Wednesday, November 16, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ  ၁၆
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးသည့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔စတင္က်င္းပသည့္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခု ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုမ်ားအေနျဖင့္ အသင့္ျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၈ ခုရွိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ထားဆဲအဆုိ ၇ ခုက်န္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္း အေ၀းမွ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေမးျမန္းထားသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၇၂ ခု အပါအ၀င္ အသင့္ျဖစ္ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၅ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ အထိ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ထားဆဲ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆၃ ခုႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၁၃ ခုရွိပါေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရသည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ေသာစနစ္ ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုဆႏၵကို ေလးစားရေသာစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းဆုိသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားေရးအတြက္ တရားဥပေဒမ်ား အခုိင္အမာျပ႒ာန္းႏုိင္ ၾကရန္ အထူးလုိအပ္ပါေၾကာင္း။
ခုိင္မာသည့္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္မွသာ ျပည္သူကလည္း ယံုၾကည္အားကိုးၿပီး ေလးစားလုိက္နာၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း စနစ္တက်ခ်င့္ခ်ိန္၊ စဥ္းစား၊ ေ၀ဖန္၊ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမွသာ Rule of Law ဆုိသည့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီ၏ျပယုဂ္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေပၚတြင္ အဓိကမူတည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾက ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားပါသည့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ရန္ မိမိတုိ႔ကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားထံတြင္သာ ဒီမိုကေရစီကို ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပီပီ တာ၀န္ ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးကို ျဖဴစင္ေသာေစတနာ၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားတုိ႔ျဖင့္ လံု႔လ၀ီရိယစိုက္ထုတ္၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၾကားကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးတင္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္သည္။
ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေ၀း၌ မတူပီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးပါထန္း၏ မတူပီၿမိဳ႕ ေျမၿပိဳမႈကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာေျမၿပိဳ အႏၲရာယ္ ထပ္မံက်ေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ထုိအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္မႈမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းၿပီး လုိအပ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး အျမန္ဆံုးစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
မန္တံုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းမိုး၏ ျပည္ပသြင္းကုန္ Ready Made လက္ဖက္ေျခာက္ ထုပ္မ်ားအနက္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိဘဲ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္မ်ားအား မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ျပည္ပမွတင္သြင္းလာၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္းျခင္းကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စားသံုးသူ ထိခိုက္နစ္နာ မႈ မရွိေစရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားထံ တင္ျပၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒအရ သတိေပးျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ သတိ ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္း၊ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာကုန္စည္ကို ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းအား ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ကုန္စည္ကို ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေစျခင္း၊ စားသံုးသူတို႔အား ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရား၀င္ မွတ္ပံု တင္ျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို စားသံုးသူ မွ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားလာပါက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားထံတင္ျပ၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
လဟယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္၏ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပံုညိဳ၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ေဆာင္ႏွင့္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္ တုိ႔တြင္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိသည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ ေလးရွီးၿမိဳ႕နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ လဟယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ပုံညဳိ၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆာင္တြင္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း (Mode of Operation) အား ႏွစ္နုိင္ငံ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လက္ရွိအေျခအေနအရ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ နယ္နိမိတ္ တုိင္းတာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မၿပီးျပတ္ေသးသျဖင့္ လ်ာထားေနရာအားလုံး၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္နိမိတ္ကိစၥရပ္မ်ား ၿပီးစီးပါက စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း (Mode of Operation)မူၾကမ္းအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ႏု(ခ)ဦးတင္ႏုေအာင္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ဆီဆုိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခြန္သန္းထူး၊ ဒလမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ စိန္ျမေအး၊ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာစိုးမိုးသူႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စည္သူတုိ႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ ဥပေဒဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပး ေရးဥပေဒၾကမ္း တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ ေၾကညာသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment