Friday, September 2, 2016

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယေန႔ အစည္းအေ၀း မြန္းလြဲပိုင္းအစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယေန႔ အစည္းအေ၀း မြန္းလြဲပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2) ၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။


တပ္မေတာ္မွဗိုလ္မွဴးထိပ္တင္ခ်ိဳ က IDP (ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ) မ်ား ဆိုင္ရာ ခ်မွတ္သင့္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ  အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမရွိေစရန္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ခဲ့ေစရန္၊ ဘက္လို္က္ မႈ၊ ခြဲျခားမႈမရွိေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္၊ IDPs အေရအတြက္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ လံုး၀ပေပ်ာက္သြားေစရန္၊ NGOs, INGOs အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၏ အကူအညီ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအား ႏုိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုသည့္  အခ်က္မ်ားခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္း၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ ေပးျခင္းႏွင့္ အတတ္ ပညာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စစ္ပြဲႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ရသူမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါသည္ႏွင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါ သည္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းမႈ မခံရေစရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ကို ျပသ 

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဦးကိုကိုလႈိင္က မိမိအေနျဖင့္ ညီလာခံတြင္ အဓိကအခ်က္ ငါးခ်က္ကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္  လိုလားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း NCA ၏အရိပ္ အာ၀ါသေအာက္တြင္ ပါ၀င္၍ မိမိတို႔၏ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ကို ျပသၾကရန္ေမတၱာ ရပ္ခံတိုက္တြန္း လိုပါေၾကာင္း။

ဒုတိယ အခ်က္တင္ျပလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ အဓိကဦးတည္ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တူညီသည့္ သေဘာထားရွိၾကမည္ ဟုယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံုတည္ေဆာက္မည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းအေပၚ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ရွိရင္းစြဲအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုအမ်ား သေဘာတူ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါေၾကာင္း။

တတိယတင္ျပလိုသည့္ အခ်က္မွာ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀ေရး ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀ေရးကိစၥတြင္ ပင္ရင္းေဒသ တြင္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ ျပည္ေထာင္စုဗဟို အစိုးရအတြက္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ၀င္ေငြရရွိေစရန္၊ အရင္းအျမစ္ရွားပါးျပီး ၀င္ေငြနည္း သည့္ ေဒသ အတြက္လည္းလိုအပ္သလို ေထာက္ကူေပးႏုိင္ရန္ မွ်တသည့္ ခြဲေ၀မႈမ်ိဳးကို မိမိႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမအေျခအေန သဘာ၀ အေနအထားတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ က်င့္သံုးသင့္ ပါေၾကာင္း။

စတုတၱတင္ျပလိုသည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကိုသာ ထားရွိေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္တည္း ရွိရမည္ဟု ခ်မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေနာက္ဆံုး တင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးၾကီး ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ကမၻာ့အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္ပါက အခ်င္းခ်င္းလူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ အစြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပိဳကြဲခဲ့ၾကျပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ကာ ေဘးပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးက စစ္ေရးပါ၀င္စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုး ျပာပံုျဖစ္ေနၾကသည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္လည္း ၾကာေလေလ နစ္မြန္းေလေလျဖစ္ရမည့္ ကံၾကမၼာမ်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္လြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမန္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္လူမ်ိဳးျဖစ္

၀အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ ဦးညီနပ္က "၀"တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု သည္ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ လူမ်ိဳးျဖစ္သကဲ့သို႔ သမိုင္း အစဥ္အလာရွိေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀င္ျပည္နယ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း(၇)ခ်က္ႏွင့္လည္း ျပည့္မီသည့္အတြက္ လက္ရွိ "၀"ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း(၆)ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ "၀"ဘုရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခါင္းခ်ခဲ့သည့္ က်ိဳင္းတံုနယ္ ေျမေဒသ(၁၀)ျမိဳ႕နယ္ကို ျပည္ေထာင္စု၀င္ "၀"ျပည္နယ္အျဖစ္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ ျပဳေပးႏုိင္ပါရန္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္မေပ်ာက္ မပ်က္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရပါက နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လံုျခံဳေရး ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို "၀" ျပည္နယ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မွ ဗဟို အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေက်ပြန္စြာ တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္  

တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ႏုိင္၀င္းၾကည္က ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိက် ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုၾကားတြင္ တိက်ေသာ အာဏာ ခြဲေ၀မႈ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တစ္ရပ္တည္းသာရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးတပ္ကို ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။  

ပဋိပကၡအလြန္တိုင္းျပည္

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ  ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုျခံဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေရး၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာ၀န္ခံမႈရွိေရးတို႔ကိုလည္း အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ က်င့္သံုး ရာတြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ လံုျခံဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းဖန္တီးေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္ အခါႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

လံုျခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ပဋိပကၡအလြန္တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေဘာင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ပါ၀င္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ယမ္းေငြ႕ေ၀ဆဲျငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထား 

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏိုင္ခ်မ္းတြဲ႕ က ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို ေရွ႕ဆက္တိုးေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးျခင္းႏွင့္ ယမ္းေငြ႕ေ၀ဆဲျငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထားကာလ၌ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို စံကိုက္ ေမာ္ဒယ္လ္ပံုစံ စဥ္းစားရန္မွာလက္ေတြ႕မက်ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း၊ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အျမင္ကို တင္ျပမွတ္တမ္းတင္ထားျပီးျဖစ္ရာ ၄င္းကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ရမည္ဆိုပါက မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီအေနျဖင့္ ယခင္ထက္ ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ အသိပညာေပး ဆႏၵခံယူမႈ ယခုထက္ ပိုမို အရွိန္ျမွင္တင္သင့္ပါ ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ယူျခင္းကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုပါက အႏွစ္သာရမပါေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ယူမည္ (သို႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုအတြင္း အဆင့္လိုက္သြား၍ အခ်ိန္ယူမည္ဆို သည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ စံကိုက္ဖက္ဒရယ္ကို မိမိတို႔ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားညီလက္ေတြ႕က်သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုသာ ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ တစ္ခုေရးဆြဲရန္ အေျခခံျပီး စဥ္းစားမည္  (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုပင္ ဖက္ဒရယ္အသြင္ ေျပာင္းလဲမည္ စသည္တို႔ကို အေျခခံက်က် ျပတ္သားထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ 

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးလွသာထြန္းက ယေန႔က်င္းပသည့္ ညီလာခံၾကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း ညီလာခံၾကီးမွ ရရွိလာမည့္အေျဖမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေမြမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္းမ်ား ေပးလာႏိုင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းေသာအေျဖမ်ား ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေျဖေကာင္းမ်ား၊ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ State Power  Holders ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ရွည္သည္းခံျပီး နားလည္ခြင့္လႊတ္တတ္မႈ ေစတနာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ရရွိလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘက္ဘက္တြင္ တာ၀န္ရွိေနၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ စိတ္ရွည္ ဇြဲသန္ျပီး သည္းခံခြင့္လြတ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ပူးေပါင္းေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ေလြးေအးနန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းအတြက္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္၏ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀တိုးတက္ ျမင့္မားေရးတို႔ အတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ သဟဇာတလိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သည္။    
 
စားပြဲ၀ိုင္းႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ 

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ စိုင္းဘိုးေအာင္က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ေလးစားလိုက္နားျပီး ၄င္း၏ ဦးတည္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္မြမ္းမံျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း အားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္မထုိးျဖစ္ေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း တိုက္ပြဲ အစား စားပြဲ၀ိုင္း ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ပိုမိုအေလးေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမဆို မိမိတို႔၏ သေဘာထား လိုလားခ်က္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔လက္ခံ က်င့္သံုးေနသည့္ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲေနသမွ် လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလြန္နည္းပါးေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ လက္ခံၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ 

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ လာလ္မွားငိုက္ဇြာလ္အီ က ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထုိင္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္း ခြင့္ရရွိသည့္လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ တူညီေသာ သမိုင္းအစဥ္ အလာရွိျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာရွိျခင္း၊ တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ရွိျခင္း၊ အေျခခံအရင္း အျမစ္ျခင္း တူညီေသာ ဘာသာစကားရွိျခင္း၊ ဘာသာေရး (သို႔မဟုတ္) အယူ၀ါဒတစ္ခုခုေပၚတြင္ တူညီေသာ ခံယူခ်က္ရွိျခင္း၊ တစ္ဆက္တည္းရွိေသာ နယ္နိမိတ္ရွိျခင္း၊ တူညီေသာ စီးပြားေရးဘ၀ကို အတူတကြ ဖန္တီး ရယူႏုိင္ျခင္း (သို႔) စီးပြားေရးအရ မွီခိုအားထားေလာက္ေသာ အေျခအေနရွိေန ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ပါ၀ါခြဲေ၀မႈ 

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ႏိုင္စိုးေအာင္ က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္တြင္ ပါ၀ါခြဲေ၀မႈသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ပါ၀ါခြဲေ၀မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးရာတြင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သ႑ာန္ဆိုသည္မွာ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပါ၀ါခြဲေ၀သည့္ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ခြဲေ၀အသံုးျပဳျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အႏုိင္ယူရန္ ဆႏၵမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားႏိုင္ေၾကာင္း။

ပါ၀ါခြဲေ၀သည့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးအလိုက္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္မႈကို အေလးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ (Multi - ethnic context)သည္ အလြန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္မႈ အေပၚတြင္ အေျခခံ သည့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚလာႏို္င္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလ

စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီကခ်င္မွ ေဒါက္တာေကရြယ္ဂ်ားက အနာဂါတ္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဗဟိုမွေအာက္ေျခ အထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါရန္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္တြန္း အပ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္က်င္းပမည့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ အႏိုင္ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အႏိုင္မရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး တင္ျပႏုိင္ရန္လည္း ဖိတ္ေခၚေပးပါရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္လွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးသန္းေဇာ္ဦး  ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို  တိက်စြာပါ၀င္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ထုိသို႔ပါ၀င္ႏုိင္ ေစရန္ ယခုကတည္းက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေနရာအတည္တက် မူေဘာင္သတ္မွတ္ ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ နီးစပ္ရာ ဆြဲေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္းထက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တကယ့္ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ သို႔ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

အာခါလူမ်ဳိးသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္

အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးမားကိုစ့္ က မိိမိတို႔ အာခါလူမ်ဳိးသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားလကၡဏာကို ထိန္းသိမ္းလိုေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိတို႔ အာခါ လူမ်ဳိးမ်ားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အာခါ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးသည္ အာခါလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆႏၵျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး 

ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီမွ ဦးစီစီေနာ္ဂ်ာ က    ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားအားလံုး ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း Dialogue Culture ဟု ေခၚသည့္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဒီမိုုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း အားလံုးစံုစံုညီညီ ပါ၀င္ခြင့္ရေအာင္ စစ္မီးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ခ်န္မထားရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္အခြင့္အေရး မ်ားပါ၀င္ လာေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုလည္း တိုင္းရင္းသား မ်ား အလွည့္က် ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ရန္ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း၊ ထုိမွသာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးက ေလးစားသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုုျငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လံုသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပ ေျမပံုျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။


ထို႔ေနာက္ သဘာပတိ ဦးသုေ၀က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွားစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁) ရာစု ပင္လံု တတိယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း အစီအစဥ္ မ်ားအား ရပ္နားသည္။  

No comments:

Post a Comment