Sunday, October 2, 2016

(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ၂
(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ေအစီအီး၌ က်င္းပရာ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀) ခန္႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသတြင္ ဆိုက္ဘာလံုၿခဳံေရး၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ကုသေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာလာေစေရးႏွင့္ လူမႈေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမင့္မားလာ ေစေရးအတြက္ အာဆီယံလူမႈကာကြယ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း။
အမ်ဳိးသမီးပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖြဲ႕၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကိုစဥ္းစား ေဆြးေႏြးၿပီး တညီတညြတ္တည္းခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ ႏွစ္ကခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စြမ္းရည္ျမႇင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္လည္း လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ညီလာခံတြင္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေကာ္မတီတို႔၏ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံလြမ္ပရာဘြမ္ ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အစီရင္ခံစာကို ဤအေထြေထြ ညီလာခံက မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ကအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း။
တိုးတက္ေသာအာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းျဖစ္ရန္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅ သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံအေနျဖင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ားသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၏ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း။
မိမိအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္သို႔ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားဥကၠ႒တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခြင့္ ရရွိသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား ညီလာခံသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး တို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆက္လက္ ရရွိမည္ဟုယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက (၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြ ညီလာခံကိုအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥတာအဲရစ္ဆင္းဆန္း ထံအာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ရာထူး၊ အေဆာင္အေယာင္ ျဖစ္သည့္တူႏွင့္ AIPA အလံတို႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ သည္။
ယင္းေနာက္   ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥတာအဲရစ္ဆင္းဆန္းက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
(၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမဳိ႕၌ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ရာက္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကိုေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အလားတူ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေရးရာေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ၊ လူမႈေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀း (WAIPA)၊ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖတ္ၾကားအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment