Wednesday, September 7, 2016

ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၈) ရက္ေျမာက္ေန႔ ဆက္လက္က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၇
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း(၂၈)ရက္ေျမာက္ ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး၏ ေညာင္ေရႊေဟာ္နန္းႀကီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရွိႏိုင္ရန္ ရွင္းျပေစလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဥိီးအုန္းေမာင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေညာင္ေရႊေဟာ္နန္းႀကီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအား ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းသိရွိႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိေသးပါသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ရွင္းျပရန္ အခ်ိန္ေစာ ေနပါေၾကာင္း။
ေဟာ္နန္းအေဆာက္အဦကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားၿပီး ေဟာ္နန္း၏ ေျမဧရိယာအ၀န္းအ၀ိုင္းကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာနမွ စီမံခန္႔ခဲြေျမအျဖစ္ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေညာင္ေရႊေဟာ္နန္းႀကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းအတြက္ အကုန္က်ခံမည့္လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔)အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ရွာေဖြဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဘ႑ာရန္ပံု ေငြခြင့္ျပဳေပးမည္ ဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
တံြေတးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ (Least Development Country-LDC) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရ သျဖင့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္  (LDC) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူခြင့္ ရွိေၾကာင္း ၊ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ (LDC) ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မည္သို႔ မည္ပံု စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏုိင္ငံအဆင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါ ေၾကာင္း၊ LDC မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို တစ္ဖက္မွ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔  တစ္ဖက္ တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ခံစားခြင့္မရခဲ့သည့္ LDC ခံစားခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ား၏ အစၥတန္ဘူလ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ ရယူႏိုင္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒေကာ္မတီ၏ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္သံုးသပ္မႈတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ စံႏႈန္း (၂) ခုႏွင့္ ကိုက္ညီေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ညွိႏႈိင္းခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ LDC မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား အကူအညီေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ UNDP အစီအစဥ္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ကာလတို တဲြဖက္ထားရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ထက္ မိမိႏိုင္ငံ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈသည္ ျပည္တြင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္သာျဖစ္ သည့္အတြက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ရရွိသင့္ ရရွိထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ၊ ဥပမာ ကုန္သြယ္ေရးအကူ အညီ၊ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ Most favorable EBA  ႏွင့္ Generalized Special Preferences (GSP) တို႔ကို အရယူႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမိတ္ဘက္မ်ားထံမွ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ား ရယူရာ တြင္ ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈနိမ့္က် သည့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
လိႈင္းဘဲြ႕မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခြန္အေကာက္မ်ား ရရွိေရး ၊ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရပိုင္ခြင့္၊ စုေဆာင္းခြင့္ ေငြျဖဴပမာဏကို ထမ္းေဆာင္လိုက္သည့္ အခြန္ေငြပမာဏႏွင့္ အညီ တရား၀င္စုေဆာင္းခြင့္ရၿပီး ေငြမည္မွ် ရွိသည္ဆိုျခင္းကို သိရွိႏိုင္ေသာ အခြန္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြန္စနစ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စည္းၾကပ္ႏွစ္အလိုက္ ေတာင္းခံသည့္ အခြန္ေတာင္းခံလႊာတြင္ ပါရွိသည့္ သတ္မွတ္၀င္ေငြ ၊ က်သင့္အခြန္ႏွင့္ ဒဏ္မ်ားအရ မိမိတို႔၏ စုေဆာင္းႏိုင္ေငြကို အလြယ္တကူတြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္ မွလည္း ၀င္ေငြရလမ္းအျဖစ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရရွိထားသည့္ အခြန္ေတာင္းခံလႊာ၊ ေငြေပးသြင္းၿပီးခ်လန္ျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းခြင့္ရွိသည့္ ေငြျဖဴပမာဏကို အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ စည္းၾကပ္ႏွစ္အလိုက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာရုံးမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလာပါကလည္း ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ပန္းဘဲတန္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဖူးဗေဆြ တင္သြင္း သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသည္ E-Government Websiteမ်ားႏွင့္ Mobile Application မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ သံုးစဲြႏိုင္ေရးအတြက္ E-Government စနစ္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းေၾကညာကာ ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။

No comments:

Post a Comment