Thursday, October 13, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Mr. Bert Koenders ႏွင့္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သည္။


ေရွးဦးစြာ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ နယ္သာလန္ႏိုင္ ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္ဆံခဲ့ရာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Mr. Bert Koenders က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေရးကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးျမွင့္တင္ရန္၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားတြင္ ရွိရင္းစြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုျပႆနာ၊ လူနည္းစုမ်ားအေရးႏွင့္ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ားအၾကား ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး စနစ္တက် ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယမန္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္္ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္အေရးကိစၥမွာ ႐ႈပ္ေထြးပါေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေဒသခံမ်ားထံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီ မ်ား ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာေရးမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ နယ္သာလန္သံရံုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့မႈတို႔အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က မိမိတို႔အစိုးရ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပႆနာကုိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဆိုသည္ကို ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးသို႔ အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးသျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် စြပ္စြဲသြားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမွသာ စြဲခ်က္တင္သင့္လွ်င္ တင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစား ေျဖရွင္းေနပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအျမစ္ တြယ္လာသည့္ အတြက္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျဖရွင္း၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတိုင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဓိပၸာယ္မွာ က်ယ္ျပန္႔သည္ ဆိုသည္ကို အားလံုးနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာကုိ အစိုးရ တစ္ခုတည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ မရဘဲ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


ထို႔ေနာက္ နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေဒသ သို႔ ယမန္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးမွာ အလြန္အက်ိဳးရွိသည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔က အေကာင္းဆံုး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment