Friday, October 21, 2016

ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁
ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည္။

အဆုိပါ အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ UNICEF တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က “ျမန္မာ့ကေလးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္ႏွင့္ ရလဒ္သစ္မ်ားျဖင့္ အားထုတ္စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္က်င္းပသည့္ ယခုညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၂ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတုိင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္မ်ားထားရွိရန္ အလြန္အေရး ႀကီးပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္ ၁၇ ခုကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ၎ပန္းတုိင္မ်ားတြင္ ေနရာအႏွံ႔ဆင္းရဲမႈ ပံုစံအားလံုး အဆံုးသတ္ေရး ပါ၀င္ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တရားမွ် တေရးႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနပါ ေၾကာင္း၊ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း။
ယေန႔က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ UNICEF မွ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Bertrand Bainvel က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကေလးသူငယ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း။ ကေလးသူငယ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရ မရရွိျခင္းႏွင့္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အိမ္သာသုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးမ်ား၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္းေနႏုိင္ျခင္းမရွိ ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား၏ အသံ “ A new Myanmar for us ” ဗြီဒီယုိအား ျပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ UNICEF မွ Policy Advocacy Officer ေဒၚဂ်ီလီယံ စန္းစန္းေအးမွ ကေလးလူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကုိလည္းေကာင္း၊ Dr. Aniruddha Bonnerjee က “Presentation of latest set of data and analysis on children what it mean for Myanmar ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက “ Ensuring the best start in life for every child ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္ တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက“ Meeting the right to quality education for every child ”  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္က“ Protecting the right of children in conflict with the law , child victims and witnesses , including in contexts of violence, trafficking and exploitation ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလး သူငယ္ဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ SDGs ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ကေလးသူငယ္ ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ကိန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေရး ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ Child related SDGs စီမံကိန္းမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြရရွိေရး၊ ခြဲေ၀အသုံးျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ နည္းပညာ အကူအညီ ရရွိေရးကိစၥမ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO၊ INGO မ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment