Wednesday, September 21, 2016

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀
ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၃ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာအုပ္စု ၁ အုပ္စုအမည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၂ အုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာ ၁၇ ရြာ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၂ အုပ္စု အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား ကြဲလြဲေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔ထံမွ ေခ်းေငြ ရယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအျပည့္ျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေခ်းေငြ ရယူႏိုင္ရန္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာတင္ျပ၍ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုကာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အရည္အေသြး ျမင့္မား ေသာပညာေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၊ မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စနစ္တက် စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မရွိေစေရး၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရး အစီအမံမ်ား၊ စီမံခ်က္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား က်ား/မက႑ညီ မွ်မႈရွိေစေရး အစီအမံ မ်ား၊ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က က်ခံသံုးစြဲရမႈကို သက္သာေစသည့္အျပင္ အျခားလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း သံုးစြဲႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္ပေခ်းေငြ ရယူျခင္းသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြကိုလည္း တိုးတက္ေစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစပါေၾကာင္း။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ေရး၊ အစီရင္ခံ တင္ျပေရး၊ ေခ်းေငြမ်ားကို အေလအလြင့္၊ အယိုအဖိတ္ မရွိေစရန္ သံုးစြဲေရး စသည္တုိ႔သည္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ တုိင္းအတြက္ မိမိတို႔ ဌာနမ်ားက အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အပိုင္းမွလည္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔ထံမွ ေခ်းေငြရယူေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတို႔က သီးျခားစီ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ေခ်းယူမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္အသုံးျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ေထာက္ခံမဲမ်ားသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသုံးခုလုံးအတြက္ ေခ်းေငြေခ်းယူခြင့္ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ(၃/၂၀၁၆)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေ၀စိန္ေအာင္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ ဦးရဲထြဋ္၊ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳတို႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ ခံစာ (၃/၂၀၁၆) ပါ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ကို အေလးထား၍ ပုိမိုျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ အစီရင္ခံ စာျဖစ္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၃/၂၀၁၆) ကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ေသာ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၄/၂၀၁၆) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ (၄/၂၀၁၆)ပါ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ပုိမိုအက်ိဳးရွိထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၄/၂၀၁၆)ကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment