Thursday, September 22, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားသည့္ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း


(၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

သဘာပတိႀကီး၊ ေလးစားအပ္ပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားရွင့္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္ရဲ႕ ပထမဆုံး ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ယခုက်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ေျပာၾကားစဥ္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံ မူမ်ား အေပၚ ထားရွိတဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ကို တာဝန္တစ္ခုအေနနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ လည္းေကာင္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အင္အားဟာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒရဲ႕ အေျခခံမူႀကီးမ်ားမွာ အေျခခိုင္မာစြာ ပါဝင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္မႈနဲ႔ တရားဝင္ရပ္တည္မႈ တို႔ အေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ မျပည့္စုံ မႈမ်ားနဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လူသားအားလုံးအတြက္ ၾကင္နာမႈမ်ား၊ က႐ုဏာ တရားမ်ား ပိုမိုျပည့္ဝေသာ ေနအိမ္အျဖစ္နဲ႔ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ ကမၻာႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ ခ်က္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအျဖစ္ ကုလသမဂၢ ဟာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာလြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာဘဲျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕သို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ဟာကမၻာ့လူသား အားလုံးအေနနဲ႔ ကမၻာ့စစ္ႀကီးရဲ႕ အပ်က္အစီးမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံမ်ား အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္သလို တန္းတူ ညီမၽွမႈ၊ သာယာဝ ေျပာမႈနဲ႔ တရားမၽွတမႈတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လူသားတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ တို႔ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝထားတဲ့ ေခတ္ကာလတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဟာဆိုရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ ကာလျဖစ္ေန ျပန္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ မ်ားက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံမဲမ်ား အျပတ္အသတ္ ေပးခဲ့ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုကို ေထာက္ခံျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ကို ၎တို႔ရဲ႕အိပ္မက္မ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ မ်ားနဲ႔အညီ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၎တို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုကို ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိပ္မက္မ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားဟာ ကုလသမဂၢကို စတင္ တည္ေထာင္ေစခဲ့တဲ့ အိပ္မက္မ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ဓါးသြားမွထယ္သြားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးသို႔တည္းမဟုတ္ ပိုမိုေခတ္မီတဲ့ အသုံးအႏႈန္းန႔ဲ ဒါကို ေျပာၾကား ရမယ္ဆိုရင္ အဖ်က္လက္နက္မ်ားကို လယ္ယာသုံး ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး အိပ္မက္ဟာ ပဋိပကၡ မ်ားရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈနဲ႔ေနရပ္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာစြာ စြန္႔လႊတ္ေနခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းမွာ လုံၿခဳံေဘးကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ မိမိတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေရး၊ လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားရဲ႕ လုံၿခဳံမႈအလားအလာမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုရဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ခိုင္မာမႈရွိေရးတို႔ဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးရွင္း ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲေၾကာင္း အထူးေျပာဖို႔မလိုပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ သႏၷိ႒ာန္ မ်ားနဲ႔အတူ ေလၽွာက္လွမ္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခဳံစြာ ေနထိုင္ ႏိုင္ေရး၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရရွိေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ကို ကာလၾကာရွည္ မရရွိမခံစားခဲ့ၾကရပါ။ ဒီအခြင့္ အေရးမ်ားဟာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း အက်ဳံး ဝင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကိုေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔ေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီလိုခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ကိစၥရပ္ကို အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ ပင္မ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က (၂၁) ရာစုပင္လုံလို႔ေခၚတဲ့ ပထမဆုံးေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေခၚရျခင္းဟာ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးရဲ႕ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို လည္းေကာင္း၊ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ ရွိေစေရးဆိုတဲ့ အေျခခံမူကိုလည္းေကာင္း အေျခခံ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီလို ညီလာခံႀကီး က်င္းပ႐ုံ သက္သက္နဲ႔ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီညီလာခံဟာ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအၾကား မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစတဲ့ ညီေနာင္မ်ား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစမယ့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ကို ေရွး႐ႈတဲ့ခရီးမွာ ပထမဆုံး အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနကို တစ္ကမၻာလုံးက အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္းဝင္ တာဝန္သိႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းရဲ႕ ေဝဖန္မႈမ်ား အေပၚ ေၾကာက္႐ြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္း အားလုံး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္‌့ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ အေျဖတစ္ရပ္ ရရွိေရးကို သႏၷိ႒ာန္ရွိရွိနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ မိမိတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပဓာနထားၿပီး နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတို႔ တိုးျမႇင့္ေစမယ့္ ေရတို၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္တဲ့ အားလုံး ၿခဳံငုံမိေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ လိုက္နာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး၊ ေနရာခ်ထားေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။
ဒီကိစၥရပ္ကို ျပည့္စုံေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္နဲ႔ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီအႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ယခင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္က ေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့အေပၚ တစ္ခ်ိဳ႕က ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈမ်ား အစဥ္တစ္စိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတို႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဟဇာတရွိမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ နားလည္မႈနဲ႔ အျပဳသေဘာ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္သတ္ျပဳမူသူမ်ားႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရား မရွိသူမ်ားရဲ႕ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ ခံလ်က္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ တန္ဖိုးထားမႈအေပၚ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို ထပ္မံ အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးမဲ့ မူဝါဒ မ်ားနဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ဟာ မရွိမျဖစ္ ကနဦး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူဝါဒကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဦးတည္ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားတဲ့ မူဝါဒထဲမွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး တို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူဗဟိုျပဳၿပီး အားလုံး ပါဝင္တဲ့မူဝါဒရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္‌့ျမတ္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးနဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးေရးနဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ယမန္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တူညီတဲ့ စိုးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥတို႔ကိုဘဲ သဘာပတိႀကီးတို႔ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ အတြင္းမွာ ေျပာၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ျပႆနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ ျပႆနာေတြကို ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပမာဏဟာ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလာျခင္းနဲ႔ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြဟာ မူမမွန္တဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိျခင္းနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ လာတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈနဲ႔ အတူအေရးႀကီးတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမၽွမႈရွိေရး၊ မတူ ကြဲျပားမႈနဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈတို႔ကို ေလးစား မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ကို စိန္ေခၚေနတဲ့ လုပ္ငန္း တာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားမၽွတၿပီး နားလည္ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေတြ ကိုရွာေဖြရာမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးအတူ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာ သူမ်ားဟာသူတို႔ရဲ႕ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို အေထာက္ အကူျပဳ တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ ေမ့ထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ဖို႔ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံနဲ႔ မူရင္းႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးကို အေထာက္အကူ ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကမၻာေျမႀကီးဟာ လူတိုင္း မၽွေဝ ခံစားတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးမ်ားနဲ႔ ဓနဥစၥာတို႔ကို ခြဲေဝခံစားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ကၽြန္မတို႔ဟာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူအခ်င္းခ်င္း သည္းခံမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ အစြန္းေရာက္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားနဲ႔ ပုံစံမ်ား အားလုံးကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာနဲ႔ အတူတကြ ဆန္႔က်င္ ရပ္တည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ဝါဒဟာ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ အေျခခံ အရင္း အျမစ္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိလက္ခံၿပီး ေနာက္မွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို ေပၚေပါက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း မ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး လုံၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းေတြဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကင္းမဲ့မႈ၊ ဘဝမွာ ဦးတည္ခ်က္မဲ့တဲ့ ခံစားမႈ တို႔ဟာလည္း လူအမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈေပးႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ အေတြး အေခၚ လွည့္ကြက္မ်ားထဲ က်ေရာက္ေစႏိုင္ ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ကင္းမဲ့တဲ့ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚလာေစေရး တိုက္တြန္း အားေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရး ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုတစ္ရပ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ ေဒသအသီးသီးမွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ကင္းမဲ့ေရးဇုံမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းဟာလည္း ဒီပန္းတိုင္ကို အေထာက္အပံ့ ျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဒီေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ အလုံးစုံ တားဆီး ပိတ္ပင္ေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း စာခၽြန္လႊာကို ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒီညီလာခံႀကီးကို ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးရွင့္၊
ကၽြန္မတို႔ဟာ ပဋိပကၡေတြအတြက္ ေပးဆပ္ရတဲ့ တန္ဖိုးကိ သိသလို ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားရတဲ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳး မႀကဳံေစခ်င္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ခရီးတစ္ေလၽွာက္ ကူညီေပးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဒီခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ အၾကင္နာေမတၱာတရားနဲ႔ နားလည္မႈတို႔နဲ႔ ကူညီေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ယေန႔ကမၻာႀကီးက ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာမွာလည္း ဒါေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြထက္ ေဒါသ၊ အမုန္းတရား၊ မေက်နပ္မႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ကိုသာ အမ်ားအျပား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကမၻာႀကီးကို ပိုမိုၾကင္နာတတ္ေစခ်င္သလို ရယူျခင္းထက္ ေပးဆပ္ျခင္းကိုလည္း ပိုမိုေနရာရေစလိုပါတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ မသိ နားမလည္မႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဂတိလိုက္စားမႈရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈလို႔ ေျပာရာမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္မႈ သက္သက္ကိုသာ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူ႕သဘာဝ က်င့္ဝတ္ပ်က္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ မသိနားမလည္မႈ မ်ားဟာ လူ႕သဘာဝက်င့္ဝတ္ကို ပ်က္ေစသလို ကမၻာႀကီးကိုလည္း က်င့္ဝတ္ပ်က္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေျမးျမစ္ အဆက္ဆက္အတြက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ ေနစရာအျဖစ္ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးရာမွာ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။ ဒီလို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားစုေဝးတဲ့ ေနရာမွာဘဲ ဒီလို ေမတၱာ ရပ္ခံမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အားလုံး အတူတကြ ေဒါသ၊ အမုန္းတရား၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မသိနားမလည္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္ ရပ္တည္ၾကပါစို႔၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ အၾကင္နာ ေမတၱာတရား၊ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ကံၾကမၼာ ေကာင္းေတြအေပၚ ဝမ္းေျမာက္တဲ့စိတ္မ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးဆီသို႔ ေလၽွာက္လွမ္း ရာလမ္း ရွာေဖြၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment