Wednesday, November 16, 2016

ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆
ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကုိ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲတြင္ က်င္းပသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ယခုအစည္းအေ၀း၌ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရ
မည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ သံုးစြဲ ေရး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက က်န္ရွိေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားထဲမွ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး အတည္ျပဳျပဌာန္း ႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားျပီး စနစ္တက် ျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိုင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေပးၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းသည့္ တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရရွိရန္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖစ္သည့္ရေငြမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ညီညြတ္္ ရန္လိုအပ္သည့္ အျပင္ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲျပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ဘက္စံုက ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ျပီး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲသည့္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ဖတ္ၾကားရွင္္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိ ပါက အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္း၊ ျပဳျပင္ျပီး ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပသြင္းခဲ့သည့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းမ်ားျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ တင္သြင္း သည္။
အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၁၀၈၀၂၈ ဒသမ ၄၅၆)သန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပအကူအညီ၊ ျပည္ပ ေခ်းေငြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပ့ံေငြ (IRM) ေငြက်ပ္ (၆၅၃၅၀ ဒသမ ၄၂၉) သန္းျဖစ္ပါ သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ က်ခံရမည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳရမည့္ေငြမွာ က်ပ္ (၄၂၆၇၈ ဒသမ ၀၂၇) သန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ (၁၈၁၃၆ ဒသမ ၆၄၄)သန္း၊ ျမန္မာ့လယ္ ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အတိုး+ဘဏ္စရိတ္+ေငြလႊဲခ+ႏိုင္ငံေတာ္ထည့္ ၀င္ေငြက်ပ္ (၂၃၅၄၆ ဒသမ ၀၁၂)သန္းျဖစ္သျဖင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ မျဖစ္မေနေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံသည့္ေငြက်ပ္ (၉၉၅ ဒသမ ၃၇၁)သန္း ျဖစ္၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ (၁၀၈၀၂၈ ဒသမ ၄၅၆)သန္းအား ခြင့္ျပဳ ေပးႏိုင္ပါရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၃၄၁ ဒသမ ၁၀၁)သည္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေတာင္းခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ၏ လုပ္ငန္းသုံးရင္းႏွီးေငြက က်ခံသုံးစြဲမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါေငြမွာ သတင္းစာေစာင္ေရ ၁၃၄၀၀ တုိးျမႇင့္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ၾကမ္း ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသံုးစရိတ္က က်ပ္သန္း(၈ ဒသမ ၀၃၆)မွာ ၀န္ႀကီး႐ုံးေျမငွားစာခ်ဳပ္ တန္ဖိုးက်သင့္ေငြေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္တင္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြစာရင္းတြင္ သာမန္အသံုးစရိတ္၌ ၀န္ၾကီးရံုးႏွင့္ ဦးစီး ဌာနမ်ား အတြက္ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မူလခြဲေ၀ခ်ထားေငြအတြင္း လံုေလာက္ စြာ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာသံရံုး (၄၄) ရံုးအတြက္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၂၀ဒႆမ၄၈၅ ကို ထပ္မံတင္ျပေတာင္းခံထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံျခင္းမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္အသံုး စရိတ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျဖည္စြက္ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ျပီး သံအမတ္၏ ေနအိမ္ငွား ရမ္းခ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေရး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရး၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ထပ္မံျဖည့္တင္းႏိုင္ေရး၊ ေနအိမ္ငွားရမ္းခ၊ ျပည္တြင္း ခရီးစရိတ္၊ ျမန္မာသံံအမတ္ၾကီးမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုေရးစရိတ္၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ မလြဲမေရွာင္သာဘဲ အျခားသံရံုးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းစရိတ္၊ မိသားစုမ်ား၏ ေန႔တြက္၊ တည္းခိုစရိတ္၊ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခႏွင့္ ေလလံပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံထားရွိ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က အဆင့္တိုးျမင့္လာေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ သားမ်ား၏ ကြာျခားလစာႏွင့္စရိတ္၊ ေလထီးလစာ၊ ေရငုပ္လစာ၊ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ လစာ၊ ပါရဂူလစာ/စရိတ္၊ ၀တ္စုံစရိတ္၊ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ားတြင္ စခန္းခ် ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စရိတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား၊ မီရထား၀ရမ္းျဖင့္  ေပးေခ်ရသည့္ ရထားလက္မွတ္ခ ႏႈန္းထားအား လက္မွတ္ခ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း၊ ေ၀းလံ၍ ၀ရမ္းမသုံးစြဲႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိစစ္သည္မ်ား တာ၀န္ျဖင့္သြားလာရာတြင္ ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားစီးနင္းရာ၌ ေပးေခ်ရျခင္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္ေငြ၊ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာထပ္မံလိုအပ္ေငြ၊ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ အေရး ႀကီးပစၥည္းမ်ားအတြက္ Down Payment ေပးေခ်ရန္အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္ေငြတုိ႔ အတြက္ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ (၁၀၀)အား ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြစာရင္း၊ ျပဳျပင္ၿပီးရသုံးေငြ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ (၁၄၈ ဒသမ ၁၆၁)သန္းမွာ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (၁)ဦး ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ  ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လစာႏွင့္စရိတ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
အလားတူ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားကလည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္း၊ ျပဳျပင္ျပီး ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment