Tuesday, November 22, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏  stay permit သက္ တမ္းတုိးျခင္း၊ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႐ုပ္ပံု ပါေသာ ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ စသည့္ေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားၾကၿပီး အဆုိတစ္ခုအား လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္သိုက္၏ ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ရာထူးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ တြင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းဆုိ္င္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပုဒ္မ ၂၃ မွ ၃၀အထိလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒတြင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို နည္းဥပေဒ ၂၆ မွ ၅၀ အထိလည္းေကာင္းတိတိက်က် ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားရွိပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ရာထူးတုိးျမႇင့္ခန္႔ထားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ သီးျခားဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး တစ္ေျပးညီလုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ လႊမ္းၿခံဳျပ႒ာန္း ထားေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါအတုိင္း ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္းဆုိ္င္ရာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္၏ ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား stay permit ကို ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားပါက (၃)လ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထား ပါက (၆)လႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္ ထားပါက (၁)ႏွစ္ေပးရမည့္အစား တစ္ခါ ေလွ်ာက္လွ်င္(၁)ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူမႈ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ဗီဇာျဖင့္လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းကို ၎တုိ႔၏ဆႏၵအရ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္တုိးခြင့္ျပဳရန္ တရား၀င္သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မ်ား၊ Work Permit မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပလာပါက ေျဖေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဒီပဲယင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္၊ သရက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္  လား႐ိႈးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဗန္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္သိန္း၊ မိုင္းတံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးတုိ႔၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တုိင္းရင္း သားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းတုိ႔က ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး တင္သြင္းထားသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ထားၿပီးမွ ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ မ်ား မလုပ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာတင္၀င္းက ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အိမ္အကူမ်ားသာမက ကေလးသူငယ္ မ်ားပါ ပါ၀င္ေနပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေတာင္းရမ္းခုိင္းျခင္း၊ အဓမၼခုိင္းေစျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ားျခင္း၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဘ၀မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးအလုပ္သမား အိမ္အကူမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္လုိအပ္ေနပါေၾကာင္းႏွင့္ အဓမၼေစခုိင္း သူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္ ျပတ္သားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္က အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကို ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ သာထုတ္ေပးပါေၾကာင္း၊ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသး၍ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ မရေသးသူမ်ား ကို အလုပ္ျဖဳတ္ရမည္ဆုိပါက အလုပ္ျပဳတ္မည့္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ းၿပီဆုိပါက ဆရာ၀န္၏ ေထာက္ခံခ်က္ရပါက သက္သာသည့္အလုပ္မ်ာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို စာသင္ခန္းမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔ေပး မည္ဟု ေျပာဆုိစည္း႐ံုးခဲ့သည့္ စကားမ်ားသည့္ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားကို အဓမၼခုိင္းေစျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း စသည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား တြင္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္းျခင္း၏ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထုိ႔ျပင္ အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေညာင္ေလးပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ ေရႊေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚျမခြာညိဳဦး၊ ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚတင္တင္ရီ၊ ခရမ္းမဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒါက္တာေအးမင္းတုိ႔ကလည္း ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူမႈ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုႏွစ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ံုး ၇၈ ႐ံုးဖြင့္လွစ္၍ မွတ္ပံုတင္ ေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္ထံ ေပးပို႔ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္က ခန္႔အပ္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ ရြက္လ်က္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အခေၾကးေငြရရွိေရး ကိစၥ မ်ားအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမရွိေသးပါေၾကာင္း။
ယင္းဥပေဒအား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ားအား အဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ (က)အရလည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ (က)အရလည္းေကာင္း ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈ ၃ ႏွစ္စီမံကိန္းကိုလည္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အရ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ သမားေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ အဆုိအား မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
ယင္းအဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment