Monday, September 26, 2016

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္  စက္တင္ဘာ ၂၆            
                
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၈၉ ေက်ာင္းတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျဖၾကားသည္။


ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္း အေ၀း ၃၈ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ဦးေ၀ွ႔တင္း၏ “ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရန္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္ေက်ာင္း(ခြဲ) ၄၂ ေက်ာင္းတို႔တြင္ တစ္ထပ္၊ ေျခာက္ခန္းတြဲ တစ္ေဆာင္စီ၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္း ၃၀ႏွင့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၁၆၂ ေက်ာင္းတို႔တြင္ တစ္ထပ္၊ ေလးခန္းတြဲ တစ္ေဆာင္စီႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ၁၂၃ ေက်ာင္းတို႔တြင္ တစ္ထပ္၊ ႏွစ္ခန္းတြဲ တစ္ ေဆာင္စီ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးက  ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ထံသို႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကားေပးရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မ်ားအလိုက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြ၏ “မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပခန္းႀကီးေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုး၊ က်ံဳးႏွင့္တကြ ေရွးေဟာင္းသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေရႊဥမင္ေတာရ ေက်ာင္းတိုက္တို႔ကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး အလို႔ငွာ မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေပးေနသည္ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕ရိုးအျပင္ဘက္မွ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရ ဦးေအာင္ကိုက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပခန္းႀကီးေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုး၊ က်ံဳးႏွင့္တကြ ေရွးေဟာင္းသာသနိက အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေရႊဥမင္ေတာရ ေက်ာင္းတိုက္ အပါအ၀င္ ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအံု၊ ေစတီပုထိုးမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ လ်ာထား လ်က္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း။
၁၉၉၀-၁၉၉၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၁၇၆ ဒသမ ၁၉၆) သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈရွိ၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကုန္က်ေငြ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသို႔ ဘ႑ာေငြေတာင္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ “အစမွ အဆံုးတိုင္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိေသာ္ျငားလည္း စာေပတန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ J.A. Stewart၊ C.W.Dunn၊ H.F.Searle၊ A.J.Allott ႏွင့္ ေဒါက္တာလွေဖတို႔၏ Burmese-English  Dictionary ႏွင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အပိုင္း ၅ “ဆ” အကၡရာအထိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္တို႔၏ ျပဳစုၿပီးသမွ်တို႔ုကို ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက J.A. Stewart၊ C.W.Dunn၊ H.F.Searle၊ A.J.Allott ႏွင့္ ေဒါက္တာ လွေဖတို႔ျပဳစုခဲ့ေသာ Burmese-English Dictionary သည္ တည္ပုဒ္အားလံုး ၿပီးစီးျပည့္စံုရန္ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးသည့္အျပင္ တကၠသိုလ္(၂)ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ ပံုႏွိပ္မည္ဆိုလွ်င္ မူပိုင္ခြင့္ စသည့္ ညႇိႏိႈင္းဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ျပန္လည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ ရန္ အေျခအေန မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာစာအဖြဲ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔ စည္းၿပီး ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ ျပဳစုခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ ျမန္မာအဘိဓာန္ကို အေျခခံကာ လိုအပ္သည္မ်ား တည္းျဖတ္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး “က” အကၡရာမွ “အ” အကၡရာအထိ ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာအဘိဓာန္ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္) ၅ တြဲကို ျပဳစု၍ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဤအဘိဓာန္သည္ “က” မွ “အ” အထိ အကၡရာအားလံုး ျပည့္စံုသည့္ ပထမဆံုး ျမန္မာအဘိဓာန္ျဖစ္သည့္အျပင္ ခရီးေဆာင္ ျမန္မာ အဘိဓာန္ကိုလည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုုထုတ္ေ၀ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာစာအဖြဲ႔သည္ အဆိုပါ ပထမဆုံး အဘိဓာန္ထက္ က်ယ္ျပန႔္ ေခတ္မီသည့္ ျမန္မာအဘိဓာန္ႀကီး တစ္အုပ္ကိုလည္း ဆက္လက္ ျပဳစုေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အပိုင္း ၅ “ဆ” အကၡရာအထိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးေသာ တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ရန္မွာ ထိုအဘိဓာန္ကို အေျခခံကာ ျမန္မာစာအဖြဲ႕က လိုအပ္သည္မ်ား တည္းျဖတ္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္၍ “က” အကၡရာမွ “အ” အကၡရာအထိ ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ အဘိဓာန္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ လတ္တေလာ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ရန္ မသင့္ေသးပါေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကား သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔ထားေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔လာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ေဒါက္တာျပည္ၿဖိဳး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ဦးေဌးဦးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦမ်ိဳး၀င္းတို႔က လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္၊ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္၊ အစားထိုးခန္႔အပ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္၊ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပယ္ဖ်က္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပဌာန္းသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဴးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ ျပဳခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ျပဌာန္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။


ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၉) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment