Wednesday, October 5, 2016

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း” အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳ


ေနျပည္ေတာ္  ေအာက္တိုဘာ ၅
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၄၃ ရက္ ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း” ံရံ့ကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

တည္ဆဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္အတြက္ အဆိုျပဳ ခ်က္တိုင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းခြင့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရျခင္း၊ အႏုညာတ ေျဖရွင္းျခင္းအဆင့္သို႔ မေရာက္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမပါရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျပည္စုံစြာမပါရွိျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပည့္စုံစြာ မပါ၀င္ျခင္း၊ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျပားျခင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားျပားေနျခင္း၊ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အလိုအေလ်ာက္ရရွိသည့္ အတြက္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာနစ္နာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွစ္ခု ရွိေနသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ ဆံသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာလ်င္စြာ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္  လိုအပ္သျဖင့္ ယခုလုိအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေဒၚနန္းနီနီေအးက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လူတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္စုကို ဦးတည္သည့္ ဥပေဒ ကိုမျပဳရဟု တားျမစ္ထားသကဲ့သုိ႔ ထိုသ႔ို ဦးတည္ၾကသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဥပေဒၾကမ္းသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းကိုလည္း ထိပါးေစပါေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦး၊ တစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိပဲ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ယခုထက္ ပုိမိုထိပါးလာေစႏုိင္သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ ဥပေဒ အျဖစ္ျပ႒ာန္း၍မရသည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးစိုးသိန္းက ဒီမိုကေရးစီတိုင္းျပည္ မ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ဥပေဒအထက္တြင္ရွိသည့္ လူသားမ်ားမဟုတ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ လုပ္သင့္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾက ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ယူရသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္မႈမျပဳႏုိင္ေစရန္ ဦးတည္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရအား လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ မျဖစ္ေစလို ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္းရန္မသင့္ ေသးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအႏွစ္သာရမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံး ျခား လုပ္လို႔မရႏိုင္သည္အထိ တိက်ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ အထူး အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးလွဦးက ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၌ လူတိုင္းတြင္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လူပုဂၢိဳလ္လုံၿခဳံမႈ ရပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ မည္သူ႔ကိုယ္မွ် ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊  လူမဆန္ေသာ၊ လူ႔သိကၡာ ညႇဳိးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံ ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမျပဳရဟု လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအျဖစ္ ေနရာတိုင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု လည္း ေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၎အား ခံစားခြင့္ျပဳထား သည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ခုံ႐ုံးမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ကုစားေပးမႈကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ဟု လည္း ေကာင္း၊ မည္သူမွ် မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ မတရား စီရင္ျခင္း မခံေစရဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါေၾကာင္း။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုံၿခဳံခြင့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ရရွိခံစားႏုိင္ၾကရန္ႏွင့္ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လူ႔သိကၡာ အျပည့္ အ၀ရရွိရန္ ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္က အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ကိုမင္းက ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးသည္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းအားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားပါ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူအားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္က အာမခံထားပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လုံၿခဳံေရးကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈႏွင့္ အာမခံေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေနသမွ် ကာလပတ္လုံး လူတစ္ဦးခ်င္းစီ လည္း လုံၿခဳံမႈရွိေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍ အေလးထားဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။
လူပုဂၢိဳလ္ လုံၿခဳံေရးကို ဦးစားေပးလြန္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံ ၿခဳံေရး က်ိဳးေပါက္သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း။
လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေသေသခ်ာခ်ာသုံးသပ္ကာ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စဥ္းစားသုံးသပ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳၿပီး အက်ိဳးစီးပြားခိုင္မာသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားလုံၿခဳံေရးကို ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒ မ်ားျဖစ္သင့့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စံဦးက ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို ဦးစားေပးလြန္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနရသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္္၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးက်ိဳး ေပါက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ သယ္ယူျဖန္႔ ျဖဴးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းက်ဴးလြန္မႈ ၊ ဆုိက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ စသည္တို႔ ကို က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရာ ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
“ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥကၠ႒က ဆုံးျဖတ္သည္။

No comments:

Post a Comment