Friday, December 2, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး န၀မေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး န၀မေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ရပ္ကြက္ အင္းစိန္လမ္းမေပၚရွိ ဘာတာေစ်းႏွင့္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန အေဆာက္အဦၾကားရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦ တစ္လံုး၊ ယခုေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေျမကြက္လပ္၊ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ငွားရမ္းထားေသာ Planets Zone Beer ဆိုင္၊ ဖုန္းပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ ႏွစ္ဆုိင္၊ KLK အ၀တ္အထည္ဆိုင္ ေနရာမ်ားကုိ မူလ တည္ရွိခဲ့ေသာ ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ အျဖစ္ ျပန္လည္ေပး အပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက အဆုိပါေျမေနရာမ်ားအား Planets Zone ႏွင့္ Global Summint ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ ငွားရမ္းရာတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခအား အနည္းဆံုး ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္အထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ ေစခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ငွားရမ္းခေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔ေပးသြင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီ၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း တားျမစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း။

သို႔ပါ၍ အဆုိပါ ေျမေနရာမ်ားသည္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အမည္ေပါက္ရရွိၿပီး ျဖစ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၁၀ ႏွစ္ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းလ်က္ရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ ပန္းျခံျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ က်ဴးေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ရယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

တန္႔ယန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေမာင္ပြင့္၏ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ မန္ေက်ာင္းရြာအနီး ဆြတ္တီးေခ်ာင္းေပၚရွိ ေရေလွာင္တမံအား လံုေလာက္ေသာ ေရပိုလႊဲေျမာင္းမ်ား ထည့္ သြင္းတည္ေဆာက္ေပးေရး မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဆံုးရံႈး နစ္နာေသာ ေတာင္သူမ်ားအား မည္သို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ဆြတ္တီးေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေရေလွာင္တမံမွာ ကြန္ကရစ္တမံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ဆည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မန္ပန္ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ၈ ႏွစ္ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း။

တမံ၏ လက္၀ဲ၊ လက္ယာအစြန္း ေတာင္ကုန္းမ်ားသည္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာ မႈမရွိျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံ က်ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္ေရရွည္တြင္ တမံ၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ႏုိင္မႈ အတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနရွိသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေရပိုလႊဲထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ပါေၾကာင္း၊ တမံေရ၀ပ္ ဧရိယာအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိသည့္ လယ္ေျမမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ရွိေနသည့္အတြက္ နစ္နာေနေသာ ေတာင္သူမ်ား ဘက္မွ ဦးစားေပးစဥ္းစား၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ကြန္ကရစ္တမံမွ ေရဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္မႈမျပဳဘဲ ဆြတ္တီးေခ်ာင္းေရကို ႏုိင္နင္းစြာ လႊဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိက်ဳိးေပါက္ေနသည့္ အစြန္းေတာင္ကုန္းမ်ားေနရာမွ လံုေလာက္သည့္ အက်ယ္ရွိေသာ ေရလႊဲေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အဆိုပါ တမံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ဧရိယာမွာ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ကန္႔သတ္ ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ ဌာနအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရ အသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နည္းပညာအကူ အညီမ်ားေပး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး၊ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္၊ ပင္ေလာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ေမာက္မယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းတုိ႔၏ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူတုိ႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္ ဦးထြန္းေဝက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅ အရ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားအား အဆိုပါနည္းဥပေဒႏွင့္အညီစိစစ္ၿပီး နည္းဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္မညီညြတ္ေသာ လုပ္ကြက္ေျမဧရိယာမ်ားအား နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ သဘာဝနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ သစ္ေတာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္အဖြဲ႕ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုအား လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုး အျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳသည္။


(သတင္းစဥ္) 

No comments:

Post a Comment