Friday, September 30, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ အေထြေထြလႈပ္ရွားေဆာင္ ႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကြာဟခ်က္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရး အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၉
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံသို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္ အဆိုပါသဝဏ္လႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -
ေလးစားအပ္ပါေသာ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား ယခုကဲ့သို႔ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပသည့္ အခါသမယတြင္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။ (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား အေထြေထ ညီလာခံကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရရွိသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ “အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တိုးတက္ထြန္းကားေရး အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံက တက္ႂကြလႈပ္ရွားေပး” ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္စြာ မွတ္သား ရပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ စည္းလုံးမႈရွိၿပီး စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္း၍ လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ အာဆီယံေဒသအျဖစ္သို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ျခင္းျဖင့္ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ တိုးတက္မႈေကာင္းမ်ားကို ရရွိလ်က္ ရွိပါသည္။
အေဆြေတာ္တို႔ သိရွိၿပီးျဖစ္ၾကသည့္အတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အာဆီယံအဖြဲ႕ ႀကီးသည္ သမိုင္းမ်က္ႏွာစာသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး “အာဆီယံ ၂၀၂၅- ေရွ႕သို႔တူညီ ႀကိဳးပမ္းမည္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဆီယံေမၽွာ္မွန္း ခ်က္အသစ္ကိုလည္း အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း၏ လမ္းျပေျမပုံအျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိ၍ ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာ႔အသိုက္အဝန္းအလယ္တြင္ ေပၚထြန္းလာ ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး သည္ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အာဆီယံအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္မ်ားအား အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ အာဆီယံပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား
အာဆီယံအသိုက္အဝန္း၏ တိုးတက္မႈသည္ အာဆီယံမ႑ိဳင္(၃)ရပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္သာမက အာဆီယံပါလီမန္မ်ားအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕တြင္ အဓိကပါဝင္ၾကသူမ်ားအားလုံးႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၏ အေရးပါေသာ အခန္း က႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ အာဆီယံ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အထႏွင့္ ဦးေဆာင္ဦး ႐ြက္ျပဳမႈမ်ားကို မၽွေဝလ်က္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံသို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ အေထြေထြ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါလီမန္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားကို ေဒသတြင္း၌ သာမက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌လည္း ပါဝင္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕၊ ၿဗိတိန္ပါလီမန္ ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ပါလီမန္ စသည္တို႔ႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ အာဆီယံပါလီမန္အေထြေထြညီလာခံမ်ား၊ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ႏွစ္လယ္အစည္းအေဝးမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ အာဆီယံပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ၏ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒ မ်ားျပ႒ာန္းမႈတြင္ အာဆီယံပါလီမန္ မ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အာဆီယံ၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစျခင္းျဖင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕တို႔အၾကား ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသတြင္း၌ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကြာဟခ်က္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရး အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈ အေျမာက္အျမား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါလီမန္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။
အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေစေရးတို႔ကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရ မိပါသည္။ အာဆီယံ၏ ၂၀၂၅ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီး၏ ၂၀၃၀ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသင့္ပါသည္။
အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈတို႔ျဖင့္ စည္းေႏွာင္ထားေသာ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လ်က္ရွိရာ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္မႈကို ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစေရးႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ ႀကီး ၏ အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္မည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါဝင္ပံ့ပိုးမႈကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာအားရျဖစ္မိပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ ႀကီး၏ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၉)ႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ ထင္သာ ျမင္သာရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အာဆီယံအ သိုက္ အဝန္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္လွမ္းခ်ီေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္မိပါသည္။

(၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံတြင္ အာဆီယံျပည္သူမ်ား၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေရးကို ဦးတည္ေသာ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရးတို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ပို႔သအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment