Thursday, September 15, 2016

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏အေရးအရာတုိ႔ကို ျပည္သူအမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက စဥ္းစားႀကံဆ

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာ
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား-

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခါသမယတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ခံစား ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခံစားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီ အေလ့ အထေကာင္းမ်ား ထြန္းကား ရွင္သန္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ အပ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနီးကပ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေသာ ဘ၀ကို ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းက်င္လည္ခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္   ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမႈ၊ တရားမၽွတမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေသာ အေနအထားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့၊ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအစ၌ အေျခခ်မိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ေအာင္၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ ေအာင္ကား ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ား ဝိုင္းဝန္း၍ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား-
ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႕အင္အား၊ ျပည္သူ႕အာဏာကို မ႑ိဳင္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဦးထိပ္ထား၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာတို႔ကို ျပည္သူအမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက စဥ္းစားႀကံဆ ဆုံးျဖတ္ ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဆုံးျဖတ္ရာ၌ အနည္းစုတို႔၏ သေဘာထား ဆႏၵကို လုံး၀ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ကားမရ။ အေၾကာင္းမူ  ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟူသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရး မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလးစား ဂ႐ုထား ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ားကို အေျဖရွာရာ၌ ႏိုင္ငံသား အမ်ား ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေရးကို အေလးထား ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေလ့ရွိပါသည္။
မၾကာေသးခင္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ” သည္ အဆိုပါ သေဘာကို ေဖာ္ျပသည့္ နမူနာသာဓကတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအတြင္း ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ား စိတ္ဝမ္း ကြဲျပားရာက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး ျပန္လည္သင့္ျမတ္၍ ျပည္သူအမ်ား လိုလားေတာင့္တသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးတို႔အတြက္ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာပညာရွင္မ်ားစသည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားတို႔က ညီလာခံ၌ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။     (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ပထမ အစည္း အေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး၌ ဆက္၍ဆက္၍ ေဆြးေႏြး ၾကဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံး သေဘာတူမၽွလက္ခံၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း အေျဖရွာၾက ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ လူမ်ားစုလူနည္းစု မခြဲျခား ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားပါဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသို႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဤႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အေပါင္းသည္လည္း လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီျခင္း၊ တရား မၽွတျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ကို ခံစားၾကရလိမ့္မည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္ထားပါသည္။
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား-
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ၊ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ သည့္ “အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္စို႔ ဒီမိုကေရစီ ၂၀၃၀ သို႔” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေဆာင္ပုဒ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ၊ ယေန႔ႏွင့္ ေနာင္တစ္ေန႔လူငယ္မ်ား၊ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑တို႔ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးလိုက္ေသာသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုမွစ၍ေရတြက္လၽွင္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ ကာလတစ္ခုဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာ တည္တံ့သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ခိုင္မာလာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိရာ ျပည္သူလူထုကို အေျချပဳေသာ ျပည္သူလူထုကို အေလးအနက္ထားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။         
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု  တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ ေရး၊ ဘုံသေဘာတူ လက္ခံေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝိေသသ လကၡဏာ တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေလၽွာက္ လွမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤခရီးသည္ နီးသည္ေဝးသည္ မဆိုႏိုင္ဘဲ မျဖစ္မေန ေလၽွာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္း လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။
ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားစု၏ အဆုံးအျဖတ္ကို အနည္းစုက လက္ခံလိုက္နာျခင္း၊ အနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကို အမ်ားစုက ေလးစားျခင္း၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ သည္းခံျခင္းစသည့္ ခိုင္မာရင့္ က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ ခံမႈရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ  လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး တည္ရွိမွသာလၽွင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ျပည့္မီ ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
အဆိုပါအေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္သည့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းလ်က္ ပစၥဳပၸန္ကို ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၿပီး အတိတ္ကိုလည္း သင္ခန္းစာယူကာ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား-
အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အနာဂတ္ကာလတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္  တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ မခြဲျခား ျပည္နယ္ျပည္မဟူ၍လည္း သေဘာမထား တစ္သားတည္း တစ္စည္း တစ္လုံးတည္း လက္တြဲပူးေပါင္းေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္လ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္၊ ဒီမိုကေရစီ အက်င့္ကို အရင္းခံကာ တစ္ဦး အေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားယုံၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါရန္ ယေန႔က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခါသမယတြင္ အေလး အနက္ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment