Friday, December 2, 2016

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔ က်င္းပေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးစိုးသိန္း၏ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ အေျခအေနအား သိရွိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အထက္ပါ အတိုင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမအႀကိမ္ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီရင္ခံစာကို အဖြဲ႕၀င္ေလာင္း ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ ႏုိင္ငံတကာ EITI ဘုတ္ အဖြဲ႕သို႔  တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထပ္မံ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆန္းစစ္ အတည္ျပဳျခင္းကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ မပ်က္ေစရန္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ ေရးသားမည့္ Independent Administrator (IA) ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၀တၱရား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး Myanmar EITI - Multi - Stakeholder Group (MEITI - MSG) သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားသူကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း (Beneficial Ownership) လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးမ်ဳိးထပ္(ခ) ဆလိုင္းမ်ဳိးထိုက္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္ ဆမီးၿမဳိ႕ႏွင့္ မတူပီၿမဳိ႕နယ္ လိုင္လင္းပီၿမဳိ႕အၾကား ဆမီး - လိုင္လင္းပီ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းအား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ခ်င္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ား ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၆၂၈၁ ဒသမ ၉၅၆ သန္း လ်ာထားခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ ဆမီး - လိုင္လင္းပီ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ရန္ပံုေငြတြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေစာသန္းထြဋ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးလားလ္မင္းထန္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေဂ်ေယာ၀ူ တို႔၏ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္း မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ ျမန္မာ့ ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အပိုဒ္(၂) အပိုဒ္ခြဲ(င) ပိုင္နက္ပင္လယ္၊ အပိုဒ္ခြဲ(စ) ဆက္စပ္ဇုန္၊ အပိုဒ္ ခြဲ(ဆ) သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဇ) ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္း တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ဇယား(၅)တြင္ ပယ္ဖ်က္ထားပါေၾကာင္း၊ အသစ္ျဖည့္ စြက္ခ်က္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မူလအဆိုျပဳ ဥပေဒၾကမ္းပါ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေရးထံုးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ေရြ႕ေျပာင္းအမွတ္စဥ္ ျပဳထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မူလဥပေဒၾကမ္း၌ ပိုင္နက္ပင္လယ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၂) အပိုဒ္(၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ဇုန္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၃) အပိုဒ္(၁၆) အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္၏  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၄) အပိုဒ္(၁၉) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပိုင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၅) အပိုဒ္(၂၈) အျဖစ္လည္းေကာင္း ေနရာအသီးသီးခြဲ၍ ဖြင့္ဆိုထား ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားကို ဥပေဒေရးထံုးအရ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၌ တစုတစည္းထဲ ေဖာ္ျပသင့္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ထားသင့္ ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္ မ်ား ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ ၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ဦးေဇာ္မင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေၾကညာသည္။


(သူရေဇာ္ - သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment