Saturday, October 29, 2016

မဟာဓါတ္အားလိုင္းျပင္ပ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံး အေသးစား လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးစနစ္ ဓါတ္အားလိုင္း မီးလင္းေရး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီေသာ ရန္ပုံေငြျဖင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး အေသးစားလၽွပ္စစ္ မီးလင္းေရးစနစ္ဖြင့္ပြဲ
အခမ္းအနားကို  ေအာက္တိုဘာ(၂၈) ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီအခြဲက မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ဆူေတာေက်း႐ြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္- လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး က႑ပိုင္းတြင္ သာမက စီးပြားေရးက႑မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဗဟုသုတ အသိပညာမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မႈအပါအဝင္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ လၽွပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း (National Electrification Project-NEP) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတို၊ ကာလရွည္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ မဟာ ဓါတ္အားလိုင္း မေရာက္ရွိ ႏိုင္ေသးခင္ ႀကိဳတင္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္(ADB)၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ADB တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေက်း႐ြာေပါင္း(၁၂)႐ြာအား လၽွပ္စစ္ မီးရရွိေရး စီမံကိန္းထားရွိ ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိၿပီး စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ား အျပင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းျပင္ပ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံး (Pilot Project) မ်ား ထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္ဆူေတာေက်း႐ြာ အေနျဖင့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး မီးသုံးစြဲခႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ သုံးစြဲႏိုင္ရန္စီမံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္လူထုႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲရန္ လက္တြဲညီညီ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ထိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေသးစား ဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ (Mini-grid)မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေပၚမူတည္၍ World Bank, GIZ, ADB တို႔မွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားရယူကာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ADB Director Mr. Andrew Jefferies  က မီတာတြင္ ေငြႀကိဳျဖည့္ စနစ္ ျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေသးစားလၽွပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဝးလံသည့္႐ြာမ်ားသို႔ ေပးေဝႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အားလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
ယင္းေနာက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး အေသးစားလၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးစနစ္ဖြင့္ပြဲကို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ႐ႊကို၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးခိုင္၊ ADB Director Mr. Andrew Jefferies ႏွင့္ ၾကက္ဆူေတာေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က ဖဲႀကိဳး ျဖတ္ဖြင့္လွစ္ ေပးၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ၊ Executive Director Mr. Won. Mok Choi တို႔က အေသးစားလၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးစနစ္အား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္။
ထို႔ေနာက္ ၾကက္ဆူေတာေက်း႐ြာအတြင္း ေဒသခံမ်ားမွ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာ စီမံကိန္းေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ တပိုင္တႏိုင္ သိုးေမြးျမဴေရး၊ ဆိတ္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အုတ္႐ိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီတာ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳေနမႈ မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment