Thursday, September 24, 2015

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း အသစ္ေလၽွာက္ထား ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးေနမႈအေျခအေနျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ား ကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသစ္ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားသည့္ မွတ္ပုံတင္သက္ေသခံလက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ား၏ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းအမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္သူ/ ထုတ္ေဝသူအမည္ေျပာင္း ေလၽွာက္ထားျခင္း တို႔ကို စီမံခန္႔ ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ (၂၄-၉-၂၀၁၅)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းအသစ္ေလၽွာက္(၃)ဦး၊ ထုတ္ေဝခြင့္ အတြက္အသစ္ေလၽွာက္ထားသူ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝခြင့္(၃)ဦး၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝခြင့္(၁)ဦး၊ အေထြေထြ ထုတ္ေဝခြင့္ (၇)ဦး ႏွင့္ ေပါင္းလုပ္ငန္းအသစ္ (၁၁)ဦး တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပုံႏွိပ္သူ အမည္ေျပာင္း (၁)ဦး တို႔အားလည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ပါ သည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသည့္ (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက္မွစ၍ ယေန႔အထိ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ သက္တမ္းတိုး(၁၀၃၄)ဦးႏွင့္ အသစ္ေလၽွာက္ထားသူ (၂၃၇)ဦး၊ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ သက္တမ္းတိုး (၉၉၀)ဦး ႏွင့္ အသစ္ေလၽွာက္ထားသူ (၅၇၇)ဦး ၊ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းအသစ္ ေလၽွာက္ထားသူ (၁၇)ဦး၊ စုစုေပါင္းပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (၂၈၅၅)ေစာင္အား စိစစ္ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပုံႏွိပ္သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္ထားသူတစ္ဦးႏွင့္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္ေလၽွာက္ထားသူ တစ္ဦးတို႔ကို အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန                                               

No comments:

Post a Comment