Thursday, October 20, 2016

လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္စစ္တမ္း (၂၀၁၅-၂၀၁၆) အဓိက အၫႊန္းကိန္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ Royal ACE ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စစ္တမ္း (၂၀၁၅-၂၀၁၆) အဓိကအၫႊန္းကိန္း ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား တြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္စစ္တမ္း (၂၀၁၅-၂၀၁၆) အဓိက အၫႊန္းကိန္းရလဒ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏွီးႏြယ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တရားဝင္ ရွင္းလင္း အသိေပး ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း။

ယခုရလဒ္မ်ားကို အသုံးျပဳလၽွင္ စစ္တမ္းရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၉၀) ေက်ာ္မွာေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္စံၫႊန္းတိက်ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ ထင္ရွားေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Sample Size တြက္ခ်ိန္ မွစၿပီး Data Processing and analysis အထိ အဆင့္တိုင္းတြင္ Sampling error၊ non-sampling error ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္တမ္းကို ေကာက္ကြက္ (၄၄၁) ကြက္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေကာက္ယူ၍ ေကာက္ကြက္တစ္ခုစီမွ အိမ္ေထာင္စု (၃၀) စီကို ဗဟိုမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၿပီး ေကာက္ကြက္အတြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ အစာထိုးေကာက္ယူျခင္းကို ခြင့္မျပဳဘဲ တိတိက်က် ေကာက္ယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးထားျခင္းမရွိဘဲ ဗဟိုမွ တစ္လၾကာ အခန္း (၃)ခန္းခြဲ၍ သင္တန္းေပးၿပီး စာရင္းေကာက္ကြက္မွ မထြက္ခြာမီ ကြင္းဆင္းတည္းျဖတ္သူက ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္ းစာရင္းသြင္းျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အေျဖမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မကိုက္ညီခဲ့လၽွင္ ျပန္လည္ သြားေရာက္ေမးျမန္းေစခဲ့ၿပီး ျဖည့္သြင္း ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ဗဟိုသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း။

 ဗဟိုမွလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထပ္မံစာရင္းသြင္းၿပီး ကြင္းဆင္းတည္းျဖတ္သူ ျဖည့္သြင္းခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳ၍ အတည္ျပဳၿပီးသားရလဒ္မ်ား ကို ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို  Field Check Table ကို အသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ Viber၊ Facebook တို႔ကဲ့သို႔ မီဒီယာမ်ား အသုံးျပဳ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ထား ေသာေၾကာင့္ ယခုစစ္တမ္းရဲ႕ ရလဒ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အားကိုး အားထားျပဳႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ မ်ားလို႔ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း။

ယခုထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ မိခင္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ အေျခအေန၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ အေျခအေန၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကုသမႈ၊ HIV/AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္အျပအမူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ေသဆုံးမႈဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္း မ်ားပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အၫႊန္းကိန္းအမ်ားစုကို ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး စာတတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေန၊ ႂကြယ္ဝမႈအေျခအေနမ်ားအလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါ ေၾကာင္း၊

ယခုရလဒ္မ်ားသည္ ပဏာမအဆင့္ျဖစ္၍ အဓိက အစီရင္ခံစာကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စစ္တမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ USAID မွ Ms. Karen Cavanaugh, Director of the Office Public Health ႏွင့္ 3MDG Fund  မွ Director Mr Oren Ginzburg မွ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္း (၂၀၁၅-၂၀၁၆) အဓိကအၫႊန္းကိန္း ရလဒ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (သတင္း အခ်က္အလက္)၊ ေဒါက္တာ သက္သက္မူမွ စစ္တမ္း၏ အဓိကအၫႊန္းကိန္းရလဒ္ အေျဖတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment