Tuesday, October 18, 2016

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ထိုင္း-အင္ဒိုနီးရွား-ကေမၻာဒီးယား (၄) ႏိုင္ငံ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ တရားဥပေဒအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ထိုင္း-အင္ဒိုနီးရွား-ကေမၻာဒီးယား (၄) ႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေနျဖင့္ တရားဥပေဒအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Nicholas Coppel တို႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းက ယခု ေလးႏိုင္ငံအစည္းအေ၀းကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္း အရ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်-အာရွ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ AAPTIP (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons) ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေရး(Law Enforcement) အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ နည္းပညာေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း၊ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ Guide line မ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးမႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားစြဲတင္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾက ရန္တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ညွိႏိႈႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ အစိုးရ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏ်ဴကလီးယားထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား၏ အရင္းခံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာသူ ၆၅ ဒသမ၃ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေပၚ အဓမၼလုပ္အားေခါင္းပုံ ျဖတ္ခိုင္းေစျခင္း၊ လုပ္အားခေခါင္းပံုျဖတ္ရယူျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေလ့ရွိေၾကာင္း၊
ေရလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေစျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္း ကူညီေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း တစ္သားတည္း၊ တစ္စိတ္တည္းျဖစ္ေပၚလာ ေစေၾကာင္းႏွင့္ ေလးႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအား ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
ၾသစေတးလ်သံအမတ္ႀကီးက AAPTIP အေနျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ရဲလုပ္ငန္း စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး၊ လူျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းဆည္း ေရးကို ၾသစေတးလ် အစိုးရက ကူညီႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း တရားစြဲဆိုျခင္းျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ကို တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို ႏိုင္ငံေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရဲမွဴးႀကီး Khemmarin Hassiri က ေရလုပ္သားမ်ား ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ေရးကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္သည့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕က ပူးေပါင္း၍ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား Hot Line နံပါတ္ထားရွိၿပီး စမတ္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားမွ်ေ၀ႏိုင္ေရးကို မၾကာမီေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သက္ေနာင္က ေလးႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲၿပီးပါက ေရလုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရး ပိုမိုအကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ ထိုင္း-ျမန္မာ၊ ျမန္မာ-အင္ဒိုနီးရွားစသည္ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းေစေရး ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဘဲ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမ်ားကို သတိျပဳရန္ႏွင့္ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ပါက အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္ လံုလုံျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားသည္။

ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္သားအမ်ားဆံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာ လုပ္ကိုင္သူအမ်ားဆံုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွျဖစ္ သည္။ ယင္းတို႔မွာ အင္ဒိုနီးရွားပင္လယ္ေရပိုင္ နက္တြင္ အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ငါးဖမ္းေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ၄ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

No comments:

Post a Comment