Wednesday, October 5, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၄၅)ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၅
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၄၅)ရက္ေျမာက္ ေန႔ကုိ ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၈)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

တြံေတးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္၏ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ျပည္တြင္း၌ ဦးေမာ့လာ႐ုံသာမက ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ႔ပါ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစုိးရက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီပံ့ပုိးေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ က ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းျပည္တြင္း၌ ဦးေမာ့လာ႐ုံမွ်မက ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးသည္ ႀကီးမားသည့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ က႑ အသီးသီးမွ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ အစုိးရဌာနမ်ားပါ ညီညြတ္မွ်တစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾက ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေနရွိရန္လုိအပ္ သည့္ တည္ဆဲ႐ုပ္ရွင္ ဥပေဒႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ဗီဒီယုိဥပေဒမ်ားသည္ ယခု အေျခ အေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိေတာ့ သည့္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ ရန္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိေလ့လာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္မူၾကမ္း ကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါဥပေဒကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးက ျပန္လည္စိစစ္သုံး သပ္လွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဦးေမာ့ေရး အတြက္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတည္ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္က႑တစ္ ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား က်င္း ပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး လုိအပ္သည့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒတစ္ခု ေပၚထြန္းေရးသည္ မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ အႏုပညာဖန္တီးသူ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအပါအ၀င္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကသည့္ ပရိသတ္မ်ားကပါ ႐ုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒေရး ဆြဲေရးအပါအ၀င္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံး၊ သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္း၏ ဟုိနမ့္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ပန္းတန္ေက်းရြာအုပ္စုိသုိ႔ ရာသီမေရြး ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္မည့္ (ေအာင္သုခ-ပုန္းေအာင္-ထီပ်ဥ္)လမ္းပုိင္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းပုိင္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္း၊ ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚတင္တင္ရီ၏ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၀ါးလတ္၊၀ါးတန္းႏွင့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကုိ ေခတ္မီသံခြံ ကုိယ္ထည္ျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ စတင္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးခြန္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္၏ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ဆက္သြယ္ ထားေသာ (ထီးခ်ဳိင့္-မရသိမ္-ေတာမ-ေမာ္ကြန္းတုိင္-ေက်ာက္တန္း)လမ္းပုိင္းေပၚရွိ ပ်က္စီးေနေသာ တံတားေဟာင္း(၄)စင္းအား ကြန္ကရစ္ တံတားအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ ေပးရန္ႏွင့္ မုိင္တုိင္(၀/၀ မွ ၁/၂)အၾကား ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်ာက္ေခ်ာခမ္း ၂မုိင္ ၂ဖာလုံႏွင့္ ကြန္ကရစ္တံတား(၂)စင္း လ်ာထားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လ်ာထားလမ္း(၂)လမ္းအနက္မွ ေစ်းကုန္း-ျပင္သာယာ-ထီတေခါ့ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၁)မုိင္(၂)ဖာလုံမွာ ေအာင္သုခ-ပုန္းေအာင္း-ထီပ်ဥ္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အရွည္(၁၀)မုိင္ (၃)ဖာလုံအပုိင္းတြင္ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ ေအာင္သုခ-ပုန္းေအာင္း-ထီပ်ဥ္လမ္း၏ က်န္ရွိသည့္ (၉)မုိင္ (၁)ဖာလုံအပုိင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ ျခင္းမရွိ၍ လက္တေလာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ ဦးစားေပး လအတုိင္း လ်ာထားတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ သံခြံကုိယ္ထည္ငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားအျဖစ္ အစားထုိး တည္ေဆာက္လုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပင္လယ္သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ယူသုံးစြဲ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္မ်ဳိးျပဳန္းတီးမႈမရွိဘဲ အမ်ားဆုံး ဖမ္းဆီးႏုိင္သည့္ ပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္ေစေရးကုိ မူ၀ါဒအေနျဖင့္ အေလးထား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္လွ်က္ရွိရာ စုစုေပါင္းဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳႏုိင္မႈ ပမာဏမွာ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသျဖင့္ လက္ရွိခြင့္ျပဳထားသည့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္စီးေရထက္ မေက်ာ္လြန္ေစေရးအတြက္ ေခတ္မီသံခြံငါးဖမ္းေရယာဥ္အသစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ မ်ားကုိေလာေလာဆယ္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေခတ္မီသံခြံကုိယ္ထည္ ငါးဖမ္း၊ငါးသယ္ေရယာဥ္မ်ားအျဖစ္ အစားထုိးတည္ေဆာက္လုိပါက စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပး သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ထီးခ်ဳင့္-မရသိမ္-ေတာမ-ေမာ္ကြန္းတုိင္-ေက်ာက္တန္း လမ္းမ ႀကီးသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ လမ္း အျဖစ္ သြတ္သြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသျဖင္လည္းေကာင္း၊ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္မႈ ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးလ်ာထား တင္ျပမႈအေပၚမူတည္၍ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးေပးႏုိင္ရန္ တင္သြင္းသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးပါထန္း က အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ ခံစာကုိ ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာေကာ္မတီမွ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္လုိသည့္ အပုိဒ္၊ အပုိဒ္ခြဲႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပ၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

No comments:

Post a Comment