Thursday, September 29, 2016

ျပည္ပ၌ တရားမဝင္ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္႕ အလုပ္သမား မ်ားစာရင္းရရွိေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႕အတူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဝိုင္းဝန္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျမင့္ မားသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတိုအတြင္း ပိုမိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အလုပ္အကိုင္ မူဝါဒႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ ခိုင္းေစျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ထိုသို႔ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေရး၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရးတို႔ကို အဓိကအေလးေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ပညာေရးအေျခခံနည္းပါးျခင္း၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္း က်င္မႈပညာမ်ား တတ္ကြၽမ္းမႈ မရွိျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္စြာရရွိမႈအားနည္းျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ ေဒသခံပြဲစားမ်ားကို ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္း၊ တရားမဝင္လူစုေဆာင္းခံရမႈသည္ လူကုန္ကူးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း မသိရွိျခင္းတို႔အျပင္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္သည့္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔သြားေရာက္ရန္ လြယ္ကူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထိုကဲ့သို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္သြားေရာက္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဥပေဒ ၏အကာအကြယ္မ်ားရရွိခံစားရျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ လစာ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္၏ မတရားညႇဥ္းပန္းမႈကိုခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံ ရျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ ၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိေစေရး၊ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေနကို ေလ့လာႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္ သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာပူး ေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ မေလးရွား၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ား ခန္႔ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီး၏ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ သံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အလုပ္သမား သံအရာရွိ မရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး မ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပရွိျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ေအဂ်င္စီမ်ားလိုက္နာ ရမည့္ က်င့္ဝတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါေၾကာင္း။
စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိသည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားကို စိစစ္အေရးယူမႈမ်ားျပဳ လုပ္လ်က္ရွိရာ လိုင္စင္အၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ေအဂ်င္စီ ၄ ခု၊ ယာယီ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ေအဂ်င္စီ ၇ ခုႏွင့္ အမႈစိစစ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္ေလွ်ာက္ထား တင္ျပျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားေသာေအဂ်င္စီ ၉ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ ျပႆနာ မ်ားေပၚေပါက္၍ စိစစ္ရာတြင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီျဖစ္ပါက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ သကဲ့သို႔ လိုင္စင္မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပြဲစားမ်ားျဖစ္ပါက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ တို႔သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ား ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ အေထာက္အထားမ်ားထုတ္ေပးၿပီး တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားမဝင္ေရာက္ရွိ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အလုပ္ အမ်ဳိးအစားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ၎တို႔ ခံစား ေနရေသာ ဒုကၡမ်ား၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပး ရန္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေန ကို ေတြ႕ၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား မဝင္ေရာက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား စာရင္းရရွိေရး ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရတစ္ခု တည္း မဟုတ္ဘဲ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO ၊ INGO မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ထိေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူၿပီး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း ၃ ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္လိုသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္လုံးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲ မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉၁ အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။

No comments:

Post a Comment