Monday, September 19, 2016

ေလသာေတာင္ (ေခၚ) ကေနဒီေတာင္တန္းေဒသအား သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည္

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉
ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလသာေတာင္ (ေခၚ) ကေနဒီေတာင္ တန္းေဒသအား ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာ၀နယ္ေျမဖြဲ႔စည္းႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအေပၚသုံးသပ္၍ အဆိုျပဳသတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား အစီအစဥ္တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း က ေျဖၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ ဦးက်င့္ခန္႔ေပါင္၏ “ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလသာေတာင္တန္းကို သဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထိုသို႔  ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေနဒီေတာင္ (ေခၚ) ေလသာေတာင္၏ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ သဘာ၀နယ္ေျမ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္သို႔ သတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းေဒသပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ သေဘာ ထားဆႏၵ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သေဘာထားတို႔ကိုရယူၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၏ “မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကုိ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမွ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားက လိုအပ္ခ်က္ရွိသျဖင့္ တင္ျပလာမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပလာမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြရရွိရန္ တင္ျပ ေတာင္းခံေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အိမ္ရာ ၅၅ လုံးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၈၉၀ ဒသမ ၆၀၀) သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေျခာက္ခန္းတြဲေလးထပ္ ၁၁ လုံးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၂၆၅ ဒသမ ၄၀၀) သန္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၁၅၆ ဒသမ ၀၀) သန္း ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စနစ္တက် ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ အေပၚမူတည္၍ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူ၍ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ကာ ရန္ပုံေငြတင္ျပေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ “လႊစက္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား လုံး၀ျပဳန္းတီးပ်က္စီး သြားႏုိင္သျဖင့္္ အဆိုပါလႊစက္မ်ားအား စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက တရားမ၀င္သစ္ခုတ္လွဲ ခိုးယူမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ ႏုိင္ရန္ လက္ကိုင္လႊစက္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာတြင္ တရား၀င္သစ္ထုတ္ကုမၸဏီ၊ တရား၀င္ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ ကိုင္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူခြင့္အား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွစိစစ္၍ အေရာင္းဆိုင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားထံ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတင္ျပ၍ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ သစ္ေတာဦး စီးဌာနတို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လက္ကုိင္လႊစက္စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေဂ်ေယာ၀ူ၏ “ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္ အမွတ္ ၃၀-၃၁-၃၅-၄၁ မ်ားမွ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား သိလိုေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ တရားမ၀င္သစ္ စုစုေပါင္း (၂၆၂၃၃ ဒသမ ၂၃၇၂) တန္ကို တရားခံႏုိင္ငံသား ၈၆၁ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၇၆ ဦး၊ ယာဥ္ယႏၲရား ၁၅၉၈ စီးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ စုစုေပါင္း (၁၉၃၉ ဒသမ ၈၆၁၃) တန္ကုိ တရာခံႏုိင္ငံသား ၁၁၇ ဦး၊ ယာဥ္ယႏၲရား ၁၀၄ စီးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္္ခဲမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ား မရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွလည္း နယ္ေျမလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ သတင္းစုံစမ္း ျခင္း၊ သတင္းရရွိပါကလည္း တပ္မေတာ္၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ အေလးထားၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း။

တရားမ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိပါက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး သစ္မ်ားခိုးထုတ္သယ္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါ နယ္စပ္ေနရာမ်ားတြင္ တရား၀င္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ယာဥ္၀င္ထြက္စာရင္းမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္းမ်ား မရွိပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ 

No comments:

Post a Comment