကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ဗဟိုဌာန ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတုိ႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အသုိက္ အ၀န္းထူေထာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းစြမ္းအင္ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရွာေဖြ ထုတ္လုပ္ ၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔မွ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ BRICS  BIMSTEC  Leaders’ Qutreach Summit သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စြမ္းအင္ဖူလုံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အေျခအေန၊  ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လ်က္ရွိသည့္ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈ ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံးစြဲမႈႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း ဆက္သြယ္ ျခင္း အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဘင္းမ္စတက္မဟာ ဓာတ္အားလုိင္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္ စြမ္းအင္ဗဟိုဌာန ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား  လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အစီအမံမ်ားအား ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းၾကသည္။
အစည္းအေ၀းသို႔ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ထုိင္း၊ ဘူတန္၊ နီေပါတို႔မွ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘင္းမ္စတက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား  တက္ေရာက္ၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပသြား မည္ျဖစ္သည္။ 
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment