Tuesday, November 1, 2016

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းတက္ေရာက္


ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁
အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (၂/၂၀၁၆) လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္း အစည္း အေ၀းကို ယေန႔ နံနက္(၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သဘာ၀ေဘး ျဖစ္ပြားခဲ့မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အယ္နီညိဳ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္သူကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္အတြက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုးသီး ေႂကြက်မႈႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ေနရာ အႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာေဘးသင့္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဘးသင့္ခ်ိန္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ခ်ိန္ကြာျခားမႈနည္းရန္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္မႈခက္ခဲျခင္း၊ ေဘးဒဏ္ခံ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ပိုမိုေပၚလြင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။
ၿပီးခဲ့သည့္လက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာအျမန္ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အသက္မ်ားမဆုံး႐ႈံးသင့္ဘဲ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ ကို ေတြ႕ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးစသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္း အေလးထားအသုံးျပဳရေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြား ရန္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားက လိုအပ္သည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုအပ္သည္ကို အေလးနက္ထားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပၾက သည္။
ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးၿပီး သဘာ၀ ေဘးအႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြက်ပ္ ၂၂ ဘီလီယံ ေက်ာ္ကို တင္ျပထား ၿပီးရရွိ လာမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုအက်ဳိးရွိရွိထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုအေျခခံ၍ လာမည့္အနာဂတ္ကာလ အတြက္ အေကာင္း ဆံုးႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္ အခဲမ်ားကို အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ မည့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္လည္း အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အေကာင္းဆံုး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး အမ်ဳိးသားေရးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ယခုျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆို္င္ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment