Monday, September 19, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၅) ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၅) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေမးခြန္း ၂ ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးပို႔သည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေကာ့ေသာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေဇာ္ ၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ရဲအက္ဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ ေမးခြန္း ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း ၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ယာဥ္မ်ားသြားလာေနသည့္ လမ္းမ်ားေပၚရိွ အႏၲရာယ္အေကြ႕မ်ားတြင္ လမ္းႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား ကြယ္ေနသည့္ အေဆာက္အဦ၊ ေစ်းဆိုင္ႏွင့္ အပင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒ ၃၅ မွ ပုဒ္မ ၄၁ အထိ အက်ံဳး ၀င္သည့္  ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၂၁ ႏွင့္ ၄၂၂ တို႔ျဖင့္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားၿပီး ရဲအက္ဥပေဒတြင္ အာဏာမတည္ေသာ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာမ်ား၏ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အထူးႏွင့္ အေထြေထြဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အာဏာတည္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တင္ျပေတာင္းခံထားရိွပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အသစ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အတည္ျပဳမျပ႒ာန္းမီ ကာလအတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အာဏာတည္ေစေရး အတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ တရားဥပေဒမ်ား အာဏာတည္ေစျခင္းႏွင့္ ရပ္စဲေစျခင္းဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ယာဥ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆး အေရးယူျခင္းႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္လမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ႏွင့္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေစေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေရး ဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီသက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႕၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ မည္သူမဆို ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လမ္းမႀကီး၏ နယ္နမိတ္အတြင္း အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
အႏၱရာယ္ရွိေသာ လမ္းေကြ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ဳံံခုတ္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ အသိေပးဆိုင္း ဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့့္ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ပါက အျမန္လမ္းမႀကီးဥပေဒႏွင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ေနာက္ပိုင္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ေသဆုံံးမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးပို႔လာသည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုအပိုဒ္ႏွင့္အပိုဒ္ခြဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူ ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ တင္သြင္းၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လာသည့္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လံုးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၀၀ အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။

No comments:

Post a Comment