Monday, November 28, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းက႑ ဆုိင္ရာ ေမးခြန္း ၇ ခုေမးျမန္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ထုတ္ ေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ အဆုိ ၁ ခု တင္သြင္း သည္။

လဟယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္၏ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ယံေက်းရြာႏွင့္ အံေပၚေက်းရြာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္  စက္ယႏၲရားမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာရန္ပံု ေငြ ပ့ံပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက တိုက္ယံေက်းရြာ ႏွင့္ အံေပၚေက်းရြာမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္မည္ဆုိပါက အဓိကအားျဖင့္ ေလွခါး ထစ္ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေလွကားထစ္ကုန္းျမင့္လယ္ယာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဌာနမွ နည္းပညာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
တုိက္ယံေက်းရြာႏွင့္ အံေပၚေက်းရြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ေလွကားထစ္ကုန္းျမင့္ လယ္ယာ ေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စက္မႈ လယ္ယာ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္မည့္ဧရိယာမ်ားကုိ တည္ ေနရာအလုိက္ စူးစမ္းေလ့လားျခင္းမွစ၍ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းၿပီး ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး၏ ေက်ာက္ဆည္ ေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္ဆည္ကန္၏ သဲႏုန္းမ်ား တူး ေဖာ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာက္ဆည္ကန္သဲႏုန္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြမရရွိျခင္း၊ ကန္ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္းရွိ လယ္ေျမ ၁၄၂၁ ဧကတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားက သေဘာတူညီ မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။
ေက်ာက္ဆည္ကန္သဲႏုန္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ကန္ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိႏုိင္ရန္ ဦးစြာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာ တူညီမႈရရွိၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္း သည္ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားၿပီး ရန္ပုံေငြလုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္  ဘ႑ာႏွစ္ အပုိင္းအျခားအလုိက္ လုိအပ္ရန္ပုံေငြကုိ တင္ျပေတာင္းခံကာ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔အတူ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္း ေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၊ လိႈင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳ၊ မဘိမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ျမင့္ရွိန္ႏွင့္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းတုိ႔၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္စိုးစုိးၾကည္က ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေက်းရြာဘဏ္ ေကာ္မတီမ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း၍ ေက်းရြာအေရာက္ သြားေရာက္ေခ်းေပးေသာ ပံုစံေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
အဆုိတင္သြင္းစဥ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စိုးစိုးၾကည္က ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ အခ်ိန္မီလ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ေခ်းယူရရွိေစရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ယူရာတြင္ ကုန္က် သည့္စရိတ္ သက္သာေစရန္အတြက္ တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္ တုိင္ လာေရာက္ထုတ္ေခ်းရသည့္အခါ ရြာမွ ၿမိဳ႕အထိ တက္လာရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဧရိယာသည္ က်ဥ္းသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားသည္ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းႏွင့္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တစ္ေနကုန္ေစာင့္ဆုိင္းၾက ရပါေၾကာင္း၊ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္ အပိုေငြေၾကးမ်ားကုန္က်ရ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိအတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာ ေသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာသည္။
(ေက်ာ္သူထက္-သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment