Thursday, September 8, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၇) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၈
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၇ )ရက္ ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္အေ၀းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အတြက္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပထြန္းကားေရးတို႔ကို အထူး စီမံကိ္န္းခ်မွတ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ဦးတို႔က ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲႏိုင္ဦး က အခမဲ့ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္သည့္ ဦးေရေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စာမတတ္သူ ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ရွိသည့္ အနက္ ၃ သန္းခန္႔မွာ ေက်းလက္ေဒသ တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တြင္ ၅ ႏွစ္အထက္ ေက်ာင္းမေနသူ ၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ရိွၿပီး ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔မွာ ၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ ကေလးသူမယ္မ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဦးေရ ၉ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရိွေနျခင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ားရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပံုမွန္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မဟုတ္ သည့္ (Non Formal Primary Education – NFPE ) အစီအစဥ္ကို ယခုထက္ပို၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေက်းလက္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသေန တို္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ယခုထက္ပို၍ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘဲ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေထာင္၍မရသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီမရိွဘဲႏွင့္ လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္၍မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတို႔ကို စဥ္္ဆက္မျပတ္အားေပးျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးဟန္၀င္းသိန္း က အဆိုကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို ၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္သည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ျပည္မ တန္းတူရပိုင္ခြင့္ရရိွေရးသည္ အလြန္လိုအပ္သည္မွာ သိသာထင္ရွား ေနပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေစ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စာမတတ္သူအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အသြင္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈသည္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ အရင္းအႏွီး တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားသာမက စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကိုပါ အေထာက္အပ့ံျပဳပါေၾကာင္း၊ လူသားသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ပညာေရးကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္သင့္ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ အဆိုကိုမွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ဦးႏိုင္သီဟ က စာေပသည္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ မွတ္တိုင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာေပႏွင့္ ဘာသာစကားသည္ လူမ်ိဳး တစ္ဦး၏ အသက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာေပႏွင့္ ဘာသာစကားေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက လူမ်ိဳးတိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ ေရးသည္ စာေပ၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပသင္ၾကားခြင့္ရရိွေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း အထူးအေလးေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ျခင္းတြင္  ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရိွပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ရိွ မြန္အမ်ိဳးသားစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာမ်ားကို အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္း အတိုင္းသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မြန္ဘာသာစကားကိုလည္း ထည့္သြင္း သင္ၾကားပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပညာေရးရန္ပံုေငြခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ကရင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ နန္းမိုးမိုးေထြး က  အဆိုရွင္ေနျဖင့္ ေ၀းလံ ေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး တစ္ေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ထာ၀ရခိုင္ၿမဲေရး တုိ႔ကို ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌သာမက ေျမျပန္႔ေဒသရိွ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ထိုေဒသမ်ားရိွ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔သည္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ ေနပါေၾကာင္း၊ အဆိုရွင္၏ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးဟူသည့္ အခ်က္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္ က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ အဓိကထားရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ရရိွရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပထြန္းကားႏိုင္ေရး၊ ေတာင္ေပၚ ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေစရန္ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္ စိတ္ကိန္းေအာင္းလာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးကို အသိပညာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးကို အားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပညာေရးအားေပးမႈလိုအပ္ေနသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ကိုလည္း အစဥ္ဂရုစိုက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

No comments:

Post a Comment